Звіт керівника ДНЗ № 200 Григорович Марії Василівни про роботу дошкільного навчального закладу в 2018 – 2019 н.р.

 

Відповідно до ст. 39 Закону України "Про освіту", Закону України «Про дошкільну освіту», примірного Положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02 червня 2004р. №440, наказу Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2005р. №55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів» та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 року № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю", ДНЗ № 200 звітує за період з 01.09.2018р. по 31.05.2019р.

ДНЗ № 200 підпорядкований управлінню освіти, молоді та спорту Святошинської районної в  місті  Києві райдержадміністрації та функціонує з 07.02.1991 року, за адресою: 03179,   м. Київ, вул. Єфремова, 9А, т. 452-22-79.

Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про  дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Конвенцією  ООН «Про права дитини».

Колективом закладу створено всі необхідні умови для всебічного гармонійного повноцінного розвитку дітей, виховання  творчої особистості з почуттям власної гідності, майбутнього  громадянина – патріота України.

Орієнтуючись на загальнодержавні та світові тенденції розвитку системи дошкільної освіти наш ДНЗ старається йти  в унісон на шляху до  оновлення вітчизняної освіти: соціалізація дитини, формування життєво компетентної особистості, розвиток її соціально значущих якостей.

На 01.06.2018 року функціонує 14 груп, в яких виховується 404 дитини віком від 2 до 6-ти річного віку.  Дві  групи ранього віку та 12 груп дошкільного віку,  із них 2 спеціальні групи з вадами мовленнєвого розвитку.                                                                                                       Режим роботи дошкільного закладу 5-ти денний: 12 груп – з 12-ти годинним перебуванням дітей з 07.00 до 19.00  і 2 спеціальні групи з вадами мовленнєвого розвитку – 10.5 годин з 08.00 до 18.30.

Морально-психологічний клімат в колективі сприяє повноцінній продуктивній діяльності всіх служб закладу.

Пріорітетні  завдання реформування освіти зумовлюють  докорінне оновлення закладу, проектування моделі нового дитячого садка, якісно нової особистості педагога- компетентного фахівця, готового до неперервної освіти. Всіляко підтримуємо їх  професійне  зростання: в НПУ ім. М.П. Драгоманова навчаються на заочному відділенні вихователі: Авраменко Л.В., Бойко Ю.В., пройшли курсову перепідготовку: вихователі Клейманова Д.Д., Руденко А.А., Кривенко Н.В., Голубицька Н.П.

 

Педагогічними кадрами  ДНЗ укомплектовано, працює 32 педагоги :

освітній рівень педагогів розподіляється таким чином: із вищою освітою – 20 педагогів, із середньо спеціальною – 12 педагогів.

Варто відзначити, що якісний склад педагогічних працівників щороку поліпшується: вищу кваліфікаційну категорію мають  8  педагогів, першу- 7, другу- 3, спеціаліст- 1, звання «вихователь – методист» - 6 ( Вінник Л.Г., Бородіна В.О.,  Корнієнко І.В., Міщенко Т.С., Самофал Т.П., Мацунич Н.О.), «Відмінник освіти України» - 1 ( Григорович М.В.)

В закладі працюють профільні спеціалісти: 2 музичні керівники, фізінструктор,  практичний психолог.

Освятньо–виховний процес в ДНЗ здійснюється відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, статуту ДНЗ, нормативних документів, Базового компоненту дошкільної освіти,  програми виховання і  навчання дітей «Дитина», «Програмою корекційної роботи з розвитку мовлення дітей» Рібцун Ю.В. для груп з порушеннями мовленнєвого розвитку та інструктивно-методичних рекомендацій МОНУ України від 13.06.2018 року № 1/9-386  «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 н.р.», інструктивно-методичних рекомендацій МОНУ України від 02.06.2016 року № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ».  Згідно програмових вимог та з урахуванням умов даного закладу побудовано режим дня і затверджено розклад занять в групах; плани роботи студій, гуртків.

