Звіт методиста психологічної служби науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за 2015 - 2016 навчальний рік

 

 

 

Психологічна служба системи освіти є важливою складовою державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості. Особливо ця функція служби важлива в умовах складної соціально-політичної ситуації в країні.

Ефективність роботи психологічної служби значною мірою залежить від якості методичного супроводу роботи практичних психологів ДНЗ та ЗНЗ. Протягом 2015-2016 н.р. в розвитку психологічної служби спостерігалась позитивна тенденція, яка проявились у зростанні кількісних та якісних показників.

 

I. Методичний супровід працівників психологічної служби системи освіти Святошинського району здійснювався шляхом таких форм організаційно-методичних робіт:

1. Засідання методичних об’єднань та інструктивно-методичні наради проведені: 17.09.2015р., за темою «Особливості діяльності психологічної служби у 2015-2016 н.р.»; 21.01.2016р., за темою «Підведення підсумків діяльності психологічної служби навчальних закладів за І-й семестр 2015-16 н.р.»; 28.01.2016р., за темою «Вдосконалення діяльності практичних психологів в сучасних умовах розвитку освіти»;  31.03.2016р., за темою «Основні принципи ведення звітної та робочої документації практичного психолога в закладах освіти»; 28.04.2016р., за темою «Наступність дошкільної, початкової та середньої освіти: психологічний супровід»(мета: створення умов для дозрівання всіх фізичних та психічних систем дитячого організму); 26.05.2016р.,  за темою «Підведення підсумків діяльності психологічної служби навчальних закладів Святошинського району за 2015-2016 н.р.».

2. Семінари-практикуми, круглі столи, методичні об’єднання практичних психологів дошкільних навчальних закладів за темами: «Профілактика професійного вигорання педагогічних працівників» (03.12.15р); «Вміння дитини розрізняти свої емоції»  (25.02.16р); «Психологічний аспект патріотичного виховання дітей дошкільного віку» (17.03.16р); «Виявлення та подолання агресивності у дітей старшого дошкільного віку» (24.03.16р);  «Психологічна готовність до школи з елементами наступності» (14.04.16р.);  «Формування психологічного здоров`я дітей дошкільного віку засобами арт-технологій» (12.05.16р.).

3. Семінари, семінари-практикуми, тренінги, круглі столи  практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів за темами: «Експертиза психологічного інструментарію практичних психологів. Напрямки роботи психологічної служби м. Києва в 2015-2016 н.р.» (21.01.16р.); «Логопедичні проблеми і формування навичок читання у початковій школі» (17.12.15р.); «Використання ігор та арт-терапії як джерело ресурсу для молодших школярів» (18.02.16р.); «Звіт про діяльність практичних психологів (росту професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу)» (протягом року); «Сімейні розстановки, як метод супервізії в роботі психолога» (березень 2016р).

5. За окремим графіком упродовж навчального року проходили заняття школи професійної адаптації практичних психологів ЗНЗ та ДНЗ: «Вивчення нормативно-правової та методичної бази роботи практичного психолога. Вимоги до ведення документації», «Роль практичного психолога в адаптації дитини на різних вікових етапах», «Консультативна робота з батьками-вихователями та опікунами», «Робота з кризовими сім’ями, як соціально-педагогічна умова попередження поширення бездоглядності і безпритульності», «Значення діяльності практичного психолога у вирішенні конфліктів», Підсумки роботи «Школи молодого психолога».

6. Творчі групи практичних психологів ДНЗ, НВК : «Особливості роботи практичного психолога спеціального дошкільного навчального закладу», «Система організації розвивальної роботи практичного психолога ДНЗ та НВК»; «Використання ігрових та арт-терапевтичних методів в роботі практичного психолога», «Креативні методи роботи практичного психолога».

7. Творчі та динамічні групи практичних психологів ЗНЗ: «Психологічний супровід обдарованих школярів»; «Особливості корекційної роботи з дітьми «групи ризику»; «Вибір засобів корекційної роботи з учнями в залежності від її мети та завдань», засідання яких  відбуваються раз на місяць протягом  листопада –травня поточного навчального року.

9. Фокус-групи практичних психологів ДНЗ, НВК, ЗНЗ: «Вчимося бути батьками», «Психолого-педагогічний супровід учнів схильних до правопорушень», «Робота практичних психологів з дітьми, які пережили втрату близької людини», засідання яких відбуваються раз на місяць протягом листопада – квітня поточного навчального року.

