ЗВІТ про роботу дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 469 у 2018/2019 навчальному році

 

(доповідь  директора  Михайленко Тетяни Петрівни на проведенні

звітної конференції у закладі дошкільної освіти 07.06.2019 року)

Мета:

подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Звіт складено на виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 №55, згідно Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178.

Як директор, у своїй діяльності керувалась Статутом ДНЗ, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Посадовими обов’язками директора, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу.

Відповідно до законодавства я здійснюю загальне керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

Стратегічною метою управлінської діяльності моєї та адміністративної ланки закладу стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку та самоактуалізації особистості дитини, реалізація особистісно-орієнтованого навчання та виховання, їх оздоровлення в умовах закладу.

 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок-№469 розташований за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 10а.

Будівля ДНЗ прийнята в експлуатацію в 1972 році.

За проектною потужністю заклад розрахований на 12 груп, 220 дітей. У закладі дошкільної освіти № 469 упродовж 2018/2019 навчального року функціонувало 11 груп, з них: 10 груп дошкільного віку, з них 3 інклюзивні групи та 1 група дітей раннього віку.

Заклад є комунальною власністю, управління та фінансування здійснюється управлінням освіти якому делеговані відповідні повноваження.

Зарахування дітей до закладу здійснюється за електронною адресою на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, свідоцтва про народження дитини.

Режим роботи ДНЗ №469 п’ятиденний з 7.00 до 19.00. Мова навчання – українська.

Всі групи належно укомплектовані педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. В закладі працюють 53 працівники з них – 29 педагогів, 16 з яких мають вищу педагогічну освіту. В штаті є директор, вихователь-методист, вихователі, інструктор з фізичної культури, практичний психолог, вчитель-дефектолог, керівники музичні, сестра медична.

Педагоги дошкільного закладу мають високий освітній рівень: із 29 осіб мають вищу освіту 16 педагогів. Продовжує навчання у вищих навчальних закладах вихователі Шульга Г.П., Сургай М.С. та Бурліна А.В. для отримання вищої освіти.

Важливим завданням в системі методичної роботи та підвищення фахової майстерності педагогів є атестація. За планом атестації, проводились творчі звіти педагогів, презентації роботи за звітній період.

Відповідно до перспективного плану-графіку курсової перепідготовки у 2018/2019 н. р. підвищили свою фахову майстерність 8 педагогів: вихователі Шевченко В.В., Уварова Л.Є., Коваленко А.В., Шевчук З.С., Сіваченко Т.О., Григоренко О.С., Зарицька О.Б. та медична сестра Ліповченко С.А.. Було проатестовано 8 педагогів:

-  Михайленко Тетяна Петрівна, директор закладу – присвоєно «Спеціаліст вищої категорії»;

-  Ліповченко Світлана Анатоліївна, старша медична сестра – підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»;

-  Сіваченко Тетяна Олексіївна, музичний керівник – присвоєно педагогічне звання «Вихователь-методист»;

-  Шевчук Зінаїда Сергіївна, вихователь - присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії»;

-  Григоренко Олександра Сергіївна, вихователь - присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії»;

-  Уварова Ліана Євгеніївна, вихователь - присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії».

-   Кичань Олена Петрівна, вихователь - присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії»;

-  Пилипенко Тетяна Валентинівна, музичний керівник - присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії».

Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвід­ченого педагога-майстра, створюючи усі умови для розкриття їх творчого потенціалу.

За результатами атестації простежується високий фаховий кваліфікаційний рівень педагогів: 2 педагога мають педагогічні звання «вихователь-методист», 1 педагог має вищу кваліфікаційну категорію, 8 педагогів мають першу кваліфікаційну категорію, 9 – другу, 6 – спеціаліст, 3 – молодші  спеціалісти.

Педагоги закладу впродовж навчального року активно займалися самоосвітою: відвідували різноманітні форми роботи з дітьми  колег закладу та району, вивчали новинки педагогічної літератури та методичних посібників, обговорювали періодичні педагогічні видання на педагогічних годинах тощо.

Заклад дошкільної освіти вже багато років поспіль є базою практики  студентів денного і заочного відділень факультету «Дошкільна освіта», «Логопедія» ДПУ ім..Б.Грінченка. Більшість педагогів закладу постійно виступають у ролі наставників і керівників практикою студентів  і отримують високі оцінки професійного рівня здійснення освітньо-виховного процесу від викладачів та студентів цих вищих навчальних закладів.