Згідно Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями, наказом № 930 від 06.10.2010 року  за минулий навчальний рік було аттестовано 5 педагогів із них з вищою  освітою: вихователі Клейманова Д.Д., Руденко А.А.- присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії, вихователь Кривенко Н.В.- присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії, вихователі Голубицька Н.П.,  Рудчкук Л.О.- відповідає посаді, яку займає.

Під час проведення атестації, здійснення експертного оцінювання, якості роботи з різних питань адміністративного контролю закладу, адміністрація дотримувалась норм управлінської етики, застосовувала діагностичні методики. Проводились колективний перегляд навчального процесу, творчі звіти атестуючих педагогів. Вихователі відвідували методичні об’єднання району.

Для забезпечення умов підвищення професійної майстерності, фахового та загальнокультурного рівнів педагогічного колективу і на допомогу батькам підписано понад 14 видів періодичних видань, кожний квартал обговорювались новинки методичної літератури, періодичні та інтернет видання, спрямовані на вирішення освітніх, виховних та оздоровчих завдань. Варто відзначити, що більшість педагогів впродовж року працювали над самоосвітою. Заслуговує на увагу робота творчої групи з допомогою якої  дошкільний заклад підготував цікавий проект «Заклад дошкільної освіти майбутнього» і взяли участь у районному заході  «Панорама проектів «Новий дитячий садок очима дітей, батьків та педагогів» .

З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвиткові наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі, підвищення якості педагогічного супроводу фізичного, психічного та духовного здоров'я дітей співпрацюємо з вищими навчальними закладами: НПУ ім. Драгоманова та  КНУ ім. Б Грінченка. Студенти  2-5 курсів даних університетів постійно проходять практику в дошкільному закладі, що сприяє обміну досвідом щодо використання сучасних технологій між педагогами нашого закладу та вищої школи.

Впродовж навчального року здійснювалося поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в ДНЗ у 2018-2019 н.р. В методичному кабінеті оформлено методичні поради, підібраний матеріал для педагогів та  батьків з мовленнєвого розвитку дітей. Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо-та відеоматеріалів. Забезпечувалась гарантована рівність для кожного педагога щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу.

Методична робота, як основна складова післядипломної педагогічної освіти, має цілісну систему заходів, що сприяють підвищенню рівня професійної  компетентності педагогічного колективу, розвитку його творчого потенціалу, досягнення позитивних результатів навчально-виховгного процесу.

Методичні заходи з педагогічними кадрами проводились як  системний організований процес, спрямований на кінцевий результат- конкретну допомогу педагогічним працівникам, на знаходження неординарних шляхів удосконалення педагогічного процесу, на задоволення вимог сьогодення та запитів батьків на якісну дошкільну освіту.

Дошкільний заклад поглиблено працює над мовленнєвим розвитком дитини, громадянсько-правовим та морально-патріотичним вихованням. Працюючи поглиблено над даними питаннями, окрім традиційно календарних та обрядових свят, практикуємо в закладі проводити тематичні тижні: тиждень  української мови і культури- листопад, тематичний тиждень правової освіти «Великі права маленької дитини»- грудень,  тиждень книги – лютий, тиждень мистецтва- березень, екології – квітень, ОБЖД – грудень, травень.

Для підвищення фахової майстерності самореалізації професійних можливостей в закладі проводилися семінари, семінари-практикуми, консультації.

У вересні 2018 року було проведено семінар «Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти», на якому педагоги були ознайомлені із Державним стандартом початкової освіти,  і у зв’язку з НУШ  з новими підходами до розв’язання основних завдань дошкільної освіти.

У грудці 2018 року провели  проблемний семінар «Національно-правове виховання старших дошкільників на засадах педагогічних ідей Софії Русової».

На педагогічних радах, як правило, підводилися підсумки підготовчої практичної роботи педагогів з піднятих проблем.

