Звіт Керівника дошкільного навчального закладу № 85 Сіренко Людмили Анатоліївни

 

В незалежній Україні проблема дошкільної освіти набула надзвичайно важливого значення. Cучасний дошкільний навчальний заклад має бути позитивним, динамічним простором, що оптимізує розвивальний потенціал дітей.

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти – державним стандартом, виконання вимог якого є обов’язковим. В 2018 – 2019 навчальному році освітня робота в закладі організовувалась з  урахуванням змін, що відбулись в сучасній системі освіти: втіленням в  життя  дитиноцентрованих принципів освітньої діяльності Базового компоненту дошкільної освіти, програми виховання і навчання дітей від 2до 6(7) років   «Дитина».

В нашому закладі освіти при реалізації прав дітей на дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти.

У 2018-2019 навчальному році в закладі функціонувало 13 груп, з яких:

2 групи раннього віку (2-3 років); 1 група раннього віку (1,5-3)

3 групи спеціальні, діти, яких потребують корекції мовлення: 1 група – з інклюзивним навчанням; 6 груп – загального розвитку.

У закладі створені необхідні умови для перебування, повноцінного розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку. Освітня робота в закладі організовується з  урахуванням програми виховання і навчання дітей від 2 до 6 (7) років  «Дитина». Робота педагогічного колективу спрямована на ранню корекцію і компенсацію вторинних відхилень у розвитку дітей, здійснення вчителями-логопедами корегування та компенсації основного дефекту. Діяльність колективу спрямована на благополуччя кожного вихованця.

Система роботи нашого закладу дошкільної освіти спрямована на забезпечення рівного доступу дітей до якісної дошкільної освіти; створення умов для розкриття потенційних можливостей кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами.

За цей час педагогами розроблено та введено в дію ІПР для дітей з освітніми потребами. Своїм надбанням і досвідом поділилися з іншим ЗДО району, в яких здійснюється робота груп з інклюзивним навчанням.

Реформа дошкільної освіти, яка відбувається сьогодні, ставить дедалі складніші й масштабніші завдання щодо вдосконалення змісту, підвищення якості, розвитку та оновлення дошкільної освіти, в умовах впровадження інклюзивної освіти в тому числі.

Освітній процес в інклюзивній групі здійснюється відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за окремими програмами, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки, та методиками з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

Мова навчання дітей – українська.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (літній період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Режим роботи закладу 5-ти денний з 12 годинним: з 7.00 год. до 19.00 год та 10 годинним (спеціальні (логопедичні) групи) перебуванням дітей: з 8.00 год. до 18.00 год. (спеціальні групи), також організовано чергову групу для дітей цих груп: вранці з 7.00 до 8.00 та у вечірні години з 18.00 до 19.00.

Прийом дітей до дошкільного закладу освіти здійснювався відповідно до системи електронного запису протягом календарного року на підставі:

До груп загального розвитку:

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- свідоцтво про народження дитини (копія);

- довідка форми 026/о (довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ДНЗ) та дві картки профілактичних щеплень (облікова форма № 63).

Якщо профілактичні щеплення відсутні, то зарахування дитини до ДНЗ здійснюється на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії.

- документи для встановлення пільгової батьківської плати.

У разі, якщо дитина має особливі освітні потреби та (або) інвалідність,то надається дозвіл ЛКК на відвідування дитиною ДНЗ.

До груп компенсуючого типу (логопедичні) додатково додавалися:

- витяг з протоколу засідання  психолого-медико-педагогічної консультації;

- направлення  місцевого органу управління освітою, молоді та спорту;

- висновок лікарсько-консультативної комісії про можливість відвідування дошкільного закладу.

