Звіт керівника ДНЗ №599 Носач Людмили Володимирівни про роботу дошкільного закладу в 2018 - 2019 н.р.

 

 

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 року №178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадкістю", наказу Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2005р. №55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів», листа Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідуюча, згідно з Статутом.

Сьогодення вимагає виховання нової формації громадян: високоосвічених, гармонійно розвинених, самостійних і впевнених у своїх силах особистостей, залюблених у національну ідею відродження українського суспільства.

Дорослим під силу допомогти дітям пізнати світ і себе, знайти своє місце в житті. Але важливо зробити це, визначивши домірну золоту середину впливу на малюків, пам'ятаючи головне правило - не зашкодь!

Дошкільний навчальний заклад №599 підпорядкований управлінню освіти, молоді та спорту  Святошинської районної в місті  Києві державної адміністрації та функціонує з 02 березня 1993р, за адресою: 03142, м. Київ, вул. В.Стуса 26-а, т.:452-01-91, працює  на  5-ти  денному режимі,  з 07.00до 19.00.

На  01 вересня  2018року функціонує 13 дошкільних груп, в яких налічується 337дітей , із них:

•   3 групи раннього віку – 54дітей;

•   10 груп дошкільного віку –283дітей.

Дошкільний навчальний заклад №599 розташований в типовому приміщенні і відповідає вимогам для реалізації освітніх програм.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється згідно електронної черги та на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових.

У 2018-2019навчальному  році дошкільною  освітою охоплено 90дітей п’ятирічного віку, що становить 26,6% від загальної кількості дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад.

Однак,  проблема черговості на влаштування дітей у садок є досить гострою. Така ситуація склалась через те, що розширюється мережа житлових будинків, багато приміських дітей відвідують  наш заклад. Згідно Закону про дошкільну освіту, батьки мають право обирати дошкільний заклад, а це в свою чергу призводить до проблеми  величезних черг, маси незадоволених батьків, які проживають поруч із садком, які не можуть потрапити згідно електронної реєстрації. На черзі  перебуває більше тисячі дітей, зокрема п’ятирічок-87дітей, шестирічок-14дітей.

Відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» № 1/9-263 від 07.05.2007 року у 2018-19н. р. в дошкільному закладі було складено план заходів щодо обліку дітей дошкільного віку прилеглого мікрорайону. На основі банку даних дітей неохвачених дошкільною освітою протягом навчального року адміністрацією та педагогічним колективом закладі дошкільної освіти  проводилась активна робота в напрямку пропаганди дошкільної освіти.

В закладі  створено оптимальні умови для соціально-особистісного розвитку дошкільників.

Педагоги  в  своїй  роботі  використовують варіативні технології і методики, спрямовані на інтелектуальний і особистісний розвиток дошкільників, що сприяє нагромадженню і збагаченню знань, формуванню практичних умінь і навичок, розширенню кругозору, формуванню допитливості, розкриттю творчого потенціалу  дітей у відповідності зі стандартом дошкільного виховання. Плануваня роботи в дошкільному закладі здійснюся відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції). Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, міні МО,  використання кращого досвіду вихователів нашого закладу, міста.

Ми живемо в інформаційному суспільстві і на собі відчуваємо пресинг розмаїття інформації, орієнтуватися в які маємо навчитися не тільки самі, а й учити цьому педагогів, тому багато уваги приділяємо професійному зростанню кадрів.

Упродовж 2018-2019н.р  освітньо-виховний процес дошкільного навчального  закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети «Впровадження компетентністного  підходу  для забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості» та головних річних завдань:

1.Формувати основні життєво важливі рухові уміння та навички дошкільників шляхом удосконалення форм та методів проведення занять з фізичної культури.

2. Розвивати у дошкільників культуру мовлення через оновлення роботи з художніми творами.

3. Збагачувати пізнавальний досвід дошкільників шляхом створення умов для пошуково-дослідницької діяльності.

З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

Варто відзначити вихователя – методиста Носату І.Б. за ефективну роботу над реалізацією завдань мовленнєвого спрямування а саме:розвивати у дошкільників культуру мовлення через оновлення роботи з художніми творами, складання описових розповідей за схемами, моделями, планами. Роботу над перспективним та календарним плануванням згідно вимог програм, розробкою циклограм ігрової діяльності дітей.

