Методичні рекомендації для психологів ЗДО

 

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської РДА доводить до Вашого відома методичні рекомендації для психологів ЗДО щодо проведення діагностичної роботи з вивчення індивідуально-психологічних особливостей розвитку і виховання  дітей дошкільного віку з  родин  учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб, напрацьованих в ході виконання науково-дослідної роботи «Психолого-педагогічний супровід виховання і розвитку  дітей дошкільного віку з  родин  учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб», яка здійснюється відповідно до наказів МОН України № 1296 від 31.10.2016 та № 199 від 10.02.2017.

Методичні рекомендації  для психологів ЗДО щодо проведення діагностичної роботи з вивчення індивідуально-психологічних особливостей розвитку і виховання  дітей дошкільного віку з  родин  учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб

 1. Послідовність проведення діагностичної роботи передбачає реалізацію таких етапів виявлення психологічних особливостей розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб:

І етап. Первинне вивчення загальних тенденцій розвитку і виховання дітей дошкільного віку з родин учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

ІІ етап. Вивчення індивідуальних особливостей розвитку і виховання дітей дошкільного віку з родин учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

 1. Методи, рекомендовані для виявлення індивідуальних особливостей розвитку і виховання дітей дошкільного віку з родин учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

І етап. Методи діагностики: опитувальник  для психологів ЗДО (розробники: доктор психологічних наук, професор В. Кузьменко; доктор педагогічних наук, професор І. Луценко (Додаток А)).

ІІ етап. Методи діагностики: цілеспрямоване спостереження (розробник програми: доктор психологічних наук, професор В. Кузьменко), анкета для батьків (розробник: доктор психологічних наук, професор В. Кузьменко; адаптовано кандидатом психологічних наук Т. Мельничук (Додаток Б)).

 1. Досягнення мети діагностичної роботи на кожному з етапів забезпечується послідовністю застосування кожного з методів. Саме такий порядок діагностичної роботи сприяє поступовому переходу від виявлення загальних тенденцій розвитку дітей дошкільного віку вказаних категорій до більш поглибленого розуміння індивідуальних особливостей їхнього розвитку та у подальшому – складання історії індивідуального розвитку для тих дітей, які потребують особливої уваги з боку психолога, педагогів, батьків.

Отже, метою першого етапу діагностичної роботи є виявлення загальних тенденцій розвитку дітей  молодшого, середнього та старшого дошкільного віку з родин учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб, принципів сімейного виховання у цих родинах.

Метою другого етапу діагностичної роботи є визначення  індивідуальних і типових особливостей розвитку, що характерні для певної вікової групи дітей вказаної категорії, та специфіки сімейних запитів і особливостей виховання, яких дотримуються їхні батьки.

 1. Важливою умовою якості отриманих емпіричних даних є чітке виконання супровідних інструкцій щодо реалізації кожного з пропонованих методичних засобів. Надамо додаткові роз’яснення щодо їх виконання:

а) на першому етапі психологам ЗДО пропонується максимально об’єктивно відповісти на запитання анкетування, що проводиться з метою вивчення особливостей розвитку і виховання дітей дошкільного віку з родин учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб;

б) необхідно вказати область, місто, район, № ЗДО, де проводиться опитування; зазначити загальну кількість досліджуваних дітей, а також вказати, скільки з них – раннього віку, молодшого дошкільного віку та старшого дошкільного віку. Важливо зазначити окремо, скільки досліджуваних дітей  з родин учасників АТО та з родин ВПО, адже цим категоріям дітей можуть бути притаманні певні специфічні особливості розвитку. Зауважимо, що певна кількість дітей належить до родин і першого, і  другого типу,  тобто їхні батьки одночасно є переселенцями та учасниками АТО.

Після цього отримані результати слід перенести у розміщену після опитувальника таблицю зведених даних щодо особливостей розвитку і виховання дітей дошкільного віку з родин учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. Це дає змогу одразу простежити загальні тенденції розвитку дітей вказаних категорій, визначити особливості їхнього виховання у родинах та суть запитів і побажань батьків стосовно  подальшого розвитку та  виховання дітей;

