Звіт керівника закладу дошкільної освіти № 786 «Квіточка» Святошинського району міста Києва за2018/2019 навчальний рік

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом.

Заклад дошкільної освіти № 786 «Квіточка» розташований по вулиці Спартаківській 1-а, телефон 044-450-64-57,                                                     E-mail: kvitochka786@gmal.com; відкрився 01 вересня 1988 року, розрахований на 14 груп - 250 місць, які відвідує 355 дітей. У порівнянні з минулим роком  кількість дітей по мережі не зменшилася. Режим роботи закладу п’ятиденний з 7.00 до 19.00. Мова навчання – українська. Протягом 2018/2019 навчального року заклад працював за програмою «Дитина», відповідно до власного Статуту та річного плану роботи.

Заклад має необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, психолого-педагогічних, фізкультурно-оздоровчих завдань. Групи оснащені сучасними ігровими осередками, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище. Музичний та фізкультурний зали, кімнати англійської мови та образотворчої діяльності естетично обладнані та відповідають європейським стандартам.

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

Заклад  не повністю укомплектований педагогічними кадрами. До складу входять 31 педагогічний працівник: 1 директор, 1 вихователь-методист,  1 музичний керівник, 25 вихователів, 3 спеціаліста (образотворча діяльність, англійська мова, інструктор з фізкультури). З вищою освітою – 15 педагогів, з середньо-спеціальною освітою – 12 педагогів; 1 помічник вихователя має вищу освіту. Музичний керівник Сердюк Л.В., вихователі Мусіяка К.В., Трохимчук Х.В. навчаються в педагогічних університетах. В закладі вакансія музкерівник 1.25 ставки та вихователя на групі № 8,         1 вакансія помічника вихователя на групі № 6.

Директором закладу постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У 2018/2019 навчальному році присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Гнатовська В.С., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» Скроцька Н.В., відповідає займаній посаді Волосевич Л.Г., Жидченко Н.В., підтвердила вищу кваліфікаційну категорію вихователь-методист Шень Л.П. та було присвоєно звання «Старший вихователь»

За період 2018-2019 навчального року організовувалась допомога малодосвідченим вихователям Севрук К.К., Півень А.П., Мусієнко Ю.В., Трохимчук Х.В., Тригуб Т.Л., Костовинській Г.М. з питань освітньо-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим удосконалились теоретичні знання та практичні вміння.

У 2018/2019 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували міські та районні методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи, тощо. Приймали в закладі студентів університету Б.Грінченка, приймали активну участь в колективних заходах роботи в районі. Прийняли участь у районному конкурсі «Патріот 2019», під гаслом «Як тебе не любити, Києве мій» організований профспілками району, де команда гідно виступила та була нагороджена кубком та грамотою. Це наші педагоги Щербатюк Л.В.,    Ходоровська Т.В., Мельник Т.С.,  Гнатовська В.С., Філоненко Н.І. Колектив прийняв участь у конкурсі «Садок майбутнього очима дітей, батьків та педагогів». Проект, виконаний колективом закладу (презинтація) та батьками групи № 4, був направлений для участі в міському конкурсі.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо-виховного процесу, адміністрацією були охоплені вивченням усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди (консультації) з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що педагоги закладу спрямовують виховний та освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі, рости здоровими та бути патріотами своєї держави.

Колектив завжди працює творчо та відповідально. Адміністрація закладу постійно звертає увагу на стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в групах, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються, виконання завдань річного плану. Під час педагогічних рад, семінарів, семінарів-практикумів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи, брей-ринги тощо. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло підвищенню самооцінки.

Вихователь-методист Шень Л.П. протягом року, надавала допомогу молодим педагогам у складанні планів роботи з різних розділів програми «Дитина», підвищенні рівня самоосвіти, веденні документації та за запитом.

В ході вивчення організації навчально-виховного процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу з’ясувалося, що в інноваційній діяльності педагоги за основу беруть виконання Закону України «Про інноваційну діяльність» та Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти, молоді та спорту від 30.11. 20121352.

Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених річних завдань, сучасних науково-педагогічних вимог в навчанні та вихованні.          Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів

На основі моніторингу інноваційного потенціалу педагогів були визначені групи творчого (75%) та пошукового (25%) рівнів готовності. Сприйнятливість і ставлення до інновацій, підготовленість до освоєння інновацій, рівень новаторства - знаходяться на високому рівні. За анкетуванням, у навчальному році застосовували інновації в  своїй роботі майже всі вихователі . Стимулом впровадження новітніх розробок в освітній процес закладу, за думкою педагогів, є підвищення інтересу дітей до навчання та виховання, можливість реалізувати свої сили й здібності, досвід і майстерність, усвідомлення власних здібностей.