Результативно вирішувалось третє питання річного плану по збагачуванню пізнавального досвіду дошкільників шляхом створення умов для пошуково-дослідницької діяльності. Педагоги груп творчо працювали над міні проектами груп. Змістовними були виставка-куточків по фізичному вихованню, пошуково-дослідницькій діяльності, в презентації, фото колажам, слайдових  презентацій підготовлені педагогами та батьками вихованців.

Ми живемо в інформаційному суспільстві і на собі відчуваємо пресинг розмаїття інформації, орієнтуватися в які маємо навчитися не тільки самі, а й учити цьому педагогів, тому багато уваги приділяємо професійному зростанню кадрів.

Колектив змістовно працював над удосконаленням рівня навчання та виховання дошкільників, та над зміцненням їхнього здоров’я. Створені всі необхідні умови для забезпечення оптимального рухового режиму, проведення загартовуючих процедур. Об’єм щоденних дозованих фізичних навантажень гармонійно поєднується з традиційними елементами загартування та інноваційними методиками. В якості основних засобів загартування використовуються природні фактори зовнішнього середовища – повітря, сонце, вода – за умов дотримання індивідуального підходу при виборі методів загартування, поступового збільшення сили впливу природних факторів, систематичності. Значна увага приділяється питанню екологічного, валеологічного та морального виховання. В елементарній дослідницькій діяльності дошкільники закріплюють раніше набуті знання і підходять до нових відкриттів.

Працюємо над проблемою мовленнєвого спілкування. В результаті систематичної ціленаправленої роботи педагогів діти добре орієнтуються в мовленнєвих засобах, в основному, вільно спілкуються між собою, дорослими, складають розповіді за картиною з власного досвіду.

На заняттях з образотворчого мистецтва постійно здійснюється диференційований підхід до дітей. Сформовано позитивний інтерес до занять з малювання. Вихователь  з  образотворчого  мистецтва  Алієва Т.М. на  належному  рівні  володіє  методами  і  прийомами  організації  дітей, різними   техніками  виконання  малюнка, працює  над  розвитком  здібностей  кожної  дитини. Оволодіння технічними навичками складає: високий рівень-18%, середній рівень-49%, низький рівень-33%.  Діти розрізняють і знають колірну гаму відповідно віку. Висока результативність знань, умінь і навичок дітей досягнута в наступних жанрах і видах: портрет, композиція.

Педагогічний колектив постійно працює над завданням фізичного розвитку дитини, зміцненням її здоров´я, зниженням рівня захворюваності. В цьому році педагоги плідно попрацювали над завданням: «Робота з фізичного виховання дошкільного закладу і сім´ї, шляхом організації цілеспрямованого загартування».

Особлива  увага  приділялась плануванню та проведенню оздоровчої роботи в групах, а саме: проведення ранкової та гігієнічної гімнастики, фронтальних занять, організація та проведення рухової діяльності протягом дня. Вихователі під  час  коригуючої гімнастики  використовували  виготовлені  килимки, обручі  для  дихальних  вправ, елементи  психогімнастики. З  метою  задоволення  біологічної потреби  дітей  в  русі, інструктор з фізичного виховання Чернова Ж.П., широко  використовує ігри з  елементами  спортуЖанна Петрівна  працює  в  тісній  співпраці  з  батьками, залучаючи  їх до  участі  в  спортивних  святах  і  розвагах. Фізінструктор   систематично  проводить  індивідуальну  роботу   з  фізкультури, діти  займаються  на  тренажерах. Моторна  щільність  занять  достатня:

 

Вихователі всіх груп створюють сприятливі умови для емоційної та психологічної захищеності, задоволення потреб вихованців у позитивних емоціях, творчому самовираженні.

 

Сутність господарської діяльності полягає у підтримці і розвитку матеріально-технічної бази, організації стабільного функціонування різноманітних систем, які забезпечують навчальний та соціально-побутовий процеси дошкільного закладу. Територія закладу і розташовані на ній будівлі на теперішній час не  відповідають санітарним нормам. Загальна площа складає 1,3га. Робоча площа - 10419кв.м.

Згідно з Програмою розвитку дошкільного навчального закладу усі приміщення протягом останніх років поповнюються необхідним обладнанням,  меблями, потребують заміни ліжка  в групах-№14, №8, №4, №13, №3, шаф для роздягання в групі №8,  вішалок для рушників в групах №2, №4, №8, №9, №10,  Матеріально-технічна база закладу знаходиться у задовільному стані. Адміністрація та колектив вживає заходів щодо її збереження та поповнення.

