Наказ РУОМС "Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладах освіти Святошинського району у 2020 році"

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

 

Н А К А З

10.01.2020                                                                                                               № 07

Про  організацію роботи з охорони праці,

безпеки життєдіяльності в закладах освіти

Святошинського  району у 2020 році

На виконання законів України «Про охорону праці», «Про освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017                                   № 1669, та з метою удосконалення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в  закладах освіти

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Директорам закладів освіти усіх типів та форм власності:

1.1.         Забезпечити безпечні умови освітнього процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативами, інструктивними та іншими документами з охорони праці.

1.2.         Створити у закладах освіти комісії з охорони праці та призначити відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та визначити їх функціональні обов’язки, забезпечити функціонування системи управління охороною праці.

1.3.         При укладанні  колективного договору (угоди) передбачити розділ та додатки з охорони праці,  забезпечити його виконання.

1.4.         Забезпечити виконання нормативно-правових актів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, приписів органів державного нагляду (з пожежної безпеки, цивільного захисту, охорони праці, нагляду за дотриманням санітарного законодавства).

1.5.         Розглядати питання дотримання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності на нарадах,  зборах трудового колективу, проводити звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці колективного договору, видання наказів з даних питань.

1.6.         Організувати профілактичну роботу щодо попередження травматизму серед учасників освітнього процесу.

1.7.         Організувати роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечення проведення всіх видів інструктажів: з охорони праці - відповідно до Типового положення, з безпеки життєдіяльності – відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017  № 1669.

1.8.         Організувати роботу щодо розробки та періодичного перегляду інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до ДНАОП 0.00- 4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 № 9, інструкцій з безпеки життєдіяльності для  здобувачів освіти.

1.9.         Забезпечити наявність посадових інструкцій з блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

1.10.    Сприяти здійсненню громадського контролю за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці.

1.11.    Здійснювати контроль за станом  забезпечення учасників освітнього процесу спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом   Держнаглядохоронипраці України від 29.10.1996 р.                                 № 170.

1.12.    Забезпечити навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу  відповідно до законодавства та Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669.

1.13.    Організовувати проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працівників закладів освіти відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246 та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» (із змінами).

1.14.    Уживати  заходи щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони паці.

1.15.    Забезпечити виконання організаційно-технічних заходів упровадження системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці.

1.16.    Перед початком навчального року та періодично протягом навчального року здійснювати контроль за технічним станом обладнання та устаткування навчальних приміщень.

1.17.    Контролювати виконання робіт, які негативно впливають на учасників освітнього процесу та  стан довкілля.

1.18.    Про кожний нещасний випадок, що стався  з учасником освітнього процесу, терміново повідомляти  управління освіти, молоді та спорту (протягом 1 години), вживати необхідних заходів щодо усунення причин, які призвели до нещасного випадку.

1.19.    Організовувати розслідування нещасних випадків з учасниками освітнього процесу відповідно до чинних документів; проводити  аналіз причин травмування та розробку заходів щодо попередження травматизму.

1.20.    Проводити  вступні інструктажі з охорони праці з новопризначеними працівниками з реєстрацією у журналі встановленого зразку.

1.21.    Проводити аналіз стану роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності (наказ за підсумками року).

1.22.    Контролювати  організацію чергування педагогічних працівників під час перерв та в місцях масового перебування учасників освітнього процесу.

1.23.    Проводити  збори трудового колективу щодо виконання  працівниками їх посадових обов'язків з охорони праці, безпеки життєдіяльності (січень).

2.     Директорам закладів загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти:

2.1. Покласти відповідальність на заступника директора з навчально-виховної  роботи за:

2.1.1. Організацію та контроль виконання завідувачами  кабінетів, лабораторій, майстерень тощо заходів щодо створення  безпечних і нешкідливих умов освітнього  процесу.

2.1.2. Забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час  освітнього процесу.

2.1.3. Проведення улаштування і обладнання навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, спортзалів тощо.

2.1.4. Здійснення  контролю за безпечним використанням навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів тощо, що використовуються під час освітнього процесу відповідно до чинних типових переліків і норм.