10. Інформаційні довідки: «Емоційне вигорання та його наслідки для роботи»(мета: профілактика вигорання практичних психологів ДНЗ та ЗНЗ) (21.01.16р.); «Смертельне селфі»(мета: профілактика запобіганню смертельних випадків серед підлітків) (28.04.16р.).

Отже, методистом з психологічної служби протягом 2015-2016 н. р. було забезпечено проведення для практичних психологів ЗНЗ та ДНЗ: 15 семінарів-практикумів та круглих столів,   6 – методичних об’єднань  та інструктивно-метотидичних нарад, протягом року працювало на базі різних шкіл 2 динамічних групи та 3 фокус-групи. Більш ширше психологи почали використовувати інші форми навчально-методичного забезпечення:  творчі, динамічні, фокус- групи; засідання дискусійних клубів, майстер-класи. Проводились індивідуальні та групові консультації для фахівців служби. Організовувалось проведення спільних семінарів-нарад із співробітниками ЦСССДМ, ССД; засідань круглих столів з обміну досвідом роботи. Добре зарекомендували себе такі форми методичної роботи, як організація і проведення тижнів психології; творчих та аналітичних звітів практичних психологів.

Активізація методичного супроводу роботи практичних психологів ДНЗ та ЗНЗ позитивно позначилась на зростанні обсягу та якості надання соціально-психологічної підтримки дітям, учням, педагогам та батькам. Зокрема, діагностичною роботою (індивідуальною, груповою) за соціально-психологічними дослідженнями було охоплено понад 40 тис. дітей та учнів, більше 3 тис. батьків та близько 2 тис. педагогів; консультативну допомогу надано понад 28 тис. учнів, більше 6 тис. педагогів, близько 5 тис. батьків. За всіма державними, районними, міськими програмами понад 20 тис. дітей, учнів було залучено до індивідуальної, групової корекційно - розвивальної роботи. Психологічною просвітою охоплено понад 8 тис. батьків, більше 5 тис. педагогів та близько 24 тис. учнів.

Вся діяльність щодо психолого-педагогічної підтримки учнів зорієнтована на наданні адресної допомоги конкретним дітям, учням, на основі вивчення їх запитів, звернень педагогів, батьків; результатів досліджень. При цьому, зусилля працівників служби спрямовані на підвищення власної психологічної і професійної компетентності, безперервну освіту і самовдосконалення, опанування інноваційними методами і технологіями надання психологічних і соціальних послуг.

 

II. Навчально-методичні, методичні розробки працівників районних центрів практичної психології і соціальної роботи (методистів, які відповідають за психологічну службу) (навчально-методичні посібники, наукові статті; методичні рекомендації для практичних психологів і соціальних педагогів, педпрацівників, батьків, дітей та учнів)

  1. Стаття «Результати дослідження психолого-педагогічного супроводу забезпечення психічного і фізичного здоров’я школярів» (Медвідь Н.Ю.).
  2. Стаття «Результати дослідження особливостей адаптації до школи та ознак дезадаптації учнів-першокласників». (Медвідь Н.Ю.).
  3. Стаття «Результати дослідження виявлення стилю поведінки в конфліктній ситуації, проведених серед учнів восьмих класів». (Медвідь Н.Ю.).
  4. Стаття «Результати дослідження наявності вад особистісного розвитку серед учнів 5 класів». (Медвідь Н.Ю.).

5. Надання інформаційних матеріалів для розділу «Психологічна служба» офіційного сайту Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації управління освіти, молоді та спорту (Медвідь Н.Ю.).

 

 

ІІІ. Забезпечення навчальних закладів посадами практичних психологів та соціальних педагогів

Створені банки даних забезпечення  навчальних закладів фахівцями психологічної служби: забезпеченість практичних психологів ЗНЗ – 46, практичних психологів ДНЗ – 54 спеціаліста.

ІV. Соціально-психологічні дослідження, скринінги, моніторинги

 

Були проведені такі тематики досліджень: «Наявності вад особистісного розвитку серед учнів 5 класів», за методикою З.С. Карпенко «ДВОР»; «Визначення наявності акцентуацій характеру, як показника дисгармонійного особистісного розвитку учнів 9, 11 класів», за методикою С. І. Подмазіна МПДО»; «Узагальнені результати виявлення серед новоприбулих вихованців дошкільних навчальних закладів дітей, що мають труднощі в адаптації»; «Узагальнені результати за комплексом готовності дітей дошкільного віку до навчання в школі»; «Узагальнені результати виявлення серед учнів перших класів дітей з ознаками дезадаптації до навчання в школі та ефективності психолого-педагогічної корекції»; «Узагальнені результати виявлення стилю поведінки в конфліктній ситуації  серед восьмикласників»; «Соціологічне дослідження з виявлення ставлення учнів до професійного рейтингу педагогічних працівників, які атестуються районною атестаційною комісією».