Предметно–розвивальне середовище в групах відповідає сучасним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (телевізорів, DVD, дитячих планшетів).

Колектив постійно співпрацює з родинами щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались уникати конфліктів, будувати стратегію розв`язання конфліктів.

Двічі на рік проводились «Дні відчинених дверей». Кожен місяць відбувалося звітування перед батьками про досягнення дітей та з питань вихованні та навчання, організації розвивального середовища у групах.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

З метою сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності в закладі в поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.

Вихователем з фізичної культури ФІлоненко Н.І. продовжується інноваційна робота з впровадження степ-аеробіки, «вихователем-методистом» музичним керівником Сердюк Л.В. продовжуються впроваджуватися інновації з казкомузикотерапії; розроблені авторські музичні заняття; вихователем Левицькою Т.В., «вихователем-методистом» Кузьменко В.П. проводиться робота з вивчення віршів за допомоги ейдетики,  вихователь першої категорії Мельник Т.С. працює з економічного вихованням дошкільнят; найсучасніші методи навчання малюванню використовує «вихователь-методист», спеціаліст вищої категорії Ходоровська Т.В., нові підходи в вихованні патріотів України використовує «вихователь-методист», спеціаліст вищої категорії Щербатюк Л.В., на високому рівні проводить роботу з вивчення англійської мови «вихователь-методист», спеціаліст вищої категорії Ясінська Т.В.. З інноваційним підходом проводиться робота молодими вихователями Мусіякою К.В., Скроцькою Н.В., Бондарук О.Є.,           Півень А.П., Трохимчук ТХ.В.

На протязі року колектив закладу працював над проблемними темами «Розвиток зв*язної мови», «Валеологічне виховання», «Рух – це життя». Тому, діяльність закладу була направлена на реалізацію цих завдань.

Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази закладу навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо та відеоматеріалів.

В методичному кабінеті створено банк нормативно-правової бази, навчально-методичного забезпечення, інтернет - ресурсів та публікацій з фахових видань.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації  за запитом. Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи.

Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрами відбувалося шляхом проведення семінарів, консультацій, попереджувального, вибіркового, тематичного та фронтального контролів тощо.

Через оперативне вивчення роботи з виконанням режиму дня, змін видів діяльності, оглядом медичної сестри, виконанням порад психологічної служби, систематично вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров'я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу. Згідно плану роботи закладу на 2018/2019 н.р. використовувались колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами. Перевага надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищити рівень педагогічної майстерності, технічні вміння.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння інтерактивними методами роботи.

РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Основним акцентом у освітньо- виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків у групах.

На підставі аналітичного зрізу рівня розвитку дітей проведеного педагогами, отримано наступні результати. Із 187 продіагоностованих дітей виявлено:

- з високим рівнем розвитку - 45% дітей;

- з достатнім рівнем розвитку – 34% дітей;

- з середнім рівнем розвитку – 15% дітей;

- з низьким – 6% дітей.

Помітна позитивна динаміка порівняно з минулим роком: збільшилась кількість дітей з високим рівнем на 5%, достатнім на 4%. Знизилася кількість дітей з середнім рівнем на 18%, з низьким збільшилася на 2%.

Найвищі результати у дітей ясельних груп № 6, № 12, молодшої групи    № 13, № 1, середніх груп № 5, № 10, старшого дошкільного віку груп      № 7, № 4, № 11.

Протягом навчального року у закладі з метою розвитку природних задатків та нахилів дитини плідно працювали гуртки:

- музично-вокальний «Квіточка» (керівник Сердюк Л.В.)

- фізкультурно-оздоровчий «Здоровейки» (керівник Філоненко Н.І.)

- клуб обдарованих та кмітливих-англічан «Hello, Englech»                       (керівник  Ясінська Т.В.)

РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

Велика увага в 2018-2019 н.р. була проведена з вихованцями 5-6 років. Постійно проводилися колективні форми роботи з розвитку математичних уявлень, логічного мислення, психічних процесів, мовлення, вихованню у малят мотиваційної та емоційно-вольової готовності до школи.