Згідно існуючих вимог та річного плану проведено  4 засідання педагогічних рад:

Педрада № 1: серпень 2018 року (педрада-колективне мислення) «Інтегрований підхід до освіти – ключовий у Концепції Нової української школи та в роботі сучасного закладу дошкільної омвіти»;

Педрада № 2: листопад 2018 року ( педрада-конференція) «Природа – важливий засіб  виховання та оздоровлення дитини;

Педрада № 3: лютий 2019 року (проблемна педрада) «Формування навичок спілкування в дітей;

Педрада № 4: травень 2019 року (підсумкова) «Якісна освіта – запорука розвитку сучасної особистості», на якій підводились підсумки моніторингових досліджень показників компетентності дошкільників із різних розділів програми.

Впродовж року систематично проводились консультації для педагогів. Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи. Варто відзначити те, що  до всіх методичних заходів  педагоги ретельно готуються  і стали активними учасниками.  Переваги надавалися формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді,проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

Колектив закладу намагається створити оптимальні умови для виховання, розвитку та навчання дітей раннього та дошкільного віку,  працює над збереженням та зміцненням здоров'я дітей, впроваджує інноваційні технології (елементи ТРВЗ, розвиваючі завдання О.Гайштута ейдетики, казкотерапії), педагогічну спадщину С.Русової та В.О. Сухомлинського.

Вихователі всіх груп створили сприятливі умови для емоційної та психологічної захищеності, задоволення потреб вихованців у позитивних емоціях, творчому самовираженні. Великого значення  надаємо створенню сприятливого психологічного мікроклімату в колективі дорослих та дітей. Впродовж року зусилля педагогів були спрямовані на створення комфортної психологічної атмосфери, теплого мікроклімату в групах. Чимало корисного в сфері формування у дошкільників елементарної моралі і етики зроблено педагогами Корнієнко І.В., Вінник Л.Г., Рудчук Л.О., Лискою Т. М., Самофал Т.П., Райнш Ю.А., Іскіловою В.І., Мельник Г.М., Голубицькою Н.П.

Протягом декілької років поспіль  колектив ДНЗ  продовжує безперервну роботу зі зміцнення фізичного і психічного здоров’я, формування ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, інтересу до  здорового способу життя. Чітко розподілені обов’язки між адміністрацією закладу та медичними працівниками щодо  контролю  за  фізичим розвитком  дітей.

Створені всі необхідні умови для забезпечення оптимального рухового режиму, проведення загартовуючи процедур. Об'єм щоденних дозованих фізичних навантажень гармонійно поєднується з традиційними елементами загартування та інноваційними методиками.

В якості основних засобів загартування використовуються природні фактори зовнішнього середовища – повітря, сонце, вода – за умов дотримання індивідуального підходу при виборі методів загартування, поступового збільшення сили впливу природних факторів, систематичності. В своїй діяльності педагоги використовують емоційно насичені засоби. Проводились відповідні профілактичні заходи попередження інфекційних та простудних захворювань. Значна увага приділялась харчуванню і складанню різноманітних та вітамінізованих меню.

Забезпечення медичного обслуговування здійснюється старшими    медичними сестрами Соколенко Т.Л., Леснік І.Г., які проводять профілактичну роботу, стежать за проведенням щеплень, контролюють виконання режиму, перевіряють стан харчування дошкільників, дотримання в закладі  вимог санітарно-гігієнічного режиму.

Медкабінет має лікарські препарати першої необхідності в повному обсязі. Робота колективу направлена на зміцнення здоров’я та зниження захворюваності дітей, а саме: забезпечення повноцінного харчування, музично-релаксаційні заняття, постійне проведення всіх форм роботи з фізичного виховання, своєчасні щеплення, наглядність для батьків з питань профілактики захворювань та своєчасного їх виявлення.

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснювалась згідно Інструкції харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН  та МОЗ України 17.04.2006 року  за №298/227.

Вартість харчування в дошкільному закладі у 2017-2018 н.році становить: ясельні групи- 21.20 грн., дошкільні групи- 30.88, групи для дітей з порушенням мовленнєвого розвитку- безкоштовно.

