Нормативне забезпечення навчально-виховного процесу у початковій школі 2014-2015 н.р.

1. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання ЗНЗ та організації навчально-виховного процесу Державні санітарні правила і норми ДСанПіН 5.5.2.008-01.

2. Наказ МОНУ від 23.06.2000 р. № 240

«Інструкція з ведення ділової документації у ЗНЗ І-ІІІ ст.»

3. Лист МОНУ від 11.06.2014 р. № 1/9-303

«Про навчальні плани ЗНЗ та структуру 2014/2015 н.р.»

4. Наказ МОНУ від 16.04.2014 р. № 460

«Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки , молоді та спорту від 10.06.2011 р. № 572»

5. Лист МОНУ від 11.09.2007 р. № 1/9-532

«Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах ЗНЗ»

6. Наказ МОНУ від 07.04.2005 р. № 204

«Про прийом дітей до 1 класу ЗНЗ»

7. Лист МОНУ від 25.07.2014 р. № 1/9-376

«Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014-2015 н.р.»

8. Лист МОНУ від 28.01.2014 р. № 1/9-72

«Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань»

9. Лист МОНУ від 18.04.2014 р. № 1/9-209

«Щодо використання робочих зошитів у початковій школі»

10. Лист МОНУ від 28.07.2004 № 1/9-406

«Про облік та проведення  індивідуальних та групових занять»

11. Наказ Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 № 1222

«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»

12. Лист МОН від 28.01.2014 №1/9-74

«Інструктивно - методичних матеріалів щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів»

13. Лист МОНУ від 01.07.2014 р. № 1/9-343.

"Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі".

14. Лист МОНУ від 30.05.2013 р. № 1/9-383.

«Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів».

15. Лист МОНмолодьспорту від 01.06.2012 р. № 1/9-426.

«Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін».

16. Наказ  МОНУ від 05.04.2006 р. № 264.

«Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів».

17. Спільний лист Міністерстваосвіти і науки України та Міністерстваохорониздоров'яУкраїни № 1/9-500/№ 04.01.16/28103 від 29.09.2014

«Щодовирішенняокремихпитань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніхнавчальнихзакладівдітей, у якихвідсутніобов’язковіпрофілактичніщеплення»

 

Навчальні програми

Організаціянавчання у 1, 2 і 3-х класах у 2014/2015 навчальномуроціздійснюватиметься за навчальнимипрограмами, розробленимивідповідно до Державного стандарту початковоїзагальноїосвіти та затвердженими наказом Міністерствавід 12.09.2011 № 1050 «Про навчальніпрограми для 1-4 класівзагальноосвітніхнавчальнихзакладів».

Для 1-3 класів: Навчальніпрограми для загальноосвітніхнавчальнихзакладів з навчаннямукраїнськоюмовою. 1-4 класи. – К.: Видавничийдім «Освіта», 2012;

Для 4 класу користуватися Програмою для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи. К.: «Початкова школа». – 2006

Відповідно до наказу Міністерства від 22.04.2014 № 500 «Про проведення експертизи та громадського обговорення типових навчальних планів та навчальних програм для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів» відкореговано державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкових класів.

У навчальній програмі з математики для учнів 1-го класу у темі «Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд» у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів фразу «застосовує прийоми обчислення у межах 100 без переходу через розряд» замінити на «має уявлення про спосіб додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток й виконує відповідні обчислення  за зразком». Наголошуємо, щоця тема подаєтьсядля ознайомлення, тому не є обов’язковою для вивчення та контролю.

У 2-му класі тема «Арифметичнідіїдодавання й відніманнябез переходу через розряд» (стор.150) є обов’язковою до вивчення.

Під час їївивченняучнімаютьзасвоїтитаківипадкиобчислення, як 45+20; 45-20; 45+2; 42-2; 45+22; 45-22.