На початок 2018/2019 навчального року був складений робочий освітній план та річний план на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015  № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» та листа МОН № 1/9-386 від 13.06.2018 «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році».

У 2018/2019 навчальному році колектив працівників закладу дошкільної освіти працював над підвищенням професійної компетентності педагогічних працівників за гуманітарним напрямком на виконання головної науково-методичною теми:  «Підвищення ефективності та якості дошкільної освіти через гуманно-особистісний  підхід у розвитку особистості».

Основними пріоритетними завданнями у досягненні мети були:

-             розвиток  мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку;

-             виховання любові й поваги до природи рідного краю як складової патріотичного та екологічного виховання;

-             формування духовно-моральних цінностей дошкільників.

Пріоритетні змістові напрями освітнього процесу у  закладі на 2018/2019 навчальний рік були визначені з урахуванням потреб сьогодення у посиленні складових соціально-морального, емоційно-ціннісного  розвитку  дітей,  покращення  їхнього  фізичного, психічного здоров`я упродовж дошкільного дитинства.

Виходячи з вищезазначеного, у 2018/2019 навчальному році  робота закладу була направлена на:

 • забезпечення та підвищення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти  в умовах варіативності програм;
 • забезпечення  методичного кабінету та груп методичним, дидактичним та ігровим матеріалом відповідно до комплексних та парціальних програм, за якими буде працювати колектив закладу дошкільної освіти;
 • виконання листа МОН № 1/9-386 від 13.06.2018 «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році», наказу МОНУ від 20.04.2015 № 446  «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»;
 • урізноманітнення форм спільної роботи з батьками та підвищення якості  їх проведення. Особливу перевагу  надати роботі з батьками майбутніх першокласників;
 • здійснення освітнього  процесу  в  ЗДО  за  програмами  та  навчально-дидактичними посібниками відповідно до переліку програм та посібників, рекомендованих  Міністерством освіти і науки  України;
 • проведення моніторингових обстежень для визначення рівня розвитку дітей усіх вікових груп відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Освітня  робота з вихованцями закладу у 2018/2019 навчальному році здійснювалася відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», індивідуальних програм розвитку для дітей з ООП.

Упродовж навчального року педагогами ЗДО була спрямована робота з дітьми 5-річного дошкільного віку на забезпечення належних умов щодо здійснення навчально-дидактичної діяльності. Для належної організації освітнього  процесу в старших групах ЗДО дошкільники були забезпечені навчально-дидактичними посібниками, рекомендованими для використання МОНУ.

 

Показники готовності дітей до шкільного навчання наступні:

Рівень готовності

%

Високий

84,8

Середній

15,2

 

На основі вивчення результативності  освітнього процесу, професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їх компетентності, враховуючи діагностичний аналіз та  згiдно з планом роботи  закладу, з метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвиткові наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі, забезпечення інформаційно-комунікативних зв’язків, рівномірного запровадження контролю й моніторингового дослідження, організаційного та функціонального оновлення діяльності методичної служби, підвищення якості педагогічного супроводу фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей через підвищення загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності педагогічних працівників,  було створено належні умови для здійснення  підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу в закладі дошкільної освіти:

-  упродовж навчального року поповнено інформаційно-методичну базу закладу навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році;

-  поповнено  та  постійно ефективно  використовувався   методичний фонд літератури, аудіо- та відеоматеріалів;

-  було гарантовано рівність для  кожного педагогічного працівника щодо повної  реалізації  його духовного, інтелектуального потенціалу у плані того,  що  педагогам  закладу  надано  право  вільного вибору тих форм організації методичної роботи, які максимально враховують їх потреби, запити та інтереси.

Методична діяльність закладу дошкільної освіти упродовж навчального року будувалася на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій, науковості, гнучкості, і прогностичності роботи з педагогічними кадрами, безперервності їх фахового вдосконалення.