1. При вивченні адаптаційного  періоду в першокласників, та ефективності психолого-педагогічної корекції було опитано 3164 першокласника у 37 навчальних закладах Святошинського району. Станом на листопад 2015 року з ознаками дезадаптації до навчання в школі було виявлено 433 - (14%) учнів.

На основі результатів дослідження психологічна служба проводила розробку комплексу заходів, спрямованих на створення умов для кращого пристосування учнів до нового рівня вимог. Такі заходи дають можливість полегшити процес адаптації, уникнути деформації формування особистості, не втратити контакту з дітьми і підвищити мотивацію до навчання.

За результатами дослідження надавались рекомендації вчителям, батькам щодо індивідуального підходу до кожної дитини відповідно до труднощів адаптації.

Станом на травень 2016 року залишилось 95 - (3%) учнів з ознаками дезадаптації до навчання в школі. Зменшилась кількість учнів  з ознаками дезадаптації на 11% в порівнянні з 2015 роком, що свідчить про результативність психолого-педагогічної корекції.

 

2. При вивченні впливу вад особистісного розвитку серед учнів 5 класів до навчання в школі II ступеня було про діагностовано 2197 учнів п’ятих класів в 37 навчальних закладах.

Серед вад особистісного розвитку, які найчастіше виражені на високому рівні у вищезазначених учнів, зустрічаються: невпевненість 213 -  10%, естетична нечутливість 94 – 4,55% , екстернальність (схильність перекладати відповідальність за свої вчинки на інших) 78 - 3,66%, імпульсивність 104 – 4,77%, агресивність 103 - 4,88%, тривожність 109 – 5%.

Аналіз результатів дає можливість здійснювати своєчасно психологічну допомогу учням, надавати рекомендації класним керівникам та батькам, враховуючи індивідуальні особливості кожного учня.

Відсоток загальної кількості випадків наявності вад особистісного розвитку на високому рівні (772 випадки – 35% учнів) на  період 2015-2016 н.р. в порівнянні з  2014-2015н.р має стійку динаміку в бік  зменшення.

 

3. При визначенні наявності акцентуацій характеру, як показника дисгармонійного особистісного розвитку учнів 9, 11 класів. У 37 навчальних закладах було про діагностовано 1657 учнів 9-х класів та 916 учнів 11-х класів.

Серед учнів дев’ятих класів,  (2012р.-48%, 2013р.-42,2%, 2014р.-38,6%, 2015р. – 43%) мають сформовані акцентуації характеру та 31,2%; 22,8%; 22,1%; 26% учнів – види змішаного типу акцентуації, що свідчить про дисгармонійність розвитку особистості.

Позитивна динаміка зменшення прослідковується.

Отримані дані дають змогу надати рекомендації всім учасникам навчально-виховного процесу для врахування особливостей, акцентуацій характеру у виборі майбутньої професії та під час навчання.

Серед учнів одинадцятих класів,  які прийняли участь в діагностуванні  2012р-48,2%, 2013р-39,1%, 2014р-38,3%, 2015р. – 42% мають сформовані акцентуації характеру та 27%,  22,3%,  20,6%, 26% учнів – види змішаного типу акцентуації, що свідчить про дисгармонійність розвитку особистості  майбутніх випускників 2016 року.

Серед акцентуацій характеру, які найчастіше зустрічаються, - відбувається  постійне зменшення відсотку учнів за роками.

4. При виявлення стилю поведінки в конфліктній ситуації серед восьмикласників було проведено серед 1388 учнів в 37 навчальних закладах.

Дані діагностики дають змогу звернути увагу на тих учнів, які обирають стилі суперництва, уникнення,пристосування; надати рекомендації класним керівникам по організації виховної роботи в класі.