Покращення умов перебування дітей потребує фінансування. Джерелами бюджету дошкільного закладу є міські та районні програми, сприяння  депутатів Київської міської ради, державні субвенції.

Установа ввійшла в міську програму в 2017році «Термомодернізація»  Відповідно до наказу управління освіти, молоді та спорту від 31.07.2017 №249  «Про тимчасове закриття дошкільного навчального закладу №599».

В установі був  призупинений навчально-виховний процес  з 01.08.2017р. до 22жовтня 2018р. Наказом РУОМС №322 від 16.10.2018р. «Про відновлення роботи дошкільного навчального закладу №599(вул.. Василя Стуса, 26-а), садок працює на повну потужність. Роботи по термомодернізації  призупинені. Облаштування території та ігрових майданчиків не завершено. Капітальний ремонт спортмайданчику та басейну не виконаний.

Замовник по виконанню програми «Київбудреконструкція» Мусієнко Я.В. Підрядчик ТОВ «Капіталбілдінг» Максименко Т.О.  Роботи  по облаштуванню спортивного та ігрових майданчиків. Замовник Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків  «Житлоінвестбуд-УКБ»

Підрядчик ТОВ «Капіталбілдінг» Максименко Т.О.

За розпорядження Святошинської районної  у місті Києві державної адміністрації проведено капітальний  ремонт музичної\ зали(грудень 2018р)

Завезено нове технологічне обладнання на харчоблок: бойлер.

За сприянням депутата Ясинського Г.І. із фонду депутатських коштів придбано дитячі меблі(педагогічні шафи для груп-44шт.,  шафи для роздягання в групи №10, №4, портомийка в групу №3.

За державною субвенцією депутата Ар,єваВ.І. придбано меблі для кабінетів : медичний, методичний, кабінет зображувальної діяльності, спортивна та музична зала, на суму 100тис.грн.

В обов’язки заступника завідуючої з господарчої частини входить щотижневий збір інформації про дрібні недоліки у господарстві від усіх працівників. В установі  ведеться чіткий облік усіх матеріальних цінностей, які отримує заклад дошкільної освіти   і обов'язково ставиться на облік.

 

(Додаток  з переліком наданих матеріальних цінностей додається)

 

Заклад  не укомплектовано відповідно до штатного розпису. Трудовий колектив складається з 56 осіб.  Із загальної кількості: педагогів - 25, старша медична сестра – 1, помічників вихователів -13 , обслуговуючого персоналу - 17 .

З 25 педагогів-директор, -1,вихователь-методист,-1, вихователів-20, музичний керівник-1, інструктор з плавання-1, керівник гурка-1.

Добір кадрів здійснюється з урахуванням напрямку роботи дошкільного закладу. Крім вищої або середньої спеціальної педагогічної освіти вихователі мають достатній рівень педагогічних знань та вмінь, загальної естетичної культури. Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом по дошкільному закладу на початок навчального року, та календарного року. При закріпленні педагогів, приділяється велика увага створенню в кожній групі малої групи за психологічною сумісністю. Враховується рівень симпатії, емоційний комфорт, професійно-індивідуальна спрямованість членів групи на основі спостережень та співбесід.

Керуючись основним Законом України відповідно до статті 17 Закону України «Про охорону праці», керуючись Положенням Міністерства охорони здоров’я України від 13.04.2011 №467, ст.169 КЗпП, працівники дошкільного навчального закладу проходять обов’язковий медичний огляд два рази на рік згідно з графіком. Лише за висновками медичної установи працівник отримує допуск до роботи в закладі освіти. Відповідальний за вчасне проходження медичних оглядів працівників ДНЗ є старша медична сестра Штиль Л.В. Медичні книжки працівників ДНЗ зберігаються в медичному кабінеті.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» впроваджується державна політика в галузі охорони праці, яка базується на принципах пріоритету життя і здоров’я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Діяльність працівників навчального закладу регламентується їх посадовими інструкціями, які затверджені наказом по дошкільному закладу від 02.01.2018 №31, а також інструкціями з охорони праці, які розроблені відповідно до «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 №9.

Для проведення всіх видів навчальної діяльності розроблені інструкції з безпеки життєдіяльності вихованців на вимогу п.4.2.8. «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти» (наказ МОН України від 01.08.2001 №563).

