Text Size

Роз`яснення щодо реєстрації колективного договору

Шановні керівники та голови  профкомів  закладів  освіти  Святошинського  району !

Звертаємо  вашу  увагу !

Роз`яснення  щодо   реєстрації  колективного  договору:

Для  того  ,  щоб підготувати Колективний  договір  до  реєстрації  необхідно :

1. Переглянути макет  колективного  договору  , який  ви знайдете  на сайті  РУО

2. В  усіх  розділах  колективного  договору ( де визначено  та  виділено  в  тексті)

вказати  назву  свого  закладу освіти , П.І.Б. керівника  та  голови  профкому .

3. Дошкільним закладам  необхідно вилучити  пункти  ,  які  стосуються  тільки шкіл  .

4. Відповідальних  по  кожному  пункту Колективного  договору вписувати не  треба.

5.  Віддрукувати  3  примірника  колективного  договору.

І. До трьох примірників Колективного  договору підготувати  супроводжуючий  лист (Зразок  листа див. далі)

Роз»яснення до  супроводжуючого  листа: - Лист на  ім»я  начальника Управління праці  та  соціального захисту населення           Жидчено  І. М.  має  бути  надрукований  на  бланку  закладу  освіти з відміткою вихідного   номера  та  дати.                                                                                                                                                        - Інформацію про мінімальний  розмір заробітної  плати   та  середню заробітну  плату  (  з  урахуванням  премій) взяти  у  свого  бухгалтера.                                                                               - Ксерокопію Свядоцтва про  реєстрацію закладу  освіти в  управлінні  статистики  - надавати до  листа  обов»язково. ( Всі  документи   , про які  йде  мова   у  супроводжуючому  листі не  треба підшивати  до даного  листа)

ІІ. Витяг  з  протоколу зборів  трудового  колективу про  схвалення колективного  договору ,  не  є  додатком до  колективного  договору , тому   підшивати його  не  треба .   ( Зразок  витягу  з  протоколу див.  далі  )

Підписує  витяг  з  протоколу  голова і  секретар збоорів .

( Голова зборів  і  голова  профкому  -   різні  люди. )

6.  Підготувати  додатки  до  колективного  договору  :

- Додаток  № 1 - . Правила внутрішнього трудового розпорядку

-Додаток №2 -Положення  про  преміювання (Зразок  див.  далі   )                                            - Додаток  № 3 - Штатний  розпис (  взяти у  економістів )

- Додаток № 4 -Комплексні заходи з питань охорони праці, щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій  за рахунок фондів охорони праці підприємства. (Зразок таблиці  див.  далі   )

- Додаток  № 5 - Забезпечення робітників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту. (Зразок таблиці  див . далі)

- Додаток  № 6 - Тривалість  основної  відпустки  працівників  (  за  посадами , які  є в  закладі  освіти)                                                                                                                          -  -     - Додаток  № 7. - Перелік посад  працівників закладів  освіти зайнятих на  роботах  з  важкими та особливими   умовами  праці ,  при виконанні яких здійснюється  підвищена додаткова  оплата  праці. (Зразок  див.  далі   )

Вибрати та залишити у  таблиці    тільки ті  посади  , які є  у  вашому  закладі освіти.

-          Додаток  № 8 - Перелік  посад  працівників з  важкими і шкідливими  умовами

праці , яким    може  надаватися додаткова  відпустка.

- Додаток  № 9 - Перелік посад  працівників , робота  яких пов»язана  з підвищеним нервово - емоційним та  інтелектуальним  навантаженням або  виконується в  умовах  підвищеного  ризику  для  здоров»я , що  дає право на  щорічну додаткову  відпустку за особливий  характер  праці. (Зразок  див.  далі   )

Вибрати   та  залишити у  таблиці  тільки ті  посади  ,  котрі  є  у  вашому  закладі.

- Додаток  № 10 - Перелік посад  працівників , яким  надається додаткова  відпустка до 7 днів  за  ненормований  робочий  день. (Зразок  див.  далі   )

Вибрати  та залишити у  таблиці   тільки ті  посади  ,  котрі  є  у  вашому  закладі.

* В  кінці  кожного  додатку  мають  бути  підписи  та  печатки обох сторін .