Система роботи дошкільного закладу спрямована на забезпечення рівного доступу дітей до якісної дошкільної освіти; створення умов для розкриття потенційних можливостей кожної дитини, збагачення системи виховної роботи новими підходами та методиками; створення умов для професійного зростання вихователів та розкриття їх педагогічної майстерності; здійснення експериментальної діяльності через запровадження новітніх інформаційних технологій у навчально-виховний процес. Провідного значення в організації навчально–виховного середовища надавала принципу науковості, який забезпечує відповідність змісту планів досягненням психологічної та педагогічної наук, передового педагогічного досвіду. Особливістю освітнього процесу в інклюзивних групах є його індивідуалізація та диференціація. Корекційно-розвиткова робота проводиться як корекційно-розвиткові заняття за напрямами відповідно до індивідуальних особливостей дитини.

Корекційно-розвиткові заняття проводяться педагогічними працівниками  відповідно до нозології та потреб дитини, згідно з індивідуальною програмою розвитку.

Психолого-педагогічне супроводження дітей з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної освіти здійснюється працівниками психологічної служби (практичними психологами,) та відповідними педагогічними працівниками закладів дошкільної освіти.

Виховна робота з дітьми з особливими освітніми потребами,  направлена на їх безпеку, соціалізацію, розвиток комунікативних навичок, навичок самостійності та самообслуговування тощо.

Фінансування діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.

Для реалізації цього принципу від педагогічного колективу закладу вимагала обізнаності педагогів з найновішими здобутками науки і практики, постійного підвищення освітнього рівня, вміння застосовувати наявні знання в конкретних умовах.

У закладі створені необхідні умови для перебування, повноцінного розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку. Освітня робота в закладі організовується з  урахуванням програми виховання і навчання дітей від 2 до 6 (7) років  «Дитина». Робота педагогічного колективу спрямована на ранню корекцію і компенсацію вторинних відхилень у розвитку дітей, здійснення вчителями-логопедами корегування та компенсації основного дефекту. Діяльність колективу спрямована на благополуччя кожного вихованця.

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дошкільного закладу обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, кабінети вчителів-логопедів та психолога, роздягальні та кімнати гігієни, медичний, методичний кабінети, музична та фізкультурна зали, всі технологічні та побутові приміщення.

Приміщення однієї вивільненої групи переобладнано на спортивну залу.

Педагогічними кадрами заклад забезпечений на 90% та технічним персоналом на – 98%.

З дітьми працюють досвідчені кваліфіковані педагоги та педагоги - початківці, педкадри розподілені за групами з урахуванням освіти, педагогічного стажу, психологічної сумісності.З метою забезпечення якості дошкільної освіти здійснювалось підвищення кваліфікації та підтримувався саморозвиток педагогів у міжкурсовий період шляхом мотивування до участі у роботі майстер-класів, брейн-рингів та інших форм динамічного навчання (у тому числі з питань наступності між дошкільною та початковою ланками у рамках впровадження концепції «Нової української школи»). Такі інтерактивні форми методичної роботи є ефективними в умовах освітнього простору дошкільного навчального закладу. Педагогам надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів закладу, міста, регіону  проходження курсів підвищення кваліфікації.

Педагоги нашого закладу, здійснюючи інтегрований підхід до розширення досвіду дошкільників у самооцінних для цього віку видах діяльності (ігровий, художньо-театралізований, мовленнєвого спілкування, спортивний, музичний, трудовий), допомагають дошкільнятам:

-        пізнавати навколишнє життя в його цілісності й водночас різноманітності;

-        розвивати в дитині відчуття гармонії в спілкуванні з природою та людьми;

-        формувати у маленьких українців свідоме ставлення до власного здоров’я, привчати дітей дбати про себе і свої близьких через надання їм системи знань про здоров’я та здоровий спосіб життя. Впроваджувати в навчально-виховний процес різноманітні оздоровчі та профілактичні технології інноваційного та здоров’язбережувального характеру;

-        виховувати вправність, активність, вміння діяти морально;

-        дати дітям знання про їх права та обов’язки, забезпечити захист гідності дітей, виховувати активну, життєрадісну, творчу особистість з розвиненим почуттям відповідальності, гідності, совісті: вихованої, чемної, привітної дитини, яка любить і шанує батьків, свою родину, Батьківщину, розуміє свої права і обов’язки перед людьми;

-        забезпечувати всебічний розвиток дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

-        враховувати індивідуальны особливосты навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю;

-        забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;

-        досягти ефективності різних типів і видів мовленнєвих занять та освітньої роботи щодо усунення мовленнєвих вад дошкільників.Результатами проведеної корекційно-розвиткової та корекційно-відновлювальної роботи за минулий рік є покращення мовлення у  дітей, що становить 85 % від загальної кількості.