Пільговий контингент дітей: із багатодітних сімей (25)- 50% від вартості харчування, діти-інваліди (4)- безкоштовно, діти, батько яких приймає участь в АТО (10)-  безкоштовно.

Робота з організації харчування в ДНЗ ведеться на достатньому рівні: постійно підтримувався зв’язок із постачальниками, які забезпечують м’ясомолочною, овочевою продукцією, фруктами та іншими продуктами. Заявки постачальниким подавались своєчасно. В основному продукція завозилась якісна й сертифікована.  Виконання натуральних норм за 2018р.: загальний– 95 %, дещо знизилось в 1 півріччі 2019 року (93).

Створено умови для організації харчування в дошкільному закладі: харчоблок оснащений всім нобхідним технологічним обладнанням, яке  знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Забезпечено заклад необхідною кількістю миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу.

Систематично, в плановому порядку та за епідеміологічними показниками контролюється організація харчування, дотримання  санітарного регламенту дошкільного закладу  держсанепідслужбою. Значних порушень  при перевірці не відмічалось.

Головним акцентом у навчально-виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно вибірати тему самоосвіти, інноваційну технологію, дітям були створені всі умови для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків в усіх групах.

Вже декілька років поспіль працюємо над проблемою мовленнєвого спілкування. В результаті систематичної ціленаправленої роботи педагогів діти добре орієнтуються в мовленнєвих засобах, в основному, вільно спілкуються між собою, дорослими, складають розповіді за картиною з власного досвіду. В ДНЗ  працює 2 спеціальні групи для дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку. Логопеди та вихователі докладають чимало зусиль, щоб допомогти кожній дитині повірити в свої сили, повноцінно реалізувати свою психічну і соціальну суть. Педагоги постійно працюють над покращенням  розвивально- ігрового середовища  групи, обладнано  окремі кімнати для  роботи логопедів, укомплектовано дитячими меблями та посібниками.

Однак недостатньо уваги приділяється системному підходу до планування розвитку мовлення дітей, активізації мовленнєвої діяльності дошкільників для застосування елементарних норм їх життєвої компетентності та недостатня увага надається індивідуальній роботі з мовленнєвого розвитку в другу половину дня.

Потребує вирішення і проблема етичних засад спілкування. Варто більше уваги надавати розвитку українського мовлення дітей: чистоту та культуру мови, словниковому запасу та граматичній будові мовлення,  користуватися мовленнєвими емоційними засобами.

Вирішенню завдання патріотичного виховання та проблеми відродження національних пріоритетів сприяла робота над створенням проектів з ознайомлення з обрядовими святами в ДНЗ «По Вкраїні з краю в край ходить Святий Миколай», «На Різдво Христове», «Фестиваль колядок і щедрівок», «Свято Стрітення»,  «Великодня радість Землю обіймає», «Ой на Івана та й на купала», та інші,  в які були залучені не тільки діти, а й батьки, продемонстрували інноваційні підходи в патріотичному вихованні, згуртували колектив, дозволили вирішити завдання позитивного іміджу ДНЗ, сприяли спвробітництву педагогічного колективу з батьками. У перспективі плануємо продовжувати ініціювання педагогів до використання технології проектування в комунікативно-мовленнєвому, потріотичному вихованні дошкільників у взаємодії з батьками.

Значна увага приділяється питанню екологічного, валеологічного та морального виховання. В рамках тематичного тижня з екологічної освіти , що проводився в квітні  діти разом з педагогами та батьками залучались до акцій: посади дерево, висій чорнобривці та проведення  Дня довкілля.

В елементарній дослідницькій діяльності дошкільники закріплюють раніше набуті знання і підходять до нових відкриттів.  Краще зрозуміти взаємозв’язки між живою та неживою природою, розвинути у дітей пізнавальний інтерес та набути практичні уміння і навички допомагає дослідницько – пошукова діяльність.

