КЛЮЧОВІ ЗМІНИ В ОНОВЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ 5-9 КЛАСІВ. ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 5-9 КЛАСИ

КЛЮЧОВІ ЗМІНИ

В ОНОВЛЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ 5-9 КЛАСІВ

за результатами обговорення на платформі EdEra та на предметних робочих групах

На виконання Наказів Міністерства освіти і науки України

№ 52 від 13 січня 2017 р. № 201 від 10 лютого 2017 р.

 

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 5-9 КЛАСИ

Аналіз пропозицій свідчить про усвідомлення дописувачами важливості навчального предмету «Основи здоров’я» в освітньому процесі загальноосвітнього навчального закладу, бажання удосконалити його зміст задля формування здоров’язбережної компетентності, безпечної поведінки, здорового способу життя школярів, а також необхідності забезпечення збереження здоров’я учнів у навчально-виховному процесі.

За підсумками двох сесій із усіх коментарів: враховано – 64; частково враховано – 86; взято до уваги – 64; не враховано – 55.

Удосконалення програм здійснено з урахуванням потреби посилення реалізації провідних підходів у навчанні:

- особистісно орієнтованого,

- компетентнісного.

- діяльнісного,

- інтегрованого.

Таким чином у програмі «Основи здоров’я» зменшено обсяг теоретичного матеріалу і, відповідно, збільшено кількість практичних робіт та частку занять, що виконуються поза межами класу; збільшено кількість уроків, присвячених безпечній поведінці (Iнтернет, соціальні мережі, громадські місця; підозрілі предмети / забуті речі тощо).

Також узято до уваги зауваження дописувачів щодо необхідності поліпшення стану викладання предмету та належної підготовки вчителя. У вступі окреслено важливість ролі вчителя предмета «Основи здоров’я» щодо організації освітнього процесу, використання активних методів навчання, зокрема – навчання на основі життєвих навичок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДОЗНАВСТВО. 5 КЛАС

  1. Зміни у Пояснювальній записці стосуються:

• оновлення та кореції основних завдань навчального предмета «Природознавство»;

• ролі навчального предмета «Природознавство» у формуванні ключових компетентностей, зокрема предметних природничо-наукових компетентностей та реалізації наскрізних ліній;

• коротких рекомендацій щодо виконання проектів, кількість яких суттєво зменшилась.

 

  1. Зміни змістової частини програми:

• зменшено кількість проектів (їх залишилось всього три), виконання яких пропонується під час спарених уроків. Через проекти будуть реалізовані наскрізні лінії компетентностей «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека» й «Підприємливість та фінансова грамотність». Навчальні проекти, що будуть виконуватись учнями: «Жива і нежива природа навколо нас», «Наш дім – Сонячна система», «Смітити не можна - переробляти (про «друге життя» побутових речей)»;

• за результатами обговорення змістові зміни у навчальній програмі стосуються розвантаження окремих розділів і тем. Зокрема вилучено окремі теми і поняття:

o «Хімічні елементи. Рух молекул. Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні речовини», як складні для вікових особливостей учнів і вивчаються за програмою з хімії у 7 класі;

o «Відмінності між галактиками. Скупчення галактик» знято як спеціальні предметні знання, які учні отримують при вивчені астрономії;

o «Гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі» спеціальні предметні знання, які учні отримують при вивчені географії у 7 класі;

o «Масштаб» концептуально не вписується у предметні знання з природознавства, тема вивчається у6 класі у процесі виконання відповідної практичної роботи з географії;

o «Утворення ґрунту» вивчається у 6 і 8 класах. Відповідно до змістових змін відкореговано знанєєвий, діяльнісний та ціннісний компоненти; практичні роботи та дослідницький .

 

  1. Внесено зміни в розподіл годин:

• Вступ - (збільшено на 1 год, бо з'явився проект)

• Розділ 1. Тіла, речовини та явища навколо нас. (збільшено на 1)

• Розділ 2. Всесвіт. (зменшено на 2 год),

• Розділ 3. Земля – планета Сонячної системи. Тема 3. Людина на планеті Земля – 7 год (збільшено на 1 год).