в) при заповненні програми спостережень за проявами індивідуальних особливостей розвитку та виховання дитини (автор-розробник: доктор психологічних наук, професор В. Кузьменко) слід звернути увагу на такі аспекти:  відмінності психофізичного розвитку (вікові особливості, насамперед відповідність розвитку віковим нормам; статеву ідентифікацію; характеристику стану здоров’я та фізичного розвитку дитини; тип темпераменту дитини; прояви задатків і здібностей) та відмінності особистісного розвитку (розвиток самосвідомості; соціально-етичний, емоційно-вольовий, потребово-мотиваційний та інтелектуальний розвиток). Підкреслимо, що оцінювання індивідуальних особливостей розвитку дитини слід здійснювати у балах таким чином: якщо Ви спостерігаєте певні прояви у поведінці дитини постійно або часто, оцініть їх 3-ма балами;  якщо час від часу або інколи – 2-ма балами; якщо рідко або ніколи –  1 балом.  Крім цього, у пункті  «Приклади, коментарі» бажано наводити окремі приклади або занотовувати Ваші роз’яснення, міркування. Після заповнення програми спостережень здійсніть узагальнене оцінювання стану індивідуальних відмінностей кожної дитини та перенесіть їх у форму 2, яка дасть змогу  відобразити результати   в  індивідуальному психологічному портреті дитини. Паралельно доцільно здійснити вивчення особливостей та умов сімейного виховання (розробник: кандидат психологічних наук, доцент Т. Мельничук).

5. Час, відведений для діагностичної  роботи. Більшість пропонованих методів передбачає систематизований виклад результатів поточного обстеження кожної дитини, осмислення та аналіз результатів діагностики за різними методиками, залучення експертів (педагогів, батьків) до оцінювання особливостей розвитку дітей і письмового відображення здобутих даних в анкетах, опитувальниках, психологічних характеристиках. Спеціально відведеного часу для роботи в групі дітей потребує проведення спостереження (2 етап діагностики). Кожен сеанс спеціальної діагностичної роботи з окремою дитиною має тривати не більше 15-20 хвилин.  Спеціально організовані спостереження за особливостями розвитку дітей доцільно здійснювати упродовж 1-1,5 години у першу та другу половину дня. Кількість їх повторень залежить від кваліфікації психолога, але має здійснюватись стільки разів, скільки це необхідно для отримання достовірних і повноцінних даних про дитину.  Для підвищення якості спостережень у фокусі уваги слід утримувати прояви поведінки та розвитку однієї дитини, фіксуючи здобуті дані у протоколі спостережень.

6. Ведення записів у протоколах спостережень. Для зручності ведення записів доцільно використовувати схему протоколу, в якій слід записувати ознаки досліджуваного явища, ситуації, у яких вони можуть бути виявлені, конкретні прояви поведінки дитини, що свідчать про ступінь розвитку досліджуваної особливості дитини, лаконічно характеризують події та умови, що можуть вплинути на поведінку дитини, а також робити нотатки підсумкового, аналітичного змісту.

Орієнтовна схема протоколу спостереження

ПІБ дитини, вік, мета та завдання спостереження, дата

Ознаки досліджуваного явища (критерії, показники чи інші одиниці аналізу)

Ситуації, вид діяльності, в яких досліджуване явище проявляється, час і тривалість спостереження

Прояви поведінки дитини (вербальні та невербальні)

Контекст подій, умови, у яких відбуваються події

Інтерпретація даних, висновки, узагальнення

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

Зауважимо,  що вербальні прояви індивідуальних особливостей дітей дають педагогу можливість встановити спрямованість дитини на партнера у спілкуванні й установку на відповідну реакцію; рівень розуміння просторово-часових відношень, емоцій людини, характеру учасників спілкування (правильність вживання слів, що характеризують місце, час, зміст подій; передають стан людини; описують риси, якості особистості); наповнення активного словника дитини, рівень володіння мовленням (його граматичну правильність, зміну й узгодження слів) і голосом (звуковимова, дикція, сила голосу); особистісні якості вихованця, ціннісні орієнтації, мотиви спілкування тощо. Крім цього, звертаємо увагу на  невербальні прояви у поведінці дітей (немовленнєві засоби передачі інформації – міміку, пантоміміку, просторове розташування та дистанцію між дитиною і партнером у взаємодії, позу, поставу й ходу вихованця, психофізіологічні прояви, окремі дії та вчинки тощо). Ці прояви також необхідно фіксувати, адже вони є свідченням типу темпераменту, здібностей, характеру, інтелекту, а отже, дають змогу розкрити зміст і причини поведінки дитини.