До школи в 2017 році вступили 104  дитини. Високого рівня -40%, достатнього - 40%, середнього – 20%, низького – 0 (0%). До гімназій та спеціалізованих шкіл вступило 60% дітей.

Заклад дошкільної освіти співпрацює з загально освітньою школою № 288, з якою укладено договір та затверджено план роботи на рік. План на рік виконано в повному обсязі. Реалізація плану наступності в роботі закладу та школи полягала у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. За для реалізації цих завдань:

- вихователем-методистом створено інформаційно-педагогічну бібліотеку для вихователів та батьків з посібниками щодо підготовки дітей до школи;

- педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання, екскурсії до школи та спільні святкові заходи;

- вихователі спільно з учителями початкових класів мали змогу познайомитись з вихованцями, відвідати шкільну бібліотеку, спортивний зал, столову тощо;

- вчителі початкових класів приймали участь у батьківських зборах старших груп.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227. Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2017/2018 навчальному році встановлено 21,20 грн. для дітей, які відвідують ясла, і 30,88 грн. для дітей, які відвідують групи садка. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 70 відсотків від вартості харчування за день (30% оплати надає держава). Але почастішала затримка сплати за харчування дітей батьками. Потрібно більш якісно прводити контроль за сплатою батьками квитанцій!

Для виявлення дітей пільгової категорії у вересні 2018 року було проведено опитування сімей. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами. Всі матеріали висвітлені в кожній групі в куточках для батьків. Протягом року сім'ям надавались консультації  медичної сестри. Звільнені від оплати діти, батьки яких є учасниками антитерористичної операції і мають підтверджуючи документи, багатодітні.

Слід зазначити, що у 2018 році за державний кошт зроблено сучасний капітальний ремонт харчоблоку! Також наш заклад був перевірений з 15 по 26 квітня 2019 року держпродспоживслужбою міста і суттєвих зауважень не виявлено. Було зазначено про чудовий санітарний стан харчоблоку, якісне приготування страв, зберігання овочів, продуктів харчування тощо! Окрім потреби в капітальному ремонті пральні та 2-х туалетних кімнат в групах № 5 та № 7!

Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок з супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне зважування залишків продуктів. Кожного дня батьків знайомлять з меню, яке надається дітям. Перевірки батьківським активом роботи харчоблоку дає змогу батькам знати про закладку продуктів з записом у відповідний журнал, повну видачу страв на групи, загальну роботу харчоблоку.

Протягом року працювала Рада з харчування, яка згідно плану проводила перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання. Старшою медичною сестрою своєчасно відбираються добові проби, які зберігаються протягом 24 годин. Треба зазначити, що протягом року норми харчування на 1 дитину виконувалися на 99%.

Режим харчування здійснювався відповідно до інструкції з харчування. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі відмінні; скарги та отруєння за рік відсутні. Харчоблок забезпечений проточною гарячою та холодною водою, придбано за державний кошт бойлер, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Також за державний кошт було придбано електром*ясорубку, електропательню, 4-хкомфортну електроплиту. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму, з метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування розроблено двотижневе перспективне меню посезонно, розроблена сучасна картотека страв. Порушень технології приготування страв, розходжень в видачі порцій тощо не зафіксовано, про що свідчать акти перевірки батьківським активом та контроль-ревізійної служби району.

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Адміністрацією та колективом закладу проводиться відповідна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності здобувачів освіти. Заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Вся документація ведеться відповідно вимог чинного законодавства. Своєчасно видаються накази, розробляються заходи, вчасно проводяться всі види інструктажів.

Заклад забезпечений засобами пожежогасіння, всі евакуаційні виходи вільні та постійно проводяться з вихованцями та колективом тренування. Знову ж таки слід зазначити, що за державний кошт в закладі була проведена сучасна пожежна сигналізація. Педагоги проводять постійно просвітницьку роботу з батьками та дітьми з питань профілактики всіх видів травмувань та правил пожежної безпеки. Вся інформація з безпеки життєдіяльності висвітлена на стендах закладу та в інформаційних куточках в групах. За період 2018-2019 н.р. травмування дітей було 2, але батьки письмово відмовилися від проведення розслідування незначних травмувань дітей. Травмування працівників на робочих місцях відсутні та в побуті відсутні.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей, який показав, що днів пропущених за хворобою в 2018 році складає 747 проти 1595 дні у 2017 році. Як результат, зменшилася захворюваність майже в два рази. Це не тому, що діти перестали менше хворіти, а тому, що батькам дозволено не приносити довідки. Як і раніше основний % загальній захворюваності дають простудні захворювання.