У закладі дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році було здійснено:

- вивчення та аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення  освітнього процесу педагогічними кадрами з відповідною освітою;

-  навчально-методичне консультування учасників освітнього процесу;

- була здійснена експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів;

- удосконалювалися форми і методи роботи з педагогічними кадрами, конкретизовано участь педагогів (згідно анкетування) в організації діяльності Педагогічної майстерні: Майстер-класу, Школи  педагогічного досвіду, творчої групи закладу тощо;

- було ознайомлено з новинками навчально-методичної літератури, з освітніми технологіями і досягненнями науки; організовано розробки;

- проведено систему заходів, спрямованих на розвиток творчої індивідуальності та творчого потенціалу педагогічних працівників – творчі звіти, відкриті колективні перегляди тощо;

- було організовано і проведено  виставки методичних та періодичних видань до педрад, семінарів, творчих звітів, конкурсів тощо;

- проведено інформаційно-довідкову роботу, створено картотеки, електронний банк педагогічного досвіду, педагогічної інформації тощо;

- було організовано безперервне вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних та медичних кадрів шляхом відвідування методичних заходів закладу, району, міських курсів підвищення кваліфікації, тощо;

- систематично вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров’я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу відповідно до Базового компонента дошкільної освіти шляхом тематичного та комплексного вивчення, контролю адміністрації;

- належно організовано процес самоосвіти педагогів закладу дошкільної освіти шляхом рекомендацій методичної літератури для вивчення і опрацювання та звітування про  результати самоосвіти.

Виконано завдання методичного забезпечення дошкільної освіти у закладі дошкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік:

-  ознайомлено педагогів з парціальними програмами та широко використовуються в практиці роботи:

 • з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати», автор Л.В.Лохвицька;
 • з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху «Дитина у світі дорожнього руху» О.Тимовський, І.Репік;
 • з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик», автори О.М. Березіна, О.З. Гніровська, Т.А.Линник;
 • з виховання національної свідомості дошкільників «Народна пісенна творчість», автори О.А.Грабарєва, Н.Ф.Кугуєнко;
 • оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія», автори І.А.Малашевська, С.К. Демидова;

 

Протягом 2018-2019 навчального року з педагогічними працівниками було проведено:

 • Педагогічні ради «Розвиток особистості дошкільника – головне завдання ДНЗ», «Розвиток екологічної свідомості у дошкільників», «Творимо духовно-моральну сферу», «Розвиток мовленнєвої компетенції дошкільників».
 • Теоретичні семінари «Самоосвіта педагогів на сучасному етапі», «Екологічне виховання дітей дошкільного віку»;
 • Семінари-практикуми «Створення психологічного комфорту в групах дитячого садочку», «Уроки доброти», «Навчання дітей розповіді за картинами»;
 • Брейн-ринг «Підвищення національної культури і свідомості педагогів»;
 • Консультації «Вікові особливості та розділи освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», «Методист рекомендує вихователям в період адаптації малюків до дитячого садочку», «Забезпечення ефективного планування та організації освітнього процесу дошкільного навчального закладу», «Інноваційні технології та методики угалузі дошкільної освіти», «Здійснення процесу розробки індивідуального навчального плану», «Відомі педагоги про розвивальне середовище для дітей дошкільного віку. Орієнтована структура створення предметно-ігрового середовища», «Екологічне виховання – невідємна частина навчально-виховного процесу дошкільного закладу», «Вимоги до куточку природи», «Керівництво рухливими іграми в різних вікових групах», «Духовно-моральне виховання особистості», «Професіоргама вихователя, або вимоги до професії», «Розвиваємо мовлення малюків», «Методика навчання дітей розповідання за схемою», «Методика навчання дітей монологічного мовлення. Характеристика методів і прийомів навчання дітей монологічного мовлення», «Технологія «Художнє слово і дитяче мовлення», «Формування морально-духовних якостей у дітей з особливими потребами», «Авторська казка як засіб морально-духовного виховання дітей дошкільного віку».

У навчальному році в закладі було проведено:

Комплексне вивчення

 • Стан предметно-розвивального середовища групи у молодшій групі №4.

Тематичне вивчення:

 • Стан роботи з формування основ екологічної культури дошкільників під час ознайомлення із природою рідного краю;
 • Стан роботи з формування духовно-моральних цінностей дошкільників через педагогічну спадщину В.О. Сухомлинського;
 • Стан роботи з розвитку монологічного мовлення дітей дошкільного віку під час навчання складати розповіді за картиною застосовуючи прийом ейдетики.

Документація ведеться відповідно до «Інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України №1059 від 01.10.2012 р.

Всі документи зберігаються у певному місці, ведуться чітко, охай­но, державною мовою, з дотриманням єдиних вимог до форми і стилю їх оформлення. Зібрані та систематизовані нормативно-правові документи щодо діяльності закладу.

