Методичні рекомендації бібліотекарям закладів освіти Святошинського району

 

 

Відповідно до нормативних документів, шкільна бібліотека повинна формувати універсальний склад фонду, до якого входила б навчальна, художня, навчально-популярна, педагогічна, довідкова література для школярів. Методична та довідкова - для педагогічних працівників. До фонду повинні входити не тільки книги та брошури, газети та журнали, а й нетрадиційні носії інформації. Зміст фонду шкільної бібліотеки має відповідати потребам учнів, педагогів, особливостям конкретного навчального закладу системи загальної середньої освіти. Шкільний бібліотекар упроваджує в навчально-виховний процес різноманітні форми роботи, а саме: виставки, бесіди, огляди, тематичні довідки, тематичні вечори, літературні ранки, диспути, сценарії свят, тематичний підбір літератури (для підготовки доповідей, класних годин, засідань педради, круглих столів, вечорів-зустрічей), тематичні полиці. Але педагоги чекають сьогодні від бібліотеки й таких послуг, як бібліотечні уроки, допомога в проведенні класних годин, своєчасне інформування про нові надходження, підбір літератури з певної теми, допомога в придбанні нових підручників, регулярне інформування про публікації в періодичних виданнях. Шкільна бібліотека повинна мати абонемент і читальний зал - зручне, просторе приміщення зі спеціальними сучасними меблями, обладнанням і належним освітленням. До бібліотеки повинні регулярно й своєчасно надходити методичні й дидактичні матеріали, підручники та навчальні посібники, у її фондах має бути достатня кількість довідкових та енциклопедичних видань, періодика.
Отже, можна зазначити, що перспектива шкільної бібліотеки полягає в розширенні асортименту інформаційних продуктів і послуг, перетворенні її на інформаційний центр школи. Бібліотека в школі - це не просто пункт видачі підручників, саме вона є інформаційним осередком школи, від стану якого залежить діяльність усього шкільного механізму.
Закріплення за шкільною бібліотекою статусу кабінету №1 передбачає пріоритетність її інформаційної функції, створення в ній інформаційної мережі, що відповідає рівню завдань, які вирішує сучасна школа. Оптимальна організація її діяльності - це активний внутрішньосистемний обмін, взаємодія з бібліотеками інших установ, розробка автоматизованої системи інформаційного обслуговування вчителів на базі єдиного банку даних, активне використання нових інформаційних технологій, засобів копіювання й автоматизації. Серед перспективних напрямів - створення в школі медіатеки, а також активне користування мережею Інтернет.

 

 

Напрями діяльності роботи шкільного бібліотекаря:

- Організовувати роботу бібліотеки навчального закладу, здійснювати     формування, облік і збереження бібліотечного фонду;

- Удосконалити та урізноманітнити форми довідково-інформаційного обслуговування читачів;

- Пропагувати серед дітей та учнівської молоді твори українських письменників;

- Сприяти підвищенню інформаційної культури користувачів бібліотеки;

-   Вести чіткий облік необхідної бібліотечної документації;

-  Своєчасно списувати застарілу та зношену літературу згідно чинного законодавства;

- Впроваджувати досвід роботи шкільних бібліотекарів району;

- Активізувати роботу щодо надання друкованих матеріалів до участі у різних конкурсах згідно визначених напрямків;

- Впроваджувати ІКТ у роботу бібліотеки;

- Активно використовувати комп’ютер в роботі з бібліотечним фондом;

- Брати активну участь у Всеукраїнському конкурсі "Шкільний бібліотекар", Всеукраїнському місячнику «Шкільна бібліотека – стратегічний партнер освіти»;

- Сприяти залученню позабюджетних коштів для поповнення бібліотечних фондів художньою та науково-методичною літературою,  періодичною літературою;

-  Співпрацювати з сільськими бібліотеками відділу культур, брати участь у районних заходах щодо підвищення ролі книги в житті дитини;

- Систематично проводити моніторинг запитів читацьких інтересів учнів з метою поповнення бібліотечного фонду та тематичних матеріалів літературою, яка користується найбільшим попитом;

- Надавати матеріали до газет з метою підвищення статусу шкільних бібліотек та висвітлення їх діяльності;

- Висвітлювати діяльність шкільної бібліотеки на сайті навчального закладу;

- Брати участь у педагогічних та методичних радах, нарадах при директору та нарадах заступників директора з НВР та ВР;

- Систематично інформувати педагогічний колектив з новинками методичної та періодичної літератури;

-  Постійно працювати над підвищенням власної фахової майстерності шляхом самоосвіти, участі у районних семінарах шкільних бібліотекарів;

- Систематично проходити курсову перепідготовку при ІППО ім. Б. Грінченко згідно плану – графіку;

- У шкільних бібліотеках, в яких недостатня площа читальної зали, систематично організовувати пересувні тематичні виставки літератури згідно календаря знаменних і пам’ятних дат;

- Систематично здійснювати огляд інформаційно-бібліографічних видань з метою розширення знань учнів з предметів шкільної програми;

-  Залучати педагогічний колектив навчального закладу, учнів та їх батьків до поповнення фонду шкільної бібліотеки художньою та методичною літературою;

- Працювати над модернізацією роботи шкільної бібліотеки як сучасного інформаційного центру, який би забезпечував доступ користувачів до навчальної, навчально-допоміжної та навчально-виховної інформації на електронних носіях і в мережі Інтернет;

- Активізувати роботу щодо пошуків джерел поповнення фондів бібліотек новою літературою;

-  Систематично проводити моніторинг забезпечення учнів навчального закладу шкільними підручниками з метою подальшого перерозподілу підручників між навчальними закладами району;

- З метою збереження фонду постійно підтримувати санітарно-гігієнічний стан приміщення шкільної бібліотеки.