Екологічне та валеологічне  виховання важливий напрямок нашої роботи з дітьми, спрямований на формування у дітей належного ставлення до навколишнього світу й самих себе. Належне місце відводиться розвитку сенсорних процесів, відчуття, сприймання з самого ранього віку. Спостереження, нескладні досліди, праця в природі, ігри, бесіди, розповіді та читання художніх творів, технічні засоби збагачують знання дітей про  природу.  В ДНЗ створені необхідні умови для розвитку і підтримання постійного інтересу до природи, формування уявлення позитиного і негативного впливу людини на природу, виховання бережливого ставлення до неї та вміння бачити її красу та розмаїття.

Цікаві, змістовні, емоційно насичені, з використанням художнього слова прогулянки в природу у педагогів: Руденко А.А., Козій М.В., Мацунич Н.О., Вінник Л.Г., Міщенко Т.С., Болотна Л.М., Рудчук Л.О., Іскілова В.І., Мельник Г.М.

Нашими педагогами систематизовано матеріал з досвіду роботи.

Вихователь Самофал Т.П. розвиває проблему екологічного виховання засобами спостережень у природі,  а вихователь Корнієнко І.В.  на протязі багатьох років досліджує та систематизувала  матеріал до теми дослідницько – пошукової діяльністі дошкільників.

Разом з тим, слід поповнити куточки природи в деяких групах живими об’єктами та інвентарем для праці в природі, більше уваги надавати трудовій діяльності дошкільників, а саме, праці в природі, ручній праці та побутовій.

А також більшої уваги потрібно надавати вихованню у дітей бережливого ставлення до природи (боротьба з пластиковими відходами, не використовувати повітряні кульки, які є небезпечними для птахів та водойм, не зривати багаторічні лугові квіти і т.і.)

Музичне виховання в ДНЗ проходить під час організації  занять в музичному залі, індивідуальна робота, проведення свят і розваг. Музичні керівники Татарінова Л.С., Космина А.І. в тісній співпраці з вихователями  навчають дітей емоційно–естетично сприймати прекрасне, красу навколишнього світу, природу та сприяють розвитку дитячої уваги, фантазії, творчих здібностей. Слухання авторської та народної музики, висловлення своїх вражень збагачує дітей інтелектуально та виховує естетичну культуру. Для ефективної організації дитячих свят, практичної реалізації форм та методів дозвілля в закладі педагоги подбали про змістовне оформлення святкової зали, багато є цікавого музичного та ігрового  матеріалу, з методичним інструментарієм (ігровий реквізит, атрибутика, дитячі музичні інструменти, тощо). В наявності є кімната для зберігання дитячих та дорослих костюмів, декорацій та атрибутів до свят, які виготовляються за допомогою  батьків, костелянної та педагогів.

Педагогічний колектив працює над задоволенням потреб вихованців в організації різних форм роботи для розвитку їх творчих здібностей, створенням оптимальних умов для розширення мережі гуртків, студій.

В ДНЗ  працюють гуртки:

- Літературно-драматичний, керівник, Вінник Л.Г., Мацунич Н.О. вихователі (безкоштовно).

- Художньої праці, керівник Самофал Т.П., вихователь ДНЗ (безкоштовно).

- Гурток вокального співу «Зірниця», керівник, Космина А.І. (безкоштовно).

Для організації деяких гуртків, таких як, іноземної мови, літературно – драматичного, зображувальної діяльності бажано мати окремі приміщення. А в зв’язку з переповненням закладу  ( при нормі 265 дітей відвідують – 402) зовсім немає  вільних приміщень.

Педагоги ДНЗ приймали активну участь у проведенні з дітьми свят та розваг: “День знань”, “Слово рідне, мова рідна”, “Новий рік”, “Щедрий вечір, добрий вечір”, «Живе слово Кобзаря», “Мама і я - гармонія життя”, «Великодня радість Землю обіймає».