В своїй педагогічній діяльності заклад керується принципом гуманістичної спрямованості педагогічного процесу, при якому взаємодія педагогів з дітьми будується на педагогіці співробітництва.

Слід відмітити, що ці різноманітні форми роботи з педагогами допомогли удосконалити  роботу з дітьми у різних видах їх життєдіяльності, стимулювали до пошуку різноманітних дієвих взаємопартнерських відносин усіх учасників освітнього процесу: діти – педагоги – батьки.

Забезпечується наступність в роботі закладу дошкільної освіти і ЗОШ № 281: здійснюється взаємовідвідування педагогами освітнього процесу, екскурсії старших дошкільників до школи, шефська допомога старших школярів дошкільнятам, спільне проведення педрад, семінарів тощо.

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку, педагогічний колектив закладу спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи.

Головним та найважливішим завданням роботи колективу закладу є питання збереження і зміцнення здоров’я дітей. Медичне обслуговування дітей закладу здійснює сестра медична старша Ліповченко Світлана Анатоліївна. Вона має спеціальну медичну освіту, у 2019 році пройшла курси підвищення кваліфікації, за результатами атестації їй підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Упродовж навчального року сестрою медичною старшою та адміністрацією закладу постійно проводилася та контролювалася оздоровчо-профілактична робота, яка сприяла покращенню здоров’я дітей та попередженню простудних та інфекційних захворювань. Всі працівники закладу працювали у відповідності з  Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, який затверджено Міністерством охорони здоров’я України 24.03.2016 за № 234, і в якому чітко визначені вимоги до чистоти, організації харчування, температурного режиму, освітлення, утримання території, розпорядку дня тощо.

Діти завжди обстежені медичною сестрою та забезпечені меблями згідно з ростовими даними. Систематично фіксувався аналіз стану здоров’я дитини сестрою медичною старшою в індивідуальній медичній картці і в листках здоров’я дітей кожної вікової групи, де вказана група здоров’я та рівень фізичного розвитку дитини для здійснення індивідуального, диференційованого підходу у навчанні та вихованні педагогами кожної дитини. Також у закладі налагоджено вчасне проходження працівниками медичного огляду. Медичний кабінет на належному рівні оснащений меблями, медичним обладнанням та лікарськими засобами для надання першої невідкладної допомоги.

У плані роботи на літній оздоровчий період 2018 року велика увага була приділена зміцненню здоров’я дітей.

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 № 121 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою», у дошкільному навчальному закладі була проведена літня оздоровча кампанія 2018 року з дотриманням законодавства у сфері оздоровлення  та відпочинку дітей.

У літній оздоровчий період 2018 року групи було переведено до інших дошкільних закладів № 203, 257 та  785, взв'язку з ремонтом харчоблоку у ЗДО.

З метою оздоровлення дітей проводилася така робота:

-  життєдіяльність дітей організовувалася, по можливості, на свіжому повітрі;

-  загартовування дітей проводилося упродовж кожного дня;

-  виконувався руховий режим дітей;

-  для дітей було організовано другий сніданок –  соки та фрукти.

Порушень виконання положень нормативно-правових актів з питань безпеки життєдіяльності дітей у літній період не виявлено.

Аналіз стану захворюваності в цілому по  закладу показав, що в літній період не було зафіксовано випадків захворюванності .

Під час вивчення стану захворюваності у кожній групі було виявлено, що вихователі проводять належно профілактичну роботу щодо оздоровлення дітей в літній період. Надані методичні рекомендації в інформаційних куточках для батьків чим і попередили розповсюдження гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь, отруєнь рослинами серед дітей, тощо. Просвітницька робота з батьками педагогів та сестри медичної старшої підвищили санітарно-гігієнічну грамотність батьків.

У цілому план роботи  на літній оздоровчий період 2018 року виконано.

Питний режим дітей закладу організований згідно з Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227, Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджених спільним наказом  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України від 20.03.2013  № 440/22972.

Головним фактором у фізичному розвитку дітей є харчування. У закладі воно здійснювалось відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», з метою організації якісного та повноцінного харчування вихованців, допомоги соціально незахищеним категоріям дітей у навчальному закладі.

Одним із критеріїв оцінки ефективності та створеної системи раціонального харчування в   закладі є виконання натуральних норм. У своїй роботі працівники  закладу керуються Постановою Кабінету міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

Встановлено  належний рівень виконання основних норм продуктів харчування: діти отримували достатню кількість м’яса, риби, молочних  продуктів, яєць, овочів і т.д.