 

Головні завдання шкільних бібліотек


Головні завдання, що стоять сьогодні перед шкільними бібліотеками й у майбутньому також будуть актуальними, - це:

- надання допомоги в організації навчально-виховного процесу;
- виховання людини нової генерації — всебічно розвиненої особистості;

- прищеплювання любові до книжки з метою того, щоб читання стало внутрішньою потребою дитини;

- виховання культури читання;

- формування в молодого покоління гуманістичних, моральних цінностей;

- прищеплювання любові до Батьківщини, до рідної мови, до народних традицій;
- навчання спілкування.

 

Планування та звітність у роботі шкільної бібліотеки


План і звіт роботи бібліотеки - головні документи, що характеризують її діяльність. Основна мета цього матеріалу — допомогти шкільному бібліотекареві грамотно й чітко спланувати свою діяльність у поточному році, обміркувати, які форми й методи роботи краще використовувати на допомогу учням і педагогам.
Ці орієнтовні схеми відбивають усі основні напрями й види робіт шкільної бібліотеки й мають рекомендаційний характер, тому зовсім не обов’язково вносити до плану конкретної школи всі види роботи. З перелічених видів робіт бібліотекарі обирають ті, які вони виконують у своїй школі, й відображають їх у своїх планах з урахуванням особливостей шкільної програми й навчального плану.

 

Методичні рекомендації щодо складання плану роботи


Уміння чітко й грамотно планувати свою роботу - один із показників професійної майстерності бібліотекаря. Якщо план складений неграмотно, без належного врахування всіх необхідних його складників, то це (у першу чергу - негативно) позначиться на всій роботі бібліотекаря. Кожна бібліотека повинна мати план роботи на навчальний рік, затверджений директором школи. Цей план - частина загального річного плану навчально-виховної роботи даного закладу.
Як організувати планування?
Бібліотекар повинен знати основні напрями навчально-виховного плану. Які завдання стоять перед закладом на поточний рік? Необхідно обміркувати, чим бібліотека може допомогти в їх виконанні, які форми й методи роботи краще використовувати на допомогу педагогам.
Перед складанням плану необхідно зустрітися із заступником директора з виховної роботи, з головами методичних об’єднань і обговорити основні напрями роботи та всі великі заходи. Необхідно заздалегідь заручитися згодою й підтримкою учителів-предметників, щоб знати, на кого можна розраховувати при організації запланованих заходів; обговорити масштаб роботи..
План повинен бути нерозривно зв’язаний із життям школи й не може бути відокремлений. Якщо навчальний заклад має свої відмінності (у режимі роботи, у вивченні якихось дисциплін), то це повинно знайти своє відображення в плані. Необхідно конкретизувати специфіку в площині її конкретних заходів. Наприклад, у школі повного дня чи школі-інтернаті враховується режимний, часовий момент при плануванні роботи. Специфіка у вивченні шкільних дисциплін повинна вказати бібліотекарю на особливе ставлення до цих напрямів роботи.
Наступний етап - визначення головних тем року, відображення їх в основних завданнях і конкретизація в плані роботи.
План складається з урахуванням літературних пам’ятних дат року. Ознайомившись із таким календарем, відзначте ті дати, що будуть видатними в навчальному році, і подумайте про те, які заходи, форми роботи допоможуть вам розкрити дітям відповідні теми. Обираючи теми, у своїй чернетці можна вказати форми роботи: книжкова виставка, огляд, свято, гра.
Добре, якщо ви зумієте обговорити майбутні справи на наступний навчальний рік зі своїм бібліотечним активом і заручитися його підтримкою.
Подивіться у свій торішній план: що залишилося невиконаним, що не вдалося. Подумайте, що з цього варто було б обов’язково зробити в наступному році.
Якщо ви тісно співпрацюєте з районними бібліотеками, то слід урахувати відзначені пункти їхніх планів, щоб організувати спільну роботу. Добре, якщо ви будете знати плани роботи різних позашкільних установ міста (центрів дитячої творчості). Адже педагоги шкіл іноді відвідують заходи в цих закладах.
У мікрорайоні, де діє школа, є клуби, музичні школи, спортивні організації, що мають свої плани виховної роботи. З багатьма з них вам доводиться працювати. Тому знайомство з їхніми планами допоможе вам у складанні власного.
У бібліотечному житті є такі види робіт, що проводяться протягом усього навчального року: бібліотечні уроки, робота з підручниками, новими книгами, із боржниками, з активом читачів. Тому при розподілі роботи за місяцями вони можуть бути зазначені не один раз. До головних і дуже значних тем року складається окремий план.
Провівши таку попередню роботу, необхідно згадати про рекомендовану схему плану роботи бібліотеки навчального закладу і все внести в план.
Але планування роботи на навчальний рік - це ще не все.

Річний план роботи необов’язково має бути дуже детальним. Тут досить указати теми, перелічити форми роботи й назвати орієнтовний термін виконання (семестр, місяць тощо). Більш докладний і конкретний план складається на місяць. Саме тут повинні бути зазначені всі терміни й місце проведення, визначені відповідальні за даний захід. Схема такого плану може мати вигляд, як у таблиці 2. Заповнюється така схема на основі річного плану. Використовуючи її, дуже зручно наприкінці року складати звіт про свою роботу. Щомісячний план повинен завжди бути в бібліотекаря на столі для того, щоб чітко знати, що слід зробити сьогодні й у найближчі дні місяця.

Матеріал підготовлено методистом РНМЦ Н. Шелухіною.