 

  1. Окрім цього окремі доповнення було внесено до «Очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів», пов’язаних зі знаннєвим, діяльнісним та ціннісним компонентами, які стосуються міжнародних проектів.

 

 

 

 

 

БІОЛОГІЯ. 6-9 КЛАСИ

1. Розширено преамбулу до програми з метою показати вчителеві передбачувані результати навчання до початку роботи, а не як було раніше — в кінці. Для цього введено компетентнісний потенціал предмету. Оскільки голова групи одночасно працює і в групі з розробки стандартів до Нової української школи, ми вважали це зробити можливим і доцільним. Також прописані загальні передбачувані результати навчання у базовій школі. Було бажання прописати їх від першої особи, щоб учень сказав учителю, чого він від нього бажає, але теоретиками освіти було зауважено, що програма пишеться для вчителя і там не місце тексту від першої особи. Разом із тим, уперше в програмі очікувані результати навчання передують змісту.

2. Дуже важливо, що для того, аби побачити перше речення змісту програми, що його можна переписати у свій календарно-тематичний план, учителеві прийдеться перечитати преамбулу і очікувані результати. На наш погляд дуже позитивно, що вчитель перед тим, як почати викладати, буде розуміти кінцеву мету своєї роботи.

3. У програмі знайшли своє відображення наскрізні теми. У преамбулі прописано, на що орієнтувати учнів кожного класу, а в змістових лініях показана дотичність кожної з них до формування важливих умінь.

4. У основній частині програми біологи зробили акцент саме на уміннях і ціннісних ставленнях, що формуються в учнів унаслідок вивчення кожної теми:

Тема 3. Принципи функціонування клітини (орієнтовно 6 годин)

Діяльність (уміння)

Знання

Зміст

Наскрізні змістові лінії

характеризує: - процеси фотосинтезу, клітинного дихання як джерел енергії для клітин;

аналізує: - вплив зовнішніх факторів на протікання клітинних процесів (зокрема, чим зумовлений зелений колір рослин)

порівнює: - процеси фотосинтезу та хемосинтезу

оперує термінами: - метаболізм, клітинне дихання, мітохондрії, фотосинтез, пластиди, хемосинтез

Обмін речовин та енергії. Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах. Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання. Фотосинтез: світлова та темнова фаза. Хемосинтез. Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах.

Здоров'я і безпека (орієнтує на застосування знання про процеси життєдіяльності клітини для мотивації здорового способу життя) Екологічна безпека та сталий розвиток (орієнтує на усвідомлення планетарної ролі фотосинтезу як одного з основних механізмів підтримання гомеостазу в атмосфері)

називає: - процеси обміну речовин та енергії, які відбуваються в цитоплазмі клітини; - органели клітини, в яких відбувається дихання та фотосинтез; наводить приклади: - процесів розщеплення органічних речовин, що відбуваються в клітині

Ставлення

висловлює судження - щодо значення процесів фотосинтезу, хемосинтезу, клітинного дихання для забезпечення енергетичних потреб організмів; - щодо планетарної ролі фотосинтезу: застосовує знання про: - процеси життєдіяльності клітини для мотивації здорового способу життя

робить висновок: - про схожість процесів обміну речовин, що відбуваються в клітинах організмів різних груп організмів; - про значення методу моделювання у вивченні клітинних процесів

 

5. Основна таблиця структурована, виділені терміни, якими учень оперуватиме після вивчення теми. Кількість цих термінів дорівнює приблизно 0,6 на урок, що цілком посильно. У межах кожної теми виділено до 40 % навчального матеріалу в опційне навчання. Це дуже позитивно і дозволить вчителеві обирати з опцій ті теми, які йому ввижаються найбільш корисними і доцільними. Учням такий підхід полегшить вивчення предмета і підготовку до ЗНО.

6. На жаль, не повністю вдалося синхронізувати питання міжпредметних зв’язків через намагання деяких робочих груп з інших предметів будь-що «захистити» свій предмет, що негативно позначилося на наближенні програм з різних предметів до єдиного курсу.