* Усі  три примірника  колективного  договору  разом  із  додатками  необхідно          пронумеровати  та  прошити  .  (  Не  нумерується  тільки   супроводжуючий  лист  та  витяг  з  протоколу)

* На  зворотній  стороні  примірників  має  бути  наклеєний   напис  :

Прошито  та  пронумеровано  _____ кількість  сторінок

Директор                                          Голова  профкому

(  підпис  ,  печатка )                      (  підпис  ,  печатка)

Зібрані документи  необхідно здавати  на реєстрацію до  Центру  соціальних  служб за  адресою : Г. Юри 14, б

к. 113 (  Тамара  Павлівна  Семенцова  )

Начальник Управління  освіти, молоді  та спорту  Святошинської районної в

м.  Києві державної адміністрації

 

________       Ю.О.Дубовецький

 

 

 

 

Голова ради Святошинської районної  у м. Києві організації Профспфспілки  працівників  освіти і  науки  України

 

____________               Л. О. Заворітько

 

 

 

 

 

 

Начальнику Управління  праці

та  соціального  захисту населення

Святошинської районної в м.  Києві

державної адміністрації

Жидченко  І. М. .

 

 

(Вказати назву закладу освіти) надає  на  реєстрацію колективний  договір між адміністрацією та трудовим  колективом на  2017 - 2020 роки.

 

-         загальна  кількість  працюючих -

 

-         Заборгованості  по  заробітній  платі  - немає

 

-         Мінімальний  розмір заробітної  плати -          (  з  урахуванням  премій)

 

-         Середня  заробітна  плата -

 

-         ксерокопія Свідоцтва про  реєстрацію закладу  в  Управлінні  статистики додається

 

 

Директор( завідуюча  )                                             Голова  профкому

(  назва  закладу  освіти)                                         ( Назва  закладу  освіти)

__________________П.І.Б.                                           _____________ П.І.Б.

 

 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №

Зборів  трудового  колективу   ( Назва  закладу  освіти)

від     __________р.

всього  працюючих -                                                                                                                   присутні на зборах –                                                                                                                     відсутні з  поважних  причин –

голова зборів -                                                                                                                                                                                                     секретар –

1. Про обговорення  та  затвердження колективного  договору між  адміністрацією та  трудовим  колективом (  назва  закладу  освіти) на  2017 - 2020 роки .

Слухали:

1.( Керівника   чи голову профспілкового комітету ( П.І.Б.) ), яка ознайомила з проектом колективного  договору  між  адміністрацією та  профспілковим  комітетом на  2017 - 2020 роки)

Вирішили:

Схвалити колективний договір між адміністрацією та трудивим  колективом (  назва  закладу  освіти) та вважати його дійсним в повному обсязі на  період  з 2017 - 2020 роки .

2. Про  надання  права підпису колективного  договору від імені  трудового  колективу голові профспілкового  комітету .

Слухали :

Про надання права підпису колективного  договору голові   профспілкового  комітету  від  імені трудового  колективу.

Вирішили:

Від  імені  трудового колективу,  надати  право  підпису колективного  договору між  адміністрацією та  трудовим  колективом (  назва  закладу  освіти) на  2017 - 20120 р. р. голові профспілкового  комітету (  П.І.Б.)

 

 

Голова зборів -                             П.І.Б.

Секретар зборів -                          П.І. Б.

 

 

Додаток №  2

до колективного  договору

ПОЛОЖЕННЯ

Про преміювання працівників установ та закладів освіти

І. Загальні положення

1.1. Преміювання працівників здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» наказу Міністерства освіти і науки від 26.09.2005 № 557 «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати праці.

1.2. Працівники можуть нагороджуватися одноразовою премією, у тому числі з нагоди ювілейних та святкових дат.

1.3. Джерелом коштів на виплату премії є економія коштів на оплату праці.

1.4. Преміювання  за  основні  результати  діяльності  вводяться  для  всіх працівників  закладу  освіти .

1.5. Дане положення може бути доповнено чи змінено відповідно до умов колективного договору за погодженням з профспілковим комітетом.

1.6. Це положення вводиться з метою :

- матеріального заохочення працівників за сумлінне і якісне виконання поставлених перед ними завдань,

-  забезпечення належного рівня виконавчої та трудової дисципліни.

- підвищення соціального  захисту та  матеріальної  заінтересованості працівників  при виконанні функціональних обов»язків в  організації ефективного навчально - виховного  процесу .

- Участь працівників  у розробці навчальних і наочних засобів , втілення в навчальний процес прогресивних форм і методів організації і проведення занять, забезпеченні розвитку самостійності учнів, індивідуалізації їх навчання, чіткого ведення діловодства, обліку навчальної роботи і бухгалтерського забезпечення.

 

ІІ. Критерії преміювання :

2.1. Належне виконання посадових обов’язків.

2.2. Виявлення ініціативи та творчості.

2.3. Підвищення свого професійного рівня та кваліфікації.