Адміністрація та профспілковий комітет ДНЗ тримають на контролі своєчасність оновлення, внесення змін до посадових інструкцій, інструкцій з безпеки життєдіяльності, інструкцій з охорони праці у відповідності до сучасних вимог.

Згідно зі ст.7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 23.01.1997 №20/97-ВР, у колективному договорі ДНЗ встановлені взаємні зобов’язання адміністрації  та трудового колективу щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема питань умов та охорони праці.

З метою забезпечення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в дошкільному закладі визначені відповідальні особи:вихователь-методист Носата І.Б., заступник завідуючої з господарчої частини Дерега Н.І., голова ПК Алієва Т.М.

Відповідальні особи пройшли курсову перепідготовку при Святошинському РУОМС мають дозвільне посвідчення на проведення інструктажів з працівниками. Призначені особи проводять всі види інструктажів (вступного, первинного, позапланового, повторного, цільового), відповідно до відомчих інструкцій та категорій посад. Один раз на три роки здійснюється навчання з питань охорони праці з працівниками колективу.

Мною, директором закладу дошкільної освіти  ведеться робота з обліку і розслідуванні нещасних випадків, розробки заходів щодо попередження та усунення причин травматизму вихованців під час навчально-виховного процесу відповідно до «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу» (наказ МОН України від 31.08.2001 №616  (у редакції наказу МОН України від 07.10.2013 №1365), та працівників, згідно «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру» («Постанова КМУ від 22.03.2001 №270), видаються відповідні накази по ДНЗ.

З метою покращення якості роботи з охорони праці та охорони життя і здоров’я дітей в дошкільному закладі адміністрацією проводяться різні види контролю із залученням членів комісії з техніки безпеки та організації праці, профспілкового комітету. Результати спільних перевірок обговорюються на виробничих нарадах, зборах колективу.

Адміністрацією вирішується питання забезпечення приміщень засобами пожежогасіння. Заклад дошкільної освіти  має вогнегасники, які потребують заміни,  відсутня автоматична пожежна сигналізація.

Відповідно до вимог нормативних документів освітньої галузі: Закон України «Про цивільну оборону України», «Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного характеру», Положенням про цивільну оборону України, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» (наказ МОН України від 17.01.2002 №27) система роботи та дій колективу дошкільного закладу спрямовується на запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. З цією метою в дошкільному закладі систематизовано методичні рекомендації, тематичні пам’ятки та правила дій у відповідній ситуації.

Розроблено Плани основних заходів цивільного захисту та евакуації учасників навчально-виховного процесу.

Щорічно в закладі проводяться цілеспрямовані заходи: місячник безпеки життєдіяльності (листопад), місячник та «День цивільного захисту» (квітень).

Нагальною потребою у теперішній час є забезпечення готовності засобів, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (засобів індивідуального захисту).

Адміністрацією закладу складені заходи для покращення умов життєдіяльності дошкільників.

Колектив згуртований, кожний бере близько до серця справу іншого та спільну справу на цьому й базується демократичний стиль управління. Намагаюся надати кожному працівнику обрати свій шлях досягнення поставленої мети, запровадження інноваційної технології, виробити власний стиль діяльності, що по суті, і дає змогу якісно і творчо працювати, вільно висловлювати думки, радитись з колегами. Напевне: це і є найвірніший шлях, який ґрунтується на довірі та повазі до людей, співпраці, взаємодії, партнерстві, розумінні один одного та конструктивному підході до розв'язання актуальних проблем. Ремонт сприяв, більш глибше розкрити кожного з працівників, адже не всі змогли перебувати майже рік в чужому колективі. Не всі погоджувались виконувати чорнові  роботи після  ремонтних робіт, та наслідків протікань покрівлі. Деякі звільнились, що призвело  до проблем з кадровим  забезпеченням.

Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

Підводячи підсумки роботи за звітній період можна визначити таку основну перспективну проблему, над якою буде працювати колектив навчального закладу: завершення ремонтних робіт садочку після проведення програми по термомодернізації. Оптимізувати та модернізувати навчально-виховний процес через комплексне застосування мудрості педагогів класиків, інтегровану та пошукову діяльність, психотренінги, родинний досвід та досвід колег – в основі якого лежить ідея розвитку дитини, формування інтелектуально-розвинутої творчої особистості.