7. Поглиблене вивчення тих аспектів розвитку дитини, що потребують посиленої уваги, здійснюється з урахуванням отриманих індивідуальних результатів дослідження на попередніх етапах діагностики. Метою обстеження у цьому разі можуть бути як позитивні, так і негативні, проблемні аспекти розвитку дитини, наприклад, поглиблене вивчення особливостей емоційного, когнітивного, комунікативно-мовленнєвого або інших сфер розвитку. Задля цього використовуються поширені, перевірені та достовірні методи, відповідно до віку досліджуваних. Результати обстеження індивідуального розвитку кожної дитини відображають у психологічних характеристиках, історіях індивідуального розвитку, психологічних паспортах тощо. Ці дані необхідні для розробки індивідуальних освітніх програм і визначення змісту подальшої розвивальної, профілактичної та корекційної роботи з дітьми.

8. Необхідними видами подальшої роботи психолога у цьому напрямку є психолого-педагогічне консультування батьків дітей з порушеннями емоційного, когнітивного, комунікативного та інших сфер розвитку, а також психолого-педагогічне консультування і просвітницька робота з педагогічним колективом   закладу  дошкільної освіти щодо питань супроводу дітей з родин учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб з урахуванням індивідуальних особливостей їхнього розвитку.
Індивідуальне консультування з батьками спрямоване на обговорення позитивних і проблемних аспектів розвитку їхньої дитини, удосконалення можливостей сімейної психокорекції посттравматичного стресового розладу, підвищення адаптивних можливостей самих батьків, налагодження виховної взаємодії з дитиною.  Консультування педагогів допомагає виявити та здійснити ефективне врахування індивідуальних особливостей розвитку кожної дитини у освітньому процесі ЗДО.

 

 

Додаток А

І етап. Первинне вивчення загальних тенденцій розвитку та виховання дітей дошкільного віку з родин учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

 

Опитувальник  для психологів ЗДО

«Вивчення загальних тенденцій розвитку та виховання дітей дошкільного віку з родин учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб»

(розробники: доктор психологічних наук, професор В. Кузьменко; доктор педагогічних наук, професор І. Луценко)

 

Шановні колеги! Просимо відповісти на запитання анкети, що проводиться з метою вивчення особливостей розвитку та виховання дітей дошкільного віку з родин учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.

Область, місто, район, № ЗДО____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальна кількість досліджуваних дітей – ______; з них: раннього віку – __, молодшого дошкільного віку – ___, старшого дошкільного віку – _____.

З них із родин учасників АТО___________________________________________________________

З родин ВПО_________________________________________________________________________

Загальна кількість досліджуваних родин__________________________________________________

З родин учасників АТО________________________________________________________________

З родин ВПО_________________________________________________________________________

 

 1. Які саме психотравмівні події пережила дитина?

З родини учасників АТО__________________________________________

З родини ВПО___________________________________________________

(смерть близьких, розлука з близькими, поранення близьких, переселення, ночівля у бомбосховищах, вибухи,  інше. Вказати кількість дітей, які пережили ті чи інші події з урахуванням частотності пережитих подій).

 

 1. Які, на Вашу думку, специфічні особливості розвитку, прояви поведінки притаманні дошкільникам з родин учасників АТО?

Позитивні ______________________________________________________

(активність, уважність, самосвідомість, впевненість, патріотизм, мотивація досягнень, турботливість, відповідальність, організованість, дисциплінованість або ін.).

Над названою властивістю потрібно вказати кількість дітей, в яких виявлено ті чи інші властивості, з урахуванням віку  (наприклад, ран.- 1, мол- 2, ст.- 4).

Тривожні _______________________________________________________

(страхи, агресивність, порушення сну, настрою, апетиту, енурез, замкненість, розсіяність, занижена самооцінка, надмірна сором’язливість або ін.).

Над названою властивістю потрібно вказати кількість дітей, в яких виявлено ті чи інші властивості, з урахуванням віку (наприклад, ран.-2, мол.- 1, ст.- 5).

 1. Які, на Вашу думку, специфічні особливості розвитку, прояви поведінки  притаманні дошкільникам з родин учасників ВПО?

Позитивні ______________________________________________________

(активність, уважність, самосвідомість, впевненість, патріотизм, мотивація досягнень, турботливість, відповідальність, організованість, дисциплінованість або ін.).

Над названою властивістю потрібно вказати кількість дітей, в яких виявлено ті чи інші властивості, з урахуванням віку (наприклад, мол.- 2, ст.- 4).

 

Тривожні_______________________________________________________

(страхи, агресивність, порушення сну, настрою, апетиту, енурез, замкненість, розсіяність, надмірна сором’язливість, інші ознаки психотравми)

Над названою властивістю потрібно вказати кількість дітей, в яких виявлено ті чи інші властивості, з урахуванням віку (наприклад, ран.-1, мол.- 3, ст.- 2).