2.4. Відсутність порушень виконавської та трудової дисципліни.

2.5. Організація та дотримання безпечних умов праці.

2.6. Дотримання педагогічної етики.

2.7. Дотримання вимог заповнення документів (журнали, календарні плани і т.д.).

2.8. Відсутність обгрунтованих скарг від батьків учнів, факти викладені в яких знайшли підтвердження.

2.9. Дотримання санітарних норм у навчальних кабінетах.

2.10. Залучення ресурсів та новітніх технологій щодо вдосконалення навчально-виховного процесу.

ІІІ. Розмір, порядок нарахування та терміни виплати премії

3.1. Переваги у розмірах сум, що нараховуються для преміювання, даються окремим працівникам, чий внесок у загальні результати роботи найбільш вагомий, віддаючи перевагу тим, хто стабільно домагається успіху і високих показників у роботі з початку навчального року.

Розміри преміювання працівників визначаються комісією по  розподілу  фонду  матеріального заохочення , керівником навчального закладу за  погодженням  з профспілковим комітетом.

3.2. Преміювання працівників навчального закладу здійснюється за наказом керівника. У разі відсутності керівника закладу рішення щодо преміювання приймає особа, що виконує його обов’язки.

3.3. Премія за підсумками роботи календарного  року  нараховується пропорційно відпрацьованим місяцям.

3.4. Преміювання працівників здійснюється у межах економії коштів на оплату праці за відповідний період.

3.5. Одноразова премія з нагоди ювілейних, святкових дат виплачується у межах економії коштів на оплату праці за відповідний період.

3.6. Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково за невиконання критеріїв згідно з пунктом 2, а також:

- за дисциплінарні стягнення ;

- за неодноразове створення конфліктних ситуацій в колективі ;

- за самовільне залишення роботи більше трьох годин без поважних  причин, прогули -

- за викрадання матеріальних цінностей, притягнення  до  адміністративної або  кримінальної  відповідальності , вживання спиртних  напоїв чи  вихід  на  роботу  в  нетверезому  стані  ;

- за  порушення  правил внутрішнього трудового  розпорядку;

- винні в  погіршанні  навчально - виховного  процесу, незабезпеченні збереження надійної і безпечної роботи устаткування, або інші упущення  допущені у  роботі ;

- винні у недбалому ставленні до навчального-виховного процесу, порушенні загальної методики проведення занять і невиконання плану повсякденної діяльності педагогічним складом;

- винні у недбалому відношенні до збереження власності і майна та порушенні вимог техніки безпеки .

3.7. Працівникам, які прийняті на роботу під час навчального року премія може виплачуватись пропорційно відпрацьованому часу або за рішенням керівника навчального закладу.

3.8. Працівники, які перевелися по переводу з одного навчального закладу в інший , мають право на премію у повному обсязі.

3.9. Премії виплачуються разом із заробітною платою, відповідно до графіка виплати заробітної плати.

Директор ( завідуюча)                                               Голова  ПК

( назва  закладу  освіти)                                           ( назва  закладу  освіти)

______    П.І.Б. .                                                                        _____     П.І.Б. .

 

 

 

 

 

 

Додаток №  4

до колективного  договору

КОМПЛЕКСНІ  ЗАХОДИ

щодо встановлення нормативів безпеки, гігієни праці та

виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці,

запобігання випадкам виробничого травматизму,

професійних захворювань

Заходи

Строк виконання

Особи, відповідальні за виконання

1. Проводити оляд всіх електроприладів, щитів,  електропроводки, на пригодність в експлуатації і при необхідності проводити своєчасні ремонти

Систематично

 

 

2 Забезпечити робітників, службовців, працівників якісним спецодягом,  спецвзуттям згідно встановлених норм

Згідно норм

 

3. Забезпечити безперебійну роботу душових та інших санітарних приміщень, з забезпеченням миючих засобів.

Постійно

 

4. Регулярно поповнювати аптечки медикаментами  першої допомоги один раз в квартал

Щокварталу

 

5. Підготувати тепломережу до  роботи в  осінньо -  зимовий  період

До 1 жовтня 3 кв.

 

6. Утримувати вентиляційне та аспіраційне обладнання у технічно-налагодженому стані

Постійно

 

7. Проводити технічну  експертизу вогнегасників, за  потреби  зробити  перезарядку

вересень

 

8. Проводити технічний  огляд та перевіряти контури заземлення

серпень

 

9. .Щомісячно проводити сандень по благоустрою дільниць та робочих приміщень

Щомісячно

 

10.Проводити  інструктажі по ТБ і протипожежній защиті.