2.1.5. Організацію проведення (один раз на три роки) навчання з подальшою перевіркою знань працівників закладу освіти  з охорони праці.

2.1.6. Організацію проведення інструктажів з охорони праці з працівниками та інструктажів з безпеки життєдіяльності  для  здобувачів освіти.

2.1.7. Розробку і періодичний перегляд інструкцій з охорони праці для працівників та з безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти.

2.1.8. Розробку розділу з охорони  праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди).

2.1.9. Дотримання працівниками закладу освіти посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці, безпеки життєдіяльності.

2.1.10.Здійснення громадського контролю за додержанням вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

2.1.11. Своєчасне розслідування нещасних випадків  під час  освітнього процесу, згідно нормативних документів; проведення аналізу обставин, за яких вони виникли.

2.1.12. Здійснення  спільно з медичними працівниками медико-педагогічного контролю під час занять фізичною культурою та спортом.

2.2.    Покласти відповідальність на заступника директора з виховної роботи за:

2.2.1.      Організацію необхідних заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов, виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час проведення позакласних і позашкільних заходів.

2.2.2.      Контроль та надання методичної допомоги керівникам гуртків, спортивних секцій, під час проведення походів, екскурсій, громадських робіт, керівникам  таборів з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці і відпочинку, запобігання травматизму.

2.2.3.      Проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності з керівниками гуртків, секцій, з класоводами, класними керівниками, з учителями та іншими особами, які залучені до організації позакласної, позашкільної роботи.

2.2.4.      Організацію профілактичної роботи серед здобувачів освіти з  охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу.

2.2.5.      Термінове повідомлення  адміністрації освітнього закладу  про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником освітнього процесу під час проведення позакласних, позашкільних заходів, організацію, при потребі, надання потерпілому першої долікарської допомоги, участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

2.2.6.      Участь дитячих колективів у районних змаганнях та КВК з правил дорожнього руху та пожежної безпеки.

2.3.    Покласти відповідальність на заступника директора з адміністративно-господарської роботи  (завгоспа) за:

2.3.1.      Експлуатацію та догляд будівель, споруд і територій відповідно до чинних законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці; здійснення контролю за будівельними та ремонтними роботами відповідно до будівельних норм і правил.

2.3.2.      Дотримання вимог правил охорони праці під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів, водогрійних котлів,  що працюють під тиском.

2.3.3.      Дотримання норм переміщення вантажів, санітарно-гігієнічного стану побутових і допоміжних приміщень, територій відповідно до законодавства з охорони праці.

2.3.4.      Забезпечення навчальних приміщень, лабораторій, кабінетів, господарських і культурно-побутових підрозділів закладів освіти обладнанням та інвентарем відповідно до вимог правил і норм з охорони праці.

2.3.5.      Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 № 170; організацію періодичного випробування діелектричних засобів захисту, а також облік, зберігання, видачу, прання, сушку, дезінфекцію та ремонт спецодягу.

2.3.6.      Організацію проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв, періодичні випробування і огляди вантажопідйомних машин і механізмів,  пристроїв для нагрівання води, посудин, що працюють під тиском, аналізи повітря на вміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимірювання освітленості, шуму і вібрації, радіаційний контроль у приміщеннях  закладу освіти.

2.3.7.      Контроль за станом електрогосподарства у закладі освіти та ведення відповідної документації з електробезпеки.

2.3.8.      Організацію зі спеціальними  організаціями навчання персоналу, що обслуговує електричні та газові установки, інші агрегати і механізми підвищеної  небезпеки.

2.3.9.      Зберігання у допоміжних приміщеннях легкозаймистих і горючих рідин,  обладнання, сировини, матеріалів відповідно до правил і норм з охорони праці та Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974.

2.3.10. Розробку і періодичний перегляд інструкцій з охорони праці під час виконання конкретних господарських робіт.

2.3.11. Проведення інструктажів з охорони праці, забезпечення навчання з питань охорони праці з працівниками адміністративно-господарського підрозділу.

2.3.12. Здійснення  громадського контролю за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці.