 1. Які спільні особливості розвитку, прояви поведінки притаманні дітям із родин учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб (ВПО)?

Позитивні ______________________________________________________

(активність, уважність, самосвідомість, впевненість, патріотизм, мотивація досягнень, турботливість, відповідальність, організованість, дисциплінованість або ін.).

Над названою властивістю потрібно вказати кількість дітей, в яких виявлено ті чи інші властивості, з урахуванням віку (наприклад, ран.-2, мол.- 1, ст.- 5).

Тривожні _______________________________________________________

(страхи, агресивність, порушення сну, настрою, апетиту, енурез, замкненість, розсіяність, надмірна сором’язливість, інші ознаки психотравми)

Над названою властивістю потрібно вказати кількість дітей, в яких виявлено ті чи інші властивості, з урахуванням віку (наприклад, ран.-2, мол.- 1, ст.- 5).

 1. Інше, що вважаєте за важливе вказати стосовно розвитку та поведінки дітей:

з родин учасників АТО___________________________________________

з родин ВПО____________________________________________________

 

 1. Які, на Вашу думку, своєрідні  особливості характеризують виховання дітей  у родинах учасників АТО? З них ті, які:

мають позитивний виховний вплив_________________________________

(усебічна підтримка, змістовне спілкування, забезпечення творчої діяльності, заохочення, актуалізація здібностей, наповнення життя дитини позитивними враженнями, забезпечення матеріалами для різних видів   ігор, співучасть у різних видах дитячої діяльності та інше).

Просимо вказати кількість  родин з тими  чи іншими особливостями виховання з урахуванням частотності прояву.

не мають позитивного виховного впливу____________________________

(прояви роздратованості, приниження особистості, байдужість, авторитарність,відсутність емоційної підтримки, залякування або  інше).

Просимо вказати кількість  родин з тими  чи іншими особливостями виховання з урахуванням частотності прояву.

 1. Які, на Вашу думку, своєрідні  особливості характеризують виховання дітей з родин внутрішньо переміщених осіб? З них ті, які:

мають позитивний виховний вплив_________________________________

(усебічна підтримка, змістовне спілкування, забезпечення творчої діяльності, заохочення, актуалізація здібностей, наповнення життя дитини позитивними враженнями, забезпечення матеріалами для різних видів   ігор, співучасть у різних видах дитячої діяльності або інше)

Просимо вказати кількість  родин з тими  чи іншими особливостями виховання з урахуванням частотності прояву.

не мають позитивного виховного впливу____________________________

(прояви роздратованості, приниження особистості, байдужість, авторитарність, відсутність емоційної підтримки, залякування або  інше).

Просимо вказати кількість родин з тими  чи іншими особливостями виховання з урахуванням частотності прояву.

 1. Які, на Вашу думку, спільні особливості характеризують виховання дітей у родинах учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб? З них ті, які:

мають позитивний виховний вплив_________________________________

(усебічна підтримка, змістовне спілкування, забезпечення творчої діяльності, заохочення, актуалізація здібностей, наповнення життя дитини позитивними враженнями, забезпечення матеріалами для різних видів   ігор, співучасть у різних видах дитячої діяльності або інше).

Просимо вказати кількість  родин з тими  чи іншими особливостями виховання з урахуванням частотності прояву.

не мають позитивного виховного впливу____________________________

(прояви роздратованості, приниження особистості, байдужість, авторитарність, відсутність емоційної підтримки, залякування або  інше).

Просимо вказати кількість  родин з тими  чи іншими особливостями виховання з урахуванням частотності прояву.

 

 1. Інше, що вважаєте за важливе вказати стосовно особливостей виховання дітей:

в родинах учасників АТО_________________________________________

в родинах внутрішньо переміщених осіб____________________________

 

10.  Інше, що вважаєте за важливе вказати щодо запропонованої теми загалом

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Додаток Б

2 етап. Вивчення індивідуальних особливостей розвитку та виховання дітей дошкільного віку з родин учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

 

Методика 1. Програма спостережень за проявами індивідуальних особливостей розвитку та виховання дитини

(автор-розробник: доктор психологічних наук, професор В. Кузьменко)

 

Дата заповнення (вказати рік, місяць)______________________________________

Ким заповнювалось (вказати посаду та стаж роботи, ПІБ)______________________

Оцініть, будь ласка, стан індивідуальних відмінностей дитини (форма 1).

