ПЕРЕЛІК наказів МОН та наказів інших ЦОВВ, нормативно-правових актів КМУ, Президента України, Верховної Ради України (кодексів, законів, постанов, указів, розпоряджень тощо) з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності

ПЕРЕЛІК

наказів МОН та наказів інших ЦОВВ, нормативно-правових актів КМУ, Президента України, Верховної Ради України (кодексів, законів, постанов, указів, розпоряджень тощо) з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

 

І. Накази МОН (крім зареєстрованих Міністерством юстиції):

 1. Наказ МОН від 13.02.2018 № 139 «Про затвердження Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності». https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tabelya-terminovih-ta-strokovih-donesen-ministerstva-osvita-i-nauki-ukrayini-z-pitan-civilnogo-zahistu-ta-bezpeki-zhittyediyalnosti
 2. Наказ МОН від 01.02.2019 № 113 «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і науки України на 2019 рік» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-planu-osnovnih-zahodiv-civilnogo-zahistu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-na-2019-rik
 3. Наказ МОН від 15.03.2018 № 246 «Про затвердження зведеного переліку закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України, що відносяться до категорій з цивільного захисту» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-zvedenogo-pereliku-zakladiv-vishoyi-osviti-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-sho-vidnosyatsya-do-kategorij-z-civilnogo-zahistu
 4. Наказ МОН від 31.01.2019 № 97 «Про затвердження примірного тематичного плану та примірної програми навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-tematichnogo-planu-ta-primirnoyi-programi-navchannya-z-pitan-ohoroni-praci-ta-bezpeki-zhittyediyalnosti
 5. Наказ МОН від 01.02.2019 № 114 «Про проведення навчання, підвищення кваліфікації та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-navchannya-pidvishennya-kvalifikaciyi-ta-perevirki-znan-posadovih-osib-z-pitan-ohoroni-praci-ta-bezpeki-zhittyediyalnosti

 

ІІ. Накази МОН та інших ЦОВВ (зареєстровані Міністерством юстиції):

 1. Наказ МОН від 21.11.2016 № 1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.2016 за № 1623/29753. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1623-16
 2. Наказ МОН від 26.12.2017 № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за № 100/31552. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18
 3. Наказ МОН від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.09.2016 за № 1229/29359. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1229-16
 4. Наказ МОН від 22.11.2017 № 1514 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.2017 за № 1512/31380. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-18-kvitnya-2006-roku-304
 5. Наказ МОН від 16.05.2019 № 659 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.06.2019 за
  № 612/33583. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0612-19
 6. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05, зміни затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 30.01.2017 № 140.
 7. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255 «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1526-04
 8. Наказ МВС від 21.10.2014 № 1112 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.11.2014 за № 1398/26175. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1398-14
 9. Наказ МВС від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15
 10. Наказ МВС від 15.01.2018 № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 р. за № 225/31677. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0225-18
 11. Наказ МВС від 17.01.2019 № 22 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 січня 2019 р. за № 73/33044. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-19
 12. Наказ МНС від 12.12.2012 № 1400 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 січня 2013 р. за № 40/22572 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0040-13
 13. Наказ МОЗ від 31.03.1994 № 46 «Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.07.1994 за № 176/385. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0176-94
 14. Наказ МОЗ від 29.12.1993 № 256 «Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.03.20151994 за № 51/260. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0051-94
 15. Національний класифікатор України «Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010», затверджено наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 https://ips.ligazakon.net/document/view/fin61335?an=937

 

ІІІ. Кодекси та закони України:

 1. Кодекс цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458). http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
 2. Закон України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст.668). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

3.  Кодекс законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР від 17.12.1971 - 1971 р., /Додаток до N 50/) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08

4.  Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 12, ст.81) http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80

5.  Закон України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 31, ст.338) http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3353-12

6.  Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 27, ст.218) http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4004-12

7.  Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 23, ст.176) http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1550-14

 

ІV. Постанови та розпорядження КМУ:

 1. Постанова КМУ від 9 січня 2014 р. № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» із змінами, внесеними постановою КМУ від 16.11.2016 № 825 та від 06.06.2018 № 450. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF
 2. Постанова КМУ від 23.10.2013 р. № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 230 від 28.03.2018 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/819-2013-%D0%BF
 3. Постанова КМУ від 26.06.2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF із змінами внесеними постановою КМУ від 26.07.2018 № 592 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-zdijsnennya-navchannya-naselennya-diyam-u-nadzvichajnih-situaciyah
 4. Постанова КМУ від 10 березня 2017 р. № 138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/138-2017-%D0%BF
 5. Постанова КМУ від 9 жовтня 2013 р. № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/787-2013-%D0%BF
 6. Постанова КМУ від 17.07.2013 р. № 564 «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони». http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/564-2013-%D0%BF
 7. Постанова КМУ від 26.01.2015 р. № 18 «Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/18-2015-%D0%BF
 8. Постанова КМУ від 17 квітня 2019 р. № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-2019-%D0%BF
 9. Постанова КМУ від 22 березня 2001 р. № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» із змінами http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/270-2001-%D0%BF
 10. Постанова КМУ від 17.11.1997 р. № 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці».http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1290-97-%D0%BF
 11. Постанова КМУ від 14.03.2018 р. № 223 «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/223-2018-%D0%BF
 12. Постанова КМУ від 27.09.2017 р. № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/733-2017-%D0%BF
 13. Постанова КМУ від 30 жовтня 2013 р. № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/841-2013-%D0%BF
 14. Постанова КМУ від 10 жовтня 2001 р. № 1306 «Про Правила дорожнього руху» із змінами. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF
 15. Постанова КМУ від 25 квітня 2018 р. № 435 «Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-2018-%D0%BF
 16. Постанова КМУ від 9 жовтня 2013 р. № 738 «Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/738-2013-%D0%BF
 17. Постанова КМУ від 26 грудня 2003 р. № 2030 «Про затвердження Порядку обліку пожеж та їх наслідків» із змінами http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2030-2003-%D0%BF
 18. Постанова КМУ від 19 серпня 2002 р. № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1200-2002-%D0%BF
 19. Розпорядження КМУ від 01.02.2012 р. № 58-р «Про затвердження плану заходів щодо проведення просвітницької роботи з населенням, яке проживає в зонах спостереження атомних електростанцій». http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/58-2012-%D1%80
 20. Розпорядження КМУ від 14.06.2017 р. № 481-р «Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року».http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/481-2017-%D1%80
 21. Розпорядження КМУ від 27.12.2018 р. № 1076-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1076-2018-%D1%80
 22. Розпорядження КМУ від 08.11.2007 р. № 980-р «Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980-2007-%D1%80
 23. Розпорядження КМУ від 23.11.2015 р. № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людинина період до 2020 року». http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679
 24. Розпорядження КМУ від 28 березня 2018 р. № 231-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/231-2018-%D1%80