2.3.13. Участь у розробці окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору.

2.3.14. Термінове повідомлення керівника закладу освіти  про нещасні випадки, що сталися з працівниками адміністративно-господарського підрозділу, організацію надання потерпілому першої долікарської допомоги.

2.4.    Покласти відповідальність на завідувача кабінетом, лабораторією, майстернею, спортивної зали  за:

2.4.1.      Безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.

2.4.2.      Недопущення до проведення навчальних занять або робіт учасників освітнього процесу без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

2.4.3.      Розробку та перегляд інструкції з безпеки життєдіяльності під час проведення занять у кабінетах підвищеного ризику, лабораторіях, майстернях, спортивних залах, майданчиках тощо.

2.4.4.      Використання обладнання, встановленого в кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортивних залах та майданчиках, передбаченого чинними типовими переліками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

2.4.5.      Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу  з обов'язковою реєстрацією  в журналі встановленого зразка (первинний, позаплановий, цільовий).

2.4.6.      Розробку окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору.

2.4.7.      Термінове повідомлення  адміністрації закладу освіти   щодо  нещасного випадку, який  стався з учасником освітнього процесу, надання потерпілому першої долікарської допомоги, участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, які призвели до нещасного випадку.

2.4.8.      Дотримання  вимог пожежної безпеки  та санітарно-гігієнічних вимог.

2.5.    Покласти відповідальність на учителя, класовода, куратора групи, вихователя, класного керівника за:

2.5.1.      Збереження життя і здоров'я здобувачів освіти під час освітнього процесу.

2.5.2.      Організацію вивчення здобувачами освіти правил і норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

2.5.3.      Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти під час проведення навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів:

- вступний на початку навчального року - з реєстрацією в журналі обліку  навчальних занять;

- первинний, позаплановий, цільовий інструктажі - з    реєстрацією в   журналі встановленого зразка;

- первинний інструктаж перед початком заняття (нової теми, лабораторної, практичної роботи тощо) - з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмету в рядку про зміст уроку, лекції, практичної роботи тощо.

2.5.4.  Здійснення контролю за виконанням здобувачами освіти інструкцій з безпеки життєдіяльності.

2.5.5.  Проведення профілактичної роботи щодо запобігання травматизму серед здобувачів освіти під час освітнього процесу.

2.5.6.  Проведення профілактичної роботи серед здобувачів освіти щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, громадському транспорті, метрополітені, об'єктах мережі торгівлі тощо).

2.5.7.  Термінове повідомлення  адміністрації закладу освіти  щодо  нещасного випадку, який трапився зі здобувачем освіти, організацію надання першої долікарської допомоги потерпілому, виклик медпрацівника та батьків.

2.5.8.  Дотримання  санітарно-гігієнічних  вимог та вимог пожежної безпеки.

2.6.    Покласти відповідальність на керівника  гуртка, секції, тренера за:

2.6.1.      Забезпечення безпечного стану робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження (інвентарю) тощо.

2.6.2.      Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності зі здобувачами освіти.

2.6.3.      Недопущення до роботи здобувачів освіти без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту.

2.6.4.      Ведення профілактичної роботи з охорони праці серед здобувачів освіти.

2.6.5.      Термінове повідомлення  адміністрації  закладу освіти   щодо  нещасного випадку, що трапився з учасником освітнього процесу під час проведення позакласних, позашкільних заходів, надання потерпілому першої долікарської допомоги, участь у здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

2.6.6.      Дотримання  санітарно-гігієнічних  вимог та вимог пожежної безпеки.

  1. Директорам  закладів дошкільної освіти:

3.1.    Покласти відповідальність на  вихователя-методиста за:

3.1.1.      Організацію та контроль за виконанням  вихователями заходів щодо створення здорових і безпечних умов освітнього процесу.

3.1.2.      Впровадження відповідних вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в освітній процес.

3.1.3.      Здійснення контролю за безпечним використанням навчального, ігрового та спортивного обладнання, що використовується під час освітнього процесу.

3.1.4.      Організацію проведення (один раз на три роки) навчання і перевірки знань працівників