 

Завідуюча ДНЗ                                                           Носач Л.В.

 

№з/п

Джерела фінансування

Товар

Кількість

Сума

Святошинське РУОМС

ВогнегасникиВВК-3,5

6шт.

4656.00грн.

Святошинське РУОМС

ВогнегасникиВВП-9

3шт.

2064.00грн.

Святошинське РУОМС

Протипожежний набір (лом, відро, кошма)

1шт.

2482.00грн.

Святошинське РУОМС

бойлер

1шт.

6800грн.

Святошинське РУОМС

Журнали бракеражні

4шт.

96грн

Святошинське РУОМС

Література методична

1шт.

12грн.

 

 

Святошинське РУОМС

Ростомір з вагами

1шт.

2150грн.

Святошинське РУОМС

Опроиінювач бактерицидний

1шт.

600грн.

Святошинське РУОМС

Опромінював бактерицидний

1шт.

1100грн.

Святошинське РУОМС

Комплект дитячої постільної білизни

15шт.

4387.50грн.

Святошинське РУОМС

Емаль біла (банка 2,4кг)

24шт.

395856грн.

Святошинське РУОМС

канцтовари

230шт.

4391.76грн.

Святошинське РУОМС

Столи дитячі двохмісні

15шт.

26100грн.

Святошинське РУОМС

Стілець дитячий

25шт.

10850грн.

Святошинське РУОМС

Шафа дитячі трьохекційні

4шт.

12580грн.

Святошинське РУОМС

Шафа дитяча пятисекційна

6шт.

29370грн.

Святошинське РУОМС

Новорічні подарунки

41шт.

1471.90рн.

Святошинське РУОМС

Ліжка дитячі одномісні

25шт.

45000грн.

Святошинське РУОМС

Відсів

100

3800.00грн.

Святошинське РУОМС

Медичний інвентар

24шт.

1018.76грн.

Святошинське РУОМС

Медикаменти

72шт.

3653.64грн.

Святошинське РУОМС

Засіб дезинфікуючий

7шт.

1795.50грн.

Святошинське РУОМС

Тетралін

2 упак

3020грн.

Святошинське РУОМС

Гірчиця

10шт.

145.20грн.

Святошинське РУОМС

Миючі засоби:

(сода столова)

Мило господарське

Засіб для миття вікон

Мило дитяче рідке

Миючий засіб для посуду

Порошок чистящий

Пральний порошок

Засіб для унітазів

Пакети для сміт. 120л

Пакети для сміття

Пакети для сміття

Рукаввиці гумові

Папір туалетний

віники

ганчірка для підлоги

швабра з від жимом

відро пластмасове

совок пластмасовий

мітли пластмасові

держаки для граблів

 

10шт.

40шт.

11шт.

110шт

60шт.

 

40шт.

100шт

40шт.

9шт.

18шт.

102шт.

30шт.

500шт

10шт.

15шт.

5шт.

10шт.

2шт.

2шт.

3шт.

 

145.20грн.

244.80грн.

247..50грн.

1834.80грн.

871.20грн.

 

600грн.

1680грн.

744грн.

166.68грн.

830.52грн

1044.48грн.

900грн

1635грн.

895грн.

591грн.

1499грн.

619грн.

398.48грн

199.40грн.

93.09грн.

 

Святошинське РУОМС

Лопата для снігу

 

3шт.

394.53грн

Святошинське РУОМС

Держаки для лопати

3шт.

93.09грн.

 

 

Граблі кручені

3шт.

195.48грн.

Святошинське РУОМС

Відро оцинковане

6шт.

719.40грн.

 

Святошинське РУОМС

Набір губок

47шт.

1875.30грн.

Громадська організація «Розвиток столиці»

Придбання портомийка в гр.№3

 

1шт

 

20000грн.

Громадська організація

«Розвиток столиці»

Придбання портомийка в гр.№3

 

1шт

 

20000грн.

Громадська організація «Розвиток столиці»

Дитячі меблі:

-шафи для роздягання

 

15шт

 

35676грн.

Громадська організація «Розвиток столиці»

Шафи для педагогічних посібників

 

44шт

 

80000грн.

Державна субвенція

Меблі для кабінетів(

Кабінет методичний, спортивна , музична зала,кабінет медичний, кабінет зображувальної діяльності,)

3шафи-купе, 3 стінки,

 

 

100000грн.

 

 

Загальна вартість  :