Медичний кабінет сучасно оснащений. Лікувально-профілактичну роботу в дошкільному закладі відповідає старша медична сестра Фетелава І.А., яка постійно контролює проведення фізично - оздоровчої роботи з дітьми всіх вікових груп. Діти розподілені за групами здоров'я. Протягом всього року проводяться спостереження за станом здоров'я дітей, фізичного виховання та проведення загартування, за санітарним станом, спільно з вихователем-методистом  здійснюється контроль за режимом дня, рухової активності, їх емоційним станом.

Для зниження захворюваності колективом ведеться кропітка робота, зокрема це:

1.Організація просвітницької роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

2.Систематичне щеплення дітей.

3.Дотримання вимог санітарії та гігієни.

4.Здійснення загартування вихованців.

5.Організація фізичного виховання.

6.Чітке дотримання режиму дня.

7.Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

Заклад забезпечений медикаментами в повному обсязі за допомоги РУОМС.

ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ  БАЗИ ЗАКЛАДУ

Протягом 2018/2019 навчального року за бюджетні кошти РДА для закладу дошкільної освіти було замінено 4 неякісних віконних блоків уже пластикових вікон закладу та зроблено відкоси, 20 дитячих ліжок (група 3 8), 30 дитячих стільців в групу № 5, шафи для роздягання в групу № 7 та три 3-хмісцевих в групу № 12, стільці для педагогів 30 штук, туалетний папір, серветки, дитячі рушники, граблі, лопати, швабри, придбано миючі та дезінфікуючі засоби,  тощо.

За депутатські кошти також придбано сучасні столи в групу № 6, дитячі стільчики-фігурки в групу № 6 та № 10, № 12 на суму 35000 гривень. Випускні гурпи купмли для закладу сучасну колонку в музичний зал та магнітолу в фізкультурний зал, що було зразу поставлено на баланс закладу. Батьками групи № 9 було завезено якісний пісок на літній період.

Активно працював батьківський актив, голова батьківського активу Дятловською Н.В. систематично була присутня на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання, вели активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою території дошкільного закладу, проведенню ремонтних робіт. Засідання батьківського активу відбувалися за потребою, 2 рази на рік батьківський актив звітував про виконання робіт; акти вчасно розповсюджувалися на всі групи.

Завдяки допомозі батьків постійно проводиться ремонт електрообладнання на пральні, харчоблоці, ремонт каналізації та сантехніки.

Під час місячника з благоустрою території закладу оформлено 2 загальних клумби, висаджені квіти. Оновлені клумби кожної групи.

Була проведена підписка періодичних видань, закуплена методична література, вчасно проводиться заміна освітлення та обслуговування оргтехніки та комп`ютерів.

Всі матеріальні цінності вчасно ставилися на баланс закладу в районному управлінні освіти, молоді та спорту.

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог програми «Дитина».                                                                                                                          З 15 липня 2019 року буде проводитися капітальний ремонт ізолятору в медичному кабінеті працівниками закладу.

Але є труднощі, які необхідно вирішувати, а саме:

продовжувати порушувати клопотання перед РУОМС про

- Відновлення роботи телефону та інтернету;

- ремонт покрівлі (тече група № 3 та №7);

- ремонт пральні (1988р.)і;

- ремонт 2 туалетних кімнат груп № 5, № 7;

- оновлення фасаду та асфальтного покриття;

- заміна батарей на сучасні.

Адміністрація та вихователі дуже відповідально ставляться до своєї роботи, дбають не тільки про хід педагогічного процесу і забезпечення повноцінного розвитку дітей, але й щоб діти почували себе зручно і затишно в нашому садочку. В ході роботи виникають проблеми, пов`язані з  господарсько - побутовою діяльністю. Трудовий колектив з розумінням відноситься до створення відповідних умов для дітей. Працівники здійснюють ремонтні роботи своїми силами, естетично оформлюють приміщення, які красиві, світлі. Це приваблює батьків з усього району і вони охоче допомагають процвітанню садочка.

Батьківський актив розробляє спільні дії, спрямовані на покращення умов перебування дітей. Проводиться анкетування «Питання, що нас турбують», тощо. Так виникли відношення довіри та взаємодопомоги, які позитивно впливають на нашу спільну справу.