1.Якщо Ви спостерігаєте певні прояви у поведінці дитини постійно або часто, оцініть їх  3-ма балами,  якщо час від часу або інколи – 2-ма балами, якщо рідко або ніколи –  1 балом.

2.У графі  «Приклади, коментарі» наведіть окремі приклади або Ваші роз’яснення,  міркування.

3.Після заповнення програми здійсніть узагальнене оцінювання стану індивідуальних відмінностей Ваших вихованців (форма 2).

 

Ім’я, прізвище  дитини___________________________________________________

Вік фактичний (вказати рік та місяць народження)____________________________

Особливості родини (учасник АТО, ВПО, інше)_____________________________

 

Форма 1

1. Відмінності психофізичного розвитку

 

Рідко

(0-1 б.)

 

Інколи

 

(2 б.)

 

Постійно

 

(3 б.)

Приклади, коментарі

1-А.   Вік

1.Поводить себе відповідно до вікових еталонів

2. Вирізняється відмінною від інших дітей свого віку поведінкою

3. Охоче включається у провідну діяльність, притаманну віку

4. Виявляє наявність мовленнєвого запасу відповідно до віку

5.Виявляє наявність відповідних до віку особистісних новоутворень

6. Виявляє типові ознаки кризи, відповідної віку

7. Усвідомлює та називає свій вік

 

 

 

 

1-Б . Стать

1. Правильно називає свою стать

2. Прагне виконувати  ігрові ролі  відповідно  до фактичної статі

3. Розуміє та називає стать інших людей

4. Усвідомлює відмінності між хлопцями та дівчатами

5. Запитує про особливості поведінки людей різної статі

6. Застосовує відповідні своїй статі іграшки

7. Поводить себе  відповідно до своєї  статі

 

 

 

 

1-В.Стан здоров’я та фізичний розвиток

1. Зовні виглядає на свій вік (зріст, вага)

2. Виявляє відсутність соматичних захворювань

3. Виявляє відсутність хронічних захворювань

4. Виявляє гостроту зору, слуху

5. Вільно маніпулює дрібними предметами

6. Демонструє відповідну до віку розвинутість основних рухів

7. Демонструє рухову вправність, активність

 

 

 

 

1- Г. Темперамент

1.Бере на себе значне фізичне (психічне) навантаження

2. Проявляє  витривалість

3. Не губиться при раптових змінах та у несподіваних ситуаціях, легко адаптується

4. Регулює власну мовленнєву активність

5. Активно рухається, бігає, стрибає

6. Легко переключається від одного до іншого виду діяльності

7. Швидко засинає та легко прокидається

 

 

 

 

1-Д. Здібності та інтереси

1.Проявляє підвищений інтерес до якогось одного, нехарактерного для інших  виду діяльності

2.Проявляє рівномірно високий  інтерес до різних видів діяльності

3. Присвячує багато часу улюбленому виду  діяльності

4. Із задоволенням вигадує нові прийоми реалізації улюбленої діяльності

5.Розпитує оточуючих про те, як краще діяти в улюбленій діяльності

6. Наполегливо відстоює можливість займатися улюбленою діяльністю

7. Намагається діяти відмінно від зразків, по-своєму

 

 

 

 

2. Відмінності особистісного розвитку

 

Рідко

(0-1 б.)

 

Інколи

 

(2 б.)

 

Постійно

 

(3 б.)

Приклади, коментарі

2-А. Самосвідомість

1.Демонструє адекватне ставлення до себе, результатів своєї діяльності

2.Упевнено виконує свою роль у сюжетно-рольових іграх, відповідних віковій групі

3.Адекватно  реагує на висловлювання інших про себе, навіть критичні

4. Виявляє слухняність, дисциплінованість;  намагається схвально оцінювати дії та вчинки оточуючих

5.Самостійно визначає та досягає мети діяльності

6. Виявляє відповідальність, розсудливість

7.Проявляє самостійність у побуті, різних видах діяльності

 

 

 

 

2-Б. Соціально-етичний розвиток

1.Демонструє приязне ставлення до оточуючих

2. Ефективно застосовує мовленнєві засоби комунікації

2. Ініціює взаємодію, охоче приймає та підтримує  ініціативу інших до спілкування

4.Дотримується закріплених у групі норм і правил поведінки

5.Реагує на характер стосунків між дітьми, прагне впливати на них, застосовує для цього ефективні засоби

6.Користується симпатією інших дітей

7.Співчуває іншим, розділяє їхню радість або сум

 