 

У роботі з дітьми використовуються інноваційні технології: технологія «Чудеса на піску», методика використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям, інформаційно-комунікаційні технології (використання комп'ютерної техніки в освітньому процес), пошуково-дослідницька діяльність, методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання, впроваджено малювання на склі, психолого-педагогічне проектування взаємодії дорослого і дитини, ознайомлення дошкільників з театром (автор Л. Макаренко), технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка (“Театр фізичного розвиткутаоздоровлення дітей”), технологія розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера, теорія розв’язання винахідницьких завдань(ТРВЗ), технологія педагогічного проектування,технологія розвитку творчої особистості, передовий педагогічний досвід.

До дитячих робіт педагоги ДНЗ № 85 ставляться як до творів мистецтва, зберігають їх в індивідуальних портфоліо дітей, щоб батьки мали можливість простежити творчий зріст саме своєї дитини, не порівнюючи її з іншими, що відповідає ідеї особистісно-орієнтованого підходу. Відтак, педагоги запроваджують в навчально–виховний  процес закладу освітні технології та родинне виховання, залучаючи батьків до співпраці.

Організовано гурткову роботу, як систему  розвитку творчого потенціалу дітей дошкільного віку та підтримки обдарованих дошкільників: гурток з образотворчої діяльності (квілінг та сухе валяння), іноземної мови (англійської). Педагоги ЗДО стали учасниками районних конкурсів.

Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки педагогів.

Протягом 2018 – 2019 н.р., відповідно до річного плану, мною здійснювався контроль за організацією навчально – виховного процесу з метою створення належних умов  для забезпечення доступу  та здобуття дітьми  якісної освіти.

Проведено заплановані педради, педагогічні читання, консультації, взаємовідвідування та колективні перегляди різних видів діяльності.

Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада.

Проведення педагогічних рад підпорядковується загально-педагогічним вимогам: колегіальності, гласності, демократичності, систематичності, наступності, перспективності. Перевага надається традиційній формі організації педагогічних рад з елементами нетрадиційних форм роботи. Вихователі готують теоретико-практичні повідомлення на основі рекомендованої методичної літератури та власного досвіду.

В організації співпраці дитячого садка  з батьками  керувалася принципом інтеграції суспільного та родинного виховання з наданням пріоритетності вихованню дітей у сім’ї , була здійснена співпраця з батьками, ознайомлення батьків з сучасними освітніми технологіями з метою втілення особистісно-орієнтованої моделі у практику родинного виховання.

Організовувались такі форми роботи з батьками, які орієнтуються на сучасні підходи до організації родинного виховання :

 • батьківський університет,
 • круглі столи,
 • обмін досвідом.

У закладі створено батьківський комітет, обрано голову батьківського комітету та особу, яка займається додатковими джерелами закладу, одержаними від організацій, окремих громадян- Запольська Наталія Олександрівна.

Один раз нарік відбувається звітування на загальних зборах перед батьками. На вимогу більшості батьків комітет може проводити позачергові звіти. Постійно забезпечується інформування батьків шляхом розміщення відповідних матеріалів на інформаційних дошках для батьків (щомісячно оприлюднюються  акти) та на сайті закладу.

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, допомагають створювати затишок та комфорт для дітей.

Протягом 2018– 2019 н.р. було залучено додаткові джерела фінансування навчального закладу за підтримки народного депутата Третьякова О.Ю., депутатів Київської міської ради  Товмасяна В.Р..

№ п/п

Назва фонду, організації, фіз.особи та інше

Предмет допомоги

Кількість (товару/послуги)

Загальна сума (грн.)

Форма оплати (готівкова/безготівкова)

Дата отримання послуги

1.