Важливим стимулом активізації діяльності педагогів є колективні перегляди: Весела подорож із Вінні-Пухом (комплексне заняття) (вихователь Руденко А.А., « Куди поспішали мурашки (інтегроване заняття з фізкультури за мотивами твору В.Сухомлинського)», вихователь Болотна Л.М., фізінструктор Себро Н.М., комплексне заняття «Казка про дружбу» (вихователь Томіленко Л.П.), музична вистава за мотивами одноіменної казки Т.Коломієць (ОБЖД) « Козенята і вогонь» (вихователь Бойко Ю.В.), заняття з мовленнєвого розвитку в старшій гр № 10 із застосуванням методу наочного моделювання «Маленькі казкарі» (вихователь Мацунич Н.О.) та інші, через які педагоги опанували нові методики, підвищувалась їх професійна компетентність, особливо молодих педагогів.

Створений силами педагогів, постійно-діючий ляльковий театр, який постійно поновлюється змістом та матеріальною базою, вдосконаленням сценічної майстерності педагогів. Варто відзначити професійну майстерність, художній смак, емоційність педагогів Козій М.В., Томіленко Л.П., Євтушенко Н.В., логопедів Бінецької Н.В. та Лиска Т.М., фізінструктора Себро Н.М., муз керівника Косминої А.І.

Але недостатньо в поточному навчальному році  приймалась участь у районних конкурсах, виставках.

В ДНЗ № 200 педколектив турбується про соціальний захист та охорону дитинства; проводиться соціально-педагогічний патронат сім’ї, увага соціально-незахищеним сім’ям та їх дітям, дітям-переселенцям, дітям, батьки яких є учасниками військових дій  в зоні АТО: 10 дітей.  Також надається увага молодим сім’ям, неповним, студентським і особливо- неблагополучним сім’ям. Розроблено відповідні напрямки роботи з дітьми і з багатодітних сімей (26 родин), сімей, діти яких потребують соціальної підтримки (2  родини: Дикунець Лера, Юденкова Ярослава) та діти-інваліди (4 дітей: Пастарс Ярослава, Сидоренко Марат, Петраченко Кирило, Литвинць М.). З батьками та членами родин проводиться роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, надаються відповідні консультації. Для  дітей організовуються безкоштовні лялькові та циркові вистави, подарунки на свято Миколая та запрошення на Новорічні та Різдвяні свята, які організовані управлінням освіти та райдержадміністрацією. Мікроклімат серед батьківської спільноти позитивний, неблагополучних сімей та неналежного родинного  ставлення до дитини немає.

Здійснюється зв’язок ДНЗ № 200 з загальноосвітнім закладом № 288.  В тісній співпраці колективів через взаємне відвідування педагогами занять в ДНЗ та уроків в школі, участь у спільних масових заходах (конференції, круглі столи, педради), акціях, вирішуються проблеми наступності. Вчителі початкових класів Шевчук С.В., Мовчун Т.О. взяли участь в семінарі ДНЗ «Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти», на якому педагоги були ознайомлені із Державним стандартом початкової освіти,  і у зв’язку з НУШ  з новими підходами до розв’язання основних завдань дошкільної освіти.

А спільні свята дітей, цільові екскурсії до школи, виставки малюнків, поробок тощо, сприяють позитивній адаптації старших дошкільників до школи.

В ДНЗ  впродовж року були проведені різноманітні активні форми взаємодії педагогів і батьків, що сприяли повноцінному розвитку дітей.  Провадилася маркетингова діяльність, спрямована на забезпечення батьків інформацією про зміст освітніх послуг дошкільного  закладу: дні відкритих дверей, розробка пам’яток, порад для батьків, робота школи молодої сім'ї, фотовиставки, спільне виконаних дитячих робіт, конкурси. На батьківських зборах розглядаються проблемні питання, цікаво продуктивно пройшла батьківська конференція, на якій  піднімались найбільш актуальні питання, батьки обмінювались досвідом виховання дітей. Члени батьківських комітетів груп приймали участь в педагогічних радах, дозвіллях дітей. Працює консультпункт для батьків, діти яких не відвідують дитячий садок.