Позитивні результати в роботі працівників  у всіх підрозділах закладу упродовж 2018/2019 навчального року досягнуті завдяки спільній роботі з батьками вихованців: з батьківськими комітетами груп, з батьківським комітетом ДНЗ та радою закладу.          Співпраця з батьками здійснювалася через різноманітні форми роботи – батьківські збори, консультації та бесіди, анкетування, тощо. Батьки приймали участь в організації та проведенні різноманітних свят та розваг упродовж навчального року.

Важливим у сьогоденні, за відсутності належного державного фінансування щодо забезпечення матеріально-технічної бази освітніх закладів, є добровільна благодійна допомога батьків. Саме батьківські кошти відіграють важливу роль у забезпеченні розвитку матеріально-технічної бази, створення умов санітарно-гігієнічного благополуччя для перебування дітей, придбання сучасних методичних, дидактичних та навчальних посібників для надання якісної дошкільної освіти вихованцям закладу. Завдяки благодійній батьківській допомозі, наданій на добровільній основі, здійснено великий вклад у створення комфортного, естетичного середовища закладу, наповнення груп сучасними іграшками, дидактичними іграми та матеріалами для розвитку і навчання малюків, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, участь у забезпеченні медичного обслуговування, належного харчування дітей та санітарно-гігієнічного стану приміщень і території закладу тощо.

Упродовж 2018/2019 навчального року за благодійні кошти було придбано, а саме:

-  методичні   та   дидактичні   посібники,   іграшки  та  навчальні   матеріали   на  суму 10 000 грн.;

- у всіх вікових групах на навчальний рік було придбано канцелярські товари для потреб дітей – олівці, ручки, пензлики, кольоровий папір, ножиці, клей, зошити, альбоми для малювання на суму  7 000 грн.;

- посуд на харчоблок –  на суму 5 000 грн.;

- придбано медикаменти для надання першої невідкладної допомоги на суму 800 грн.;

-  придбано мийні та дезінфікуючі засоби на суму 3 000 грн.;

-  меблі – кухня ігровий куточок (гр. № 1)   на суму  4 000 грн;.

стінка  для спортивного залу  – 13 500 грн.;

шафа господарська вбудована (гр № 10) – 9 000 грн.;

шафа для зберігання постільної білизни – 13 000 грн..

- тачка садова – 1 100 грн.;

- заправка та ремонт катріджів – 2 500 грн.;

- дезінфекція приміщень (двічі на рік) – 590 грн.;

-    озеленення території (насіння трави, розсада квітів) –  2 040 грн..

За кошторис Святошинського управління освіти було придбано:

-  облаштування  ігрового комплексу групи №2 –50 000 грн.;

-  ремонт харчоблоку, пральні та  утеплення фасаду– 1500тис.грн;

-  господарчі товари – 16522,85 грн;

-  установка пожежної сигналізації, протипожежний набір,

вогнегасники  - 132336, 42 грн.

Більш детально зі змістом батьківської допомоги та використанням благодійної допомоги батьків можна познайомитися зі звітними матеріалами батьківських комітетів у кожній групі дошкільного закладу.

Постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків батьків здійснюється через розміщення інформації у куточках для батьків, звітах членів батьківських комітетів на групових та загальних зборах батьків.

Ще раз слід підкреслити, що саме створення належних умов для безпечного та комфортного перебування дітей у закладі, у спільній взаємодії батьків та працівників закладу, сприяло успішній результативності проведення освітньої діяльності з дітьми, охороні та зміцненні здоров’я дітей, попередженню травмування дітей тощо.

 

Перспективи та основні завдання роботи ДНЗ №469

на 2019-2020 н.р.:

 1. Зміцнення матеріально-технічної бази (створення комфортних умов для перебування в ДНЗ)
 2. Поліпшення науково-методичного забезпечення (забезпечення зростання якості освітніх послуг)
 3. Підвищення фахової майстерності працівників, виявлення та впровадження ППД
 4. Забезпечення медичного обслуговування дітей ДНЗ
 5. Організація харчування (забезпечення повноцінного раціонального харчування)
 6. Пропаганда іміджу ДНЗ (пропагування досвіду роботи)
 7. Освітня робота (створення умов для розвитку учасників освітнього процесу)

 

 

 

Дякую за підтримку, допомогу і співпрацю! Спасибі за увагу!