ГО «Спорт, освіта, майбутнє»

(40141369)

Шафа дитяча 5-ти секційна

4

10640.00

-//-

Вересень 2018

2.

Батьківська громада гр. № 12

Рушники дитячі

50

1729.00

-//-

Жовтень 2018

 

3.

Батьківська громада гр.№ 9

Килимки

5

1135.00

-//-

Жовтень 2018

4.

Батьківська громада гр. № 12, № 7

Горшки дитячі

17

1210.00

-//-

Жовтень 2018

5.

ГО «Спорт, освіта, майбутнє»

(40141369)

Секція двох дверна з полицями

1

3840.00

-//-

Січень

2019

6.

ГО «Спорт, освіта, майбутнє» (40141369)

Секція відкрита з полицями для методичних матеріалів

1

2496.00

-//-

Січень

2019

7.

ГО «Спорт, освіта, майбутнє» (40141369)

Секція двох дверна з сушкою

1

2574.00

-//-

Січень

2019

8.

Батьківська громада гр. № 2

Шафа дитяча 5-ти секційна

1

5800.00

-//-

Січень

2019

9.

Батьківська громада гр. № 10

Ігровий куточок «Лікарня»

1

2500.00

-//-

Лютий

2019

10.

Батьківська громада гр. № 9

Ліжка 2-х ярусні

2

2600.00

-//-

Квітень

2019

11.

Батьківська громада гр. № 13

Стіл журнальний б/у

1

150.00

-//-

Квітень

2019

12.

Батьківська громада гр. № 13

Акваріум

1

250.00

-//-

Квітень

2019

13.

ГО «Спорт, освіта, майбутнє» (40141369)

Матрац 60*140

22

2468.40

-//-

Червень 2019

14.

ГО «Спорт, освіта, майбутнє» (40141369)

Шафа дитяча 5-ти секційна

2

5982.00

-//-

Червень 2019

15.

ГО «Спорт, освіта, майбутнє» (40141369)

Шафа дитяча 4-х секційна

1

2469.00

-//-

Червень 2019

16.

ГО «Спорт, освіта, майбутнє» (40141369)

Шафа дитяча 3-х секційна

1

1903.00

-//-

Червень 2019

 

Також протягом звітного періоду наш заклад отримував обладнання, малоцінні предмети, матеріали та інвентар, за рахунок виділених коштів бюджетом міста Києва для Святошинського району (дана інформація оприлюднена на сайті закладу та РУОМС).

За 2018 – 2019 н.р. матеріальну базу дошкільного закладу зміцнено на:

Державні кошти

Позабюджетні кошти

Кошти ГО, депутатів

55720.00 грн.

20600.00 грн.

21732.40 грн.

Всього на: 98952.40 грн.

В ДНЗ № 85 особистий прийом громадян здійснюються відповідно до графіка прийому громадян завідувачем ДНЗ та вихователем-методистом.

Звернення громадян реєструються в журналі реєстрації звернень громадян.

Протягом 2018-2019 років  зареєстровано 6 письмових звернень, це в основному адвокатські звернення щодо конфліктних ситуацій при розлученні батьків та вихованні дітей.

Питання , що порушувались у зверненнях громадян в усній формі:

 • Про влаштування дітей до закладу;
 • Умови перебування в закладі освіти дітей з особливими освітніми потребами та їх педагогічний супровід.

Велика увага приділяється організації правильного харчування дітей. Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку держпродспоживчслужби.

Відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 в дошкільному навчальному закладі встановлено: 3-х разове харчуваннядля груп загального розвитку та 4-х разове харчування для спеціальних груп (ЗНМ).

Діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, батьки яких є учасникамиантитерористичної операції, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків, користуються пільгами під час організації харчування відповідно до чинного законодавства або нормативно - правової бази.

Діти, які відвідують групи компенсуючого типу звільняються від плати за харчування,

Меню-розгортка та приготування страв відповідають перспективному двотижневому меню. В закладі є в наявності картотека страв згідно перспективного меню.