В усіх заходах дошкільного закладу бере участь батьківський комітет (голова батьківського комітету - Польова Т.А.). Батьки обговорюють проблеми розвитку ДНЗ та самостійно приймають рішення щодо посильної допомоги закладу, активно працюють над поновленням та поповненням групових осередків  сучасними меблями та дидактичним матеріалом для розвитку дітей. Беруть участь в облаштуванні  ігрових майданчиків, проведенні ремонтів групових приміщень, організації охорони дошкільного закладу .

На засіданнях батьківського комітету складені заходи для покращення умов життєдіяльності дошкільників. У 2018-2019 навчальному році надано відповідну допомогу. Про перелік товарів, послуг, отриманих як благодійна допомога від батьків (із зазначення їх вартості) звітуємо як громадськості, так і в управління освіти, молоді та спорту, а саме:

Звіт про перелік товарів, послуг, отриманих як благодійна допомога від батьків (із зазначення їх вартості)  з 01.09.2018 року по 31.05.2019 року

Заміна покриття для підлоги

Гр № 2

Гр № 11

Гр № 3

Гр № 7

Групова, роздягальня  (54 м2+20.3 м2)

Групова кімната (54м2)

Роздягальня (20,3 м2)

Групова, роздягальня (20,3 м2)

12682.00

9101.00

3311.00

1253.00

Дошки для ремонту пісочників

Гр № 14

Дошки, бруси

1390.15

Господарські товари

Всі групи

 

7200.00

Посуд

Гр № 5, № 11,

№ 10

Кружки, блюдця, тарілки

1710.60

Пилосос

Гр № 11

 

2490

Електросвітильники

 

Гр № 2

Гр № 4

 

1860.00

764.00

Кондиціонер

комора

 

6750.00

Подушки

Гр 3

Гр № 10

 

2903.00

660.00

Посібники , дидактичні ігри, демонстраційний матеріал

Всі групи

14318.00

Іграшки дитячі

Гр № 3, № 4, 8, 7

3885.00

Товари, необхідні для зображувальної діяльності дошкільників: олівці, гуашеві фарби, пензлики, пластилін, альбоми для малювання, тощо

Всі 14  груп

4410.00

Атрибути для спортивної діяльності

Гр № 9

445 .00

Організація охорони ДНЗ № 200  за  III квартал 2018 року

Всі 14  груп

31000.00

Посібники , дидактичні ігри, демонстраційний матеріал

№ 9, № 10,

№ 12

900грн

Товари, необхідні для зображувальної діяльності дошкільників: олівці, фарби, пензлики, альбоми для малювання, тощо

№ 10, № 14, № 5

300 грн

Організація охорони ДНЗ  №  200

за період  з 01 січня 2019 року по 31.05.2019 року

Всі 14  груп

55.000 грн

Варто відзначити, що в минулому 2018-2019 н.році  дошкільний заклад покращив навчально-матеріальну базу  за  рахунок бюджетних коштів, а саме:

 

Ігрова стінка

2 шт

6780.00

Подушка

32 шт

 

 

6222.72

Покривало

32 шт

Посуд

 

17522.88

Рушник махровий

62 шт

 

 

13450.55

Ковдра

34 шт

Постільні комплекти

63 шт

Матрац дитячий

25 шт

6125.00

Шафа для роздягання 3-х секційна

5шт

6180.00

Ліжко дитяче 3-х місне

20 шт

63977.10

Ліжко дитяче 1 місне

30 шт

31800.00

Стіл дитячий

1 шт

580.00

Стілець дитячий

12 шт

2232.00

Шафа для книжок

1 шт

1940.00

Стілець для  вихователя

1 шт

800.00

Стіл дитячий «Ромашка»

8 шт

10080.00

Морозильник

1 шт

34900.00

Холодильник ATLANT  ХМ

1 шт

15.000

Всього на суму: 217590.25 коп

 

 

 

Але потребує заміни облицювальна плитка на колонах фасаду та частина фасаду будівлі та ремонту  асфальтового покриття. Термінового капітального ремонту  потребує приміщення пральні, придбання пральної  технологічної пральної машини,  а також частковий ремонт покрівлі закладу над групами: № 14, № 10, № 4, фізкультурним залом. Відповідні доповідні записки надіслано в управління освіти.