 

 

 

2-В. Емоційно-вольовий розвиток

1.Проявляє уважність, зосередженість, наполегливість

2.Виявляє співчуття до інших

3.Виявляє здатність регулювати (проявляти або стримувати) емоційні, мовленнєві, поведінкові реакції адекватно до ситуації

4. Перебуває  у стані емоційного піднесення, радості, хорошого настрою

5. Легко відволікається від неприємних вражень

6. Свідомо застосовує засоби регуляції емоцій

7. Говорить про свій настрій, почуття, емоції, не приховує їх

 

 

 

 

2- Г. Потребово-мотиваційний розвиток

1.Виявляє потребу в емоційній підтримці

2.Виявляє потребу в спілкуванні, взаємодії

3.Виявляє потребу в пізнавальній, інтелектуальній діяльності

4.Виявляє потребу в руховій діяльності

5. Виявляє потребу в ігровій діяльності

6.Виявляє  бажання вчитися в школі

7. Виявляє потребу в схваленні, визнанні

 

 

 

 

2-Д. Інтелектуальний розвиток

1.Виявляє активність, допитливість під час занять

2.Виявляє відповідний до віку рівень уявлень, вмінь і навичок

3. Виявляє уважність під час занять

4.Охоче  осмислює, систематизує, узагальнює, аналізує, групує  інформацію

5.Легко запам’ятовує пізнавальну інформацію

6.Проявляє творчість, вигадку при виконанні пізнавальних завдань

7.Розпитує дорослого, ставить оточуючим  складні питання, логічно пояснює свої думки

 

 

 

 

 

Форма 2. Узагальнене оцінювання стану індивідуальних відмінностей дітей

1. Перенесіть оцінки з кожного пункту програми у відповідний пункт форми 2.

2. Підрахуйте  середній бал за  кожною частиною програми.

 

1-А

1)___2)___3)___4)___5)___6)___7)__

Середній бал  =   1   2   3

2-А

1)___2)___3)___4)___5)__6)__ 7)___

Середній бал =    1   2   3

1- Б

1)___2)___3)___4)___5)___6)___7)__

Середній бал =      1   2   3

2-Б

1)___2)___3)___4)___5)___6)___7)__

Середній бал =    1   2   3

1-В

1)___2)___3)___4)___5)___6)___7)__

Середній бал = 1   2   3

2-В

1)___2)___3)___4)___5)___6)___7)__

Середній бал =   1   2   3

1-Г

1)___2)___3)___4)___5)___6)___7)__

Середній бал =  1   2   3

2-Г

1)___2)___3)___4)___5)___6)___7)__

Середній бал =  1   2   3

1-Д

1)___2)___3)___4)___5)___6)___7)__

Середній бал = 1   2   3

2-Д

1)___2)___3)___4)___5)___6)___7)___

Середній бал  =   1   2   3

 

Таблиця зведених даних за методикою 1

1-А

1 бал набрали – кількість, %.

2 бали набрали – кількість, %

3 бали набрали – кількість, %

Найважливіші приклади, коментарі

2-А

1 бал набрали – кількість, %.

2 бали набрали – кількість, %

3 бали набрали – кількість, %

Найважливіші приклади,коментарі

1-Б

1 бал набрали – кількість, %.

2 бали набрали – кількість, %

3 бали набрали – кількість, %

Найважливіші приклади,коментарі

2-Б

1 бал набрали – кількість, %.

2 бали набрали – кількість, %

3 бали набрали – кількість, %

Найважливіші приклади,коментарі

1-В

1 бал набрали – кількість, %.

2 бали набрали – кількість, %

3 бали набрали – кількість, %

Найважливіші приклади,коментарі

2-В

1 бал набрали – кількість, %.

2 бали набрали – кількість, %

3 бали набрали – кількість, %

Найважливіші приклади,коментарі

1-Г

1 бал набрали – кількість, %.

2 бали набрали – кількість, %

3 бали набрали – кількість, %

Найважливіші приклади,коментарі

2-Г

1 бал набрали – кількість, %.

2 бали набрали – кількість, %

3 бали набрали – кількість, %

Найважливіші приклади,коментарі

1-Д

1 бал набрали – кількість, %.

2 бали набрали – кількість, %

3 бали набрали – кількість, %

Найважливіші приклади,коментарі

2-Д

1 бал набрали – кількість, %.

2 бали набрали – кількість, %

3 бали набрали – кількість, %

Найважливіші приклади,коментарі