На навчального початку  року

 

11. Забезпечувати  проведення ремонтних  робіт у  приміщенні  навчального закладу

Червень -  серпень

 

 

Додаток №  5

до колективного  договору

Забезпечення робітників спецодягом, спецвзуттям,

засобами індивідуального захисту.

Посада

Видача  засобів  захисту

Термін носіння

Прибиральниця

Миючі  та  дезінфікуючі  засоби, халат , рукавички гумові , фартух,  ковпак

 

Кухар

Халат, фартух,ковпак, миючі  та  дезінфікуючі  засоби

 

Медична сестра

Халат ,ковпак, гумові  рукавички

 

двірник

Інвентар ,халат , зимовий  одяг ,  рукавиці ,дезінфікуючі засоби

 

 

Помічник  вихователя

Миючі  та  дезінфікуючі  засоби, халат , рукавички гумові , фартух( 3 шт.), ковпак

 

Машиніст  по  пранню  білизни

Миючі  засоби, халат. ,  фартух

 

Діловод

халат

 

Комірник

халат

 

Лаборант

Халат,фартух,рукавички гумові

 

 

 

Додаток №  7

до колективного  договору

Перелік посад працівників закладів  освіти                                                           зайнятих на роботах з  шкідливими  умовами праці, при виконанні яких

здійснюється підвищена оплата  праці

Посада

Доплата до

посадового окладу %

прибиральниці

10%

кухарі

12 %

медична  сестра

10 %

лаборанти

12 %

тренер в закритому  басейні

12 %

дезінфектор в  басейні

10 %

Машиніст  по  пранню  білизни

 

12 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ( завідуюча)                                               Голова  ПК

( назва  закладу  освіти)                                           ( назва  закладу  освіти)

______    П.І.Б. .                                                                        _____     П.І.Б. .

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №  8

до колективного  договору

 

Перелік посад

працівників закладів  освіти з важкими і  шкідливими  умовами  праці,

яким може надаватися додаткова відпустка

 

посада

максимальна  кількість календарних днів додаткової  відпустки

1.

кухар , який  працює  біля  плити

4

2.

машиніст  по  пранню  білизни

4

 

 

 

 

 

 

 

Директор ( завідуюча)                                               Голова  ПК

( назва  закладу  освіти)                                           ( назва  закладу  освіти)

______    П.І.Б. .                                                                        _____     П.І.Б. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №  9

до колективного  договору

Перелік посад  працівників   закладів  освіти

робота яких пов»язана з  підвищеним нервово - емоційним та  інтелектуальним  навантаженням або виконується в  умовах  підвищеного  ризику для  здоров»я , що  дає  право на  щорічну додаткову  відпустку за особливий  характер  праці.

( відповідно до постанови Кабінету  Міністрів України від 17.11.1997 року № 1290)

посада

максимальна  кількість календарних днів додаткової  відпустки

1.

тренер -  викладач дитячо -  юнацької спортивної  школи, спеціалізованої дитячо - юнацької школи олімпійського  резерву

18

2.

прибиральник  службових  приміщень, зайнятих прибиранням загальних  убиралень та  санвузлів

4

 

 

 

 

 

Директор ( завідуюча)                                               Голова  ПК

( назва  закладу  освіти)                                           ( назва  закладу  освіти)

______    П.І.Б. .                                                                        _____     П.І.Б. .

 

 

 

 

 

Додаток №  10

до колективного  договору

Перелік посад працівників закладів  освіти

з ненормованим робочим днем,

яким може надаватися додаткова відпустка

посада

кількість календарних днів додаткової  відпустки

1.

Керівник  та  його  заступники, помічники

до 7  днів

2.

економіст

до 7  днів

3.

бухгалтер

до 7  днів

4.

бухгалтер - ревізор

до 7  днів

5.

психолог

до 7  днів

7.

бібліотекар

до 7  днів

8.

педагог -  організатор

до 7  днів

9.

завідувач канцелярії

до 7  днів

10

діловод

до 7  днів

11

секретар

до 7  днів

12

секретар -  друкарка

до 7  днів

13.

шеф - кухар

до 7  днів

14.

комірник

до 7  днів

15.

помічник  вихователя

до 7  днів

16.

середній  медичний  персонал

до 7  днів

17.

архіваріус

до 7  днів

18.

лаборант

до 7  днів

 

Директор ( завідуюча)                                               Голова  ПК

( назва  закладу  освіти)                                           ( назва  закладу  освіти)

______    П.І.Б. .                                                                        _____     П.І.Б. .