Забезпечення  продуктами  харчування  здійснюється  централізовано,  за попереднім  замовленням.

Доставка продуктів з дрібнооптового складу здійснюється спеціальним транспортом. На всі завезені продукти та продовольчу сировину є сертифікати якості та накладні в яких зазначений постачальник, ціна, ґатунок, строк реалізації та кількість продукту.

В наявності ветеринарні свідоцтва на м’ясну продукцію та рибу, посвідчення та довідки з лабораторними вимірюваннями на овочі, посвідчення про якість – на фрукти. Щотижня проводиться аналіз виконання заказу продуктів харчування на оперативній нараді при завідувачу.

Для покращення  організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі видаються накази, розробляються та виконуються відповідні заходи.

Для організації питного режиму всі групи забезпечуються питною (кип'яченою) водою. Працює фільтруюча система для очищення холодної води.

Харчоблок забезпечений відповідним обладнанням та посудом.

Контроль за харчуванням починається із складання меню і триває на всіх етапах приготування їжі: аналіз харчування на фізіологічну повноцінність меню-розкладки, контроль за якістю продуктів, які поступають у дошкільний заклад, дотриманням норм закладки та виходу порцій, технології приготування, якістю приготовленої їжі та її роздачі по групах.

Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно-гігієнічних умов та профілактика травматизму  є одним із найважливіших у роботі нашого закладу. Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності заслуховується на виробничих нарадах, засіданнях педрад, батьківських зборах, засіданнях батьківського комітету.

В дошкільному закладі забезпечуються безпечні та нешкідливі умови навчання, фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, режиму роботи, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я вихованців.

В нашому закладі дана робота проводиться за наступними напрямками:

 • створення безпечних умов праці та навчання;
 • документальне оформлення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
 • систематичне навчання вихованці та працівників навчального закладу безпеці праці та життєдіяльності;
 • профілактика нещасних випадків;
 • інформаційно-агітаційна діяльність та просвітницька робота;
 • робота з батьківською громадськістю;
 • контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Відповідно до  Закону України «Про охорону праці» для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і ава­ріям під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі створена служба охорони праці.

Постійно здійснюється контроль за технічним станом приміщень та територією щодо дотримання безпечних умов та протипожежного режиму, за виконанням угоди з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу.

В дошкільному закладі розроблені заходи, направлені на охорону праці та безпеку життєдіяльності, запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму, запобігання травматизму під час навчально-виховного процесу, профілактики побутового травматизму серед педагогічного, технічного та дитячого колективів. Педагогічним колективом нашого закладу приділялась  особлива увага здоров’ю дітей, формуванню здорового способу життя підростаючого покоління, попередженню негативних явищ в середовищі.

Проводилась робота по поліпшенню матеріальної бази з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Своєчасно проводився ремонт обладнання в приміщеннях ДНЗ та на території закладу.

Значна увага приділялась поліпшенню умов праці і навчанню, зміцненню матеріально-технічної бази закладу, організації роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, але поряд з цим є і недоліки в роботі з цього питання , а саме :

-          спостерігається руйнування фундаменту біля запасного виходу, що загрожує зсуву покрівлі;

-          потреба у коронуванні дерев (іви);

-          часткове відновлення пошкодженого корінням дерев асфальтового покриття;

-          потреба в капітальному ремонті харчоблоку та пральні;

-          утеплення фасаду закладу;

-          встановлення сучасного ігрового обладнанням на дитячих майданчиках.

Нажаль, силами колективу ці питання вирішити ми не в змозі.

В 2018 – 2019 н.р. відбувалось моральне стимулювання педагогічних працівників  та батьків, які беруть активну участь в житті ЗДО та допомагають вирішити ряд питань. Питання морального та матеріального стимулювання розглядаються на педагогічних радах та виробничих зборах дошкільного навчального закладу.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати колективу закладу,батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей. Сподіваюсь, що представлений матеріал дозволить вам сьогодні об'єктивно оцінити мою діяльністьяк керівникаі діяльність всього  нашогоколективу.

 

Дякую за увагу!