Другокласникиознайомлюються з усіматаблицямимноження та діленняодноцифрових чисел. Не вартовимагативідшколярівзасвоюватинапамʼятьрезультатимноження чисел 6-9 і ділення на числа 6-9 під час обчислень. Для кращогозасвоєнняданихобчисленьпропонуємодозволитиучнямкористуватисьготовимитаблицями.

У 3-му класі, під час повторення теми «Таблицімноження і ділення»  слідзвернути на повноціннезасвоєннятаблицьмноження і ділення.

У навчальнійпрограмі «Літературнечитання» (2-4 класи) у змістовійлінії «Коло читання» вказано, щоперелік не тількитворів, а й авторів є рекомендованим і може бути зміненийукладачамипідручників та вчителями.

До змістунавчальногоматеріалу з природознавства в 3-му класі у частині теми «Людини та їїорганізм» внесено такеуточнення: «Нервова система й органичуття».

Інформуємо, що вчителі можуть використовувати елементи навчальних програм 2006 р., які відповідають вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти.

 

Робочі навчальні плани

Робочі навчальні плани для 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів розробляються на основі Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом Міністерства від 10.06.2011 р. № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи».

Для 4-х класів – за Типовиминавчальними планами початковоїшколи, затвердженими наказом МОН Українивід 29.11.2005 № 682;

Внести зміни у позиції «Навчальніпредмети»: слова «Сходинки до інформатики» замінити словом «Інформатика».

Варіативноюскладовою кожного з Типовихнавчальнихпланів для  учнів  1–4  класівпередбаченовід 1 до 3 додаткових  годин, якіможнавикористовувати за виборомзагальноосвітньогонавчального  закладу з урахуваннямособливостейнавчального закладу  та  індивідуальнихосвітніх  потреб  учня:  на  посиленняпредметівінваріантноїскладової;  на  вивченнядодатковихкурсів; на  проведенняіндивідуальних та  групових  занять.

Впроваджуючи в початковихкласахкурси за вибором, сліддотримуватисявимог «Державнихсанітарних  правил і норм улаштування,  утриманнязагальноосвітніхнавчальнихзакладів та організаціїнавчально-виховногопроцесу»  (ДСанПіН 5.2.008-01)  щодогранично  допустимого  тижневогонавантаженняучнівпочатковихкласів.

Викладаннякурсів  за  виборомздійснюється з  обов’язковимурахуваннямпобажаньбатьків. Вибір будь-якого  курсу має бути обговорено   на  батьківськихзборах  та  засіданняхпедагогічної ради  навчального  закладу.

Визначенікурсиваріативноїскладовоїзазначаються в розкладіуроківпісляпредметівінваріантноїчастининавчального  плану.

Обирати  для  вивченняслідкурси,  якіреалізуютьсянавчальнимипрограмами,  рекомендованимиМіністерствомосвіти  і на-укиУкраїни  (Програмикурсів  за вибором  для  загальноосвітніхнавчальнихзакладів.  ВаріативнаскладоваТиповихнавчальних планів.1-4  класи.  Т.: Мандрівець,  2009,  2010,  2011).

Навчальні досягнення учнів з обраних предметів варіативної складової навчальних планів не оцінюються.

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» та «Інструктивно - методичних матеріалів щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОН від 28.01.2014 №1/9-74).

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально:

- у 1 класі з усіх предметів інваріантної складової;

- у 2 - 4 класах з предметів інваріантної складової: "Сходинки до інформатики", "Музичне мистецтво", "Образотворче мистецтво", інтегрованого курсу "Мистецтво", "Основи здоров'я", "Фізична культура";

- у 1 - 4 класах з усіх предметів варіативної складової.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною шкалою:

у 2 - 4 класах з предметів інваріантної складової освітніх галузей: "Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)", "Математика", "Природознавство", "Суспільствознавство" та предмета "Трудове навчання".

За відмінні успіхи у навчанні учні 2-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

Оцінювання навчальних досягнень учнів 4  класів у 2014/2015навчальному році здійснюється відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 30.08.2011 № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану» (додатки 1—12).