З боку адміністрації ДНЗ ведеться системний контроль за дотриманням фінансової дисципліни в усіх аспектах даного питання: батьківська плата за харчування, виконання ремонтних робіт, поповнення матеріально - технічної бази.

Утім потребує удосконалення зміст конструктивного спілкування педагогів з батьками з питань розвитку виховання та навчання дітей: психологічна грамотність педагогів у спілкуванні з батьками, оцінні судження про дитину, неточність в описі характеру проблеми дитини, спілкування з батьками на відверті теми.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка  базується на принципі пріоритету життя і здоров’я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці  для учасників освітньо-виховного процесу і носить комплексний характер. Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, дотримання Санітарного регламенту розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За  наслідками контролю  оформляються довідки та відповідні накази.

З річного плану роботи виходить планування всіх систем, зокрема і внутрішній контроль - як система забезпечення та перевірки ефективності здійснення освітньо - виховного процесу навчального закладу.

Ведеться "Діловий щоденник контролю" з матеріалами та аналітичними даними про кожного педагога вікової групи і матеріалами вивчення стану організації життєдіяльності дітей, де занотоване постійне вивчення всіх сторін освітньо-виховного процессу, його результативності та професійного зростання педагогів.

Особливого значення надавалось контролю за харчуванням дошкільників, організацією повсякденної роботи над безпекою життєдіяльності дітей, чіткій і ефективній організації освітнього процесу в кожній групі, забезпеченню повноцінного проживання дітьми кожного дня.

В результаті  з’ясовані певні недоліки:  недостатньо надається увага індивідуальній роботі з дітьми в другу половину дня, зокрема  розвитку мовленнєвого спілкування, самостійній художній діяльності дітей, організації творчих сюжетно-рольових ігор.

Для поліпшення роботи зі зверненням громадян у ДНЗ затверджений порядок особистого прийому громадян директором, вихователем-методистом, вчителями-логопедами, практичним психологом, старшою медичною сестрою. На стенді інформування батьків  розміщена інформація про відповідальних працівників управління освіти, номери телефонів, за якими батьки та працівники закладу можуть отримати додаткову інформацію. Розгляд, реєстрація та проходження звернень здійснюється відповідно до «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян». В закладі відповідно до номенклатури справ  ведуться: журнал обліку особистого прийому громадян, журнал реєстрації заяв, скарг громадян, які прошиті, пронумеровані і скріплені печаткою і підписом директора. Керівником ведеться систематично облік звернень громадян, реагується на  звернення як окремих громадян так і на пропозиції батьківського комітету.  Всі питання адміністрацією вирішувалися позитивно, повторних звернень та письмових скарг протягом навчального року не надходило.

Педагогічний колектив згуртований, кожний бере близько до серця справу іншого та спільну справу на цьому й базується демократичний стиль управління. Намагаємось надати кожному педагогу обрати свій шлях досягнення поставленої мети, запровадження інноваційної технології, виробити власний стиль діяльності, що по суті, і дає змогу якісно і творчо працювати, вільно висловлювати думки, радитись з колегами.

Підводячи підсумки роботи за звітній період, відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків та державних вимог, педагогічний колектив закладу дошкільної освіти ставить перед собою на новий 2019-2020 навчальний рік наступні  завдання:

 

  1. Сприяти підвищенню рівня фахової кваліфікації педагогічного колективу, акцентуючи увагу на культурному світобаченні, засвоєння правил партнерської взаємодії між дошкільниками, здобуття соціального досвіду та морально-етичної норми поведінки в ігровій діяльності;
  2. Формувати у дошкільників навички спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми під час освітньо-виховного процесу;
  3. Формування у дітей  ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між усіма суб’єктами освітнього процесу: педагогами, дітьми та батьками вихованців;
  4. Забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

 

 

Директор ДНЗ  № 200                                                  Григорович М.В.

 

 

.