5. При виявленні ставлення учнів до професійного рейтингу педагогічних працівників, які атестуються районною атестаційною комісією.  В 25 навчальних закладах було опитано 8298 учнів. Учні виявили свою точку зору щодо 167 вчителів. Середній бал із можливих максимальних 12 балів становить 10 балів, що складає 69% педагогічних працівників, які атестуються і відповідає достатньому рівню та 12% з оцінкою 8 балів. Відомо, що під час атестації збільшується навчальне, виховне, фізичне і психічне навантаження на вчителя. Психологічна підтримка-одна із важливих чинників, необхідних педагогу в цей час. Цей вид діяльності психологічної служби школи проходить у різноманітних формах: індивідуальна бесіда, індивідуальна психодіагностика, групові консультації, семінари. Головні завдання: створити умови для психологічної підтримки; вирішити, в разі потреби, проблему напруження педагога; допомогти у розв’язанні професійних проблем; надати рекомендації адміністрації, вчителям.

 

Підводячи підсумки вищезазначеного в районі проводилися соціально-психологічні дослідження за такою проблематикою:

- діагностика рівня готовності дітей до навчання в школі;

- вивчення рівня адаптації учнів 1-х, 5-х класів ЗНЗ до умов навчання;

- дослідження соціальної адаптації випускників шкіл та підготовки до ЗНО;

- пошук, диференціація та надання підтримки обдарованим учням;

- вибір профілю навчання;

- дослідження мотивації навчальної діяльності;

- рівень психологічної компетентності педагогічних працівників.

Результати досліджень узагальнювались в аналітичних звітах, доводились до відома керівників закладів, педагогів, методистів; за результатами досліджень були розроблені рекомендації, організовувалась консультативно-корекційна робота.

Проблематика зазначених вище досліджень є актуальною і потребує включення в плани роботи фахівців психологічної служби у 2016-2017 н.р.

 

V. Участь у реалізації національних, державних та регіональних програм

Психологічна служба протягом року брала активну участь у виконанні Державних, національних та регіональних програм, наказів МОН України:

1. Загальнодержавна програма:  "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року. Була проведена психологічна просвіта за темою «Мої права та обов‘язки»; соціальні диктанти: «Право і закон», «Дитяча праця», «Неправомірна поведінка» серед учнів1-9 класів.

2. Державна цільова соціальна програма: "Молодь України" на 2009-2015 роки. Проводилась профілактична робота «Статеві стосунки. Кохання. Дружба.», «Фактори, що впливають на репродуктивне здоров“я молоді» серед учнів 7-11 класів.

3. Державна програма:  «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року. Психологічна просвіта, соціальний диктант «Здоровий вибір», «Профілактика ВІЛ-СНІДУ», «Алкогольна залежність» «Наркоманія», «Куріння. Причини та наслідки». Серед учнів 6-10 класів, учнів 7-8 класів, батьки.

Це розглядалося на курсах підвищення кваліфікації практичних психологів, соціальних педагогів, семінарах, методоб’єднаннях, засіданнях круглих столів.

Необхідно продовжити роботу фахівців психологічної служби у цьому напрямку.

VI. Проблемні питання

 

На жаль, діяльність психологічної служби була пов’язана з низкою проблем, які необхідно буде розв’язувати у новому навчальному році. Потребує вирішення проблема забезпечення фахівців робочими кабінетами (більше 20% практичних психологів працюють у непристосованих для фахової діяльності приміщеннях, не забезпечені орг. технікою).

Практичні психологи в закладах освіти не отримують канцелярського приладдя, методичну літературу (спеціальні журнали, посібники).

Особливої уваги потребує проблематика надання фахівцями психологічної служби допомоги педагогам у роботі з обдарованими дітьми та дітьми «групи ризику» (виявлення, розробка індивідуальних програм розвитку, психологічна підготовка до участі в предметних олімпіадах та інших конкурсах, розробка рекомендацій педагогам, батькам, учням тощо).

VII. Плани на наступний навчальний рік

Отже, в наступному навчальному році необхідно сприяти забезпеченню виконання державних, районних, міських програм  щодо розвитку психологічних служб; вирішенню проблем кадрового забезпечення психологічної служби; спрямувати діяльність практичних психологів, соціальних педагогів на допомогу у розв’язанні навчально-виховних проблем закладів освіти.

Необхідно продовжити роботу щодо поглиблення, розширення та активізації співпраці практичних психологів, соціальних педагогів з державними центрами, службами та іншими структурами, які опікуються проблемами дітей, з метою скоординування зусиль щодо попередження поширення негативних явищ насильства, протиправної поведінки, алкоголізму, наркоманії.