Санітарні вимоги

Особливу увагу вчитель має приділяти збереженню та зміцненню фізичного здоров’я учнів 1 і 2 класів, тому навчальне навантаження в тижневому циклі розподіляти слід таким чином, щоб його найбільша інтенсивність припадала на вівторок і середу, в той час як четвер був дещо полегшеним днем.

Вивчення нового матеріалу, контрольні роботи найкраще проводити на II-IV уроках дня посеред тижня.

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів на всіх уроках через кожні 15 хвилин обов’язково  необхідно проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.

Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах у 2-4 класах становить 40 хвилин, у 1 класі – 35 хв.

Обсяг домашніх завдань визначається згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01).

Так, у 1-му класідомашнізавдання не задаються.

У 2-4 класахобсягдомашніхзавдань з усіхпредметівмає бути таким, щобвитрати часу на їхвиконання не перевищували: у 2-му класі – 45 хвилин; у 3-му класі – 1 години 10 хвилин; 4-му класі – 1 години 30 хвилин.

Акцентуємоувагуна правильному дозуваннідомашньогозавдання. Учителіповинніспланувати роботу такого об’єму і змісту, щобучні не відчувалиперевантаження. Для цьогонеобхідновраховуватизайнятістьучнів з іншихпредметів у цей день, темп і ритм роботиучнів, стан їхньогоздоров’я.

Завдання не повинніперевищуватиоб’ємпропонованоїдомашньоїроботи. Недопустимим є перевантаженняучнівзавданнями, якімістяться у додатковихпосібниках, зошитах з друкованою основою: зафарбовуваннямалюнків, складання схем, таблиць, виконаннядодатковихзавдань і вправ, написаннядомашніхтворівтощо.

Класномукерівниковінеобхідноздійснюватисумарнийпідрахунокусіхдомашніхзавдань на той чиінший день відповідно до ДСанПІН 5.5.2.008-01 (сума всіхусних та письмовихзавдань з усіхнавчальнихпредметів, включаючиіноземнумову, номеризавдань, сторінки та ін.), їхоб’єм і ступіньскладності з урахуваннямособливостейвсіхучнівкласу.

Завданнямають бути посильними для самостійноговиконанняучнями. Не можнапропонуватизавдання на невідпрацьованийматеріал, який не пояснювався на уроці, оскільки в такому випадку вся складністьзасвоєннянавчальногоматеріалу переноситься з уроку на домашню роботу. Недопустимим є домашнєзавдання з написаннярефератів.

Домашнізавдання не даютьсяучням на вихідні, святкові та канікулярнідні.

Звертаємоувагу на те, що контроль та відповідальність за перевантаженняучнівдомашнімизавданнямипокладається на керівниківнавчальнихзакладів.

 

Деякі особливості організації навчально–виховного процесу

Для 4 класів залишаються чинними рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу, що розміщені в інструктивно-методичному листі від 09.06.2011 р. № 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 році», додаток «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 році» (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України  № 17-18, 2011).

Відповідно до Інструкції «Про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти» (наказ МОН від 14.04.2008 № 319) усіх типів та форм власності наприкінці навчального року на кожного учня 1 класу учитель складає характеристику, яка заноситься до особової справи учня (п. 5.2. Інструкції ).

Використання додаткових зошитів задля формування окремих функціональних навичок письма не забороняється. У початкових класах для виконання класних і домашніх завдань з української та інших мов, математики учні ведуть по два зошити для періодичної заміни їх під час перевірки вчителем. У період навчання грамоти першокласники можуть виконувати навчальні завдання у зошитах з друкованою основою.

Разом з тим, такі зошити не є обов’язковим складником навчально-методичного забезпечення і, відповідно, їх придбання за кошти батьків та використання у навчальному процесі також не обов’язкове.

Придбання робочих зошитів з друкованою основою за кошти батьків може відбуватися виключно добровільно, з ініціативи та за бажанням не педагога, а самих батьків за наслідками обговорення та ухвалення рішення на батьківських зборах чи на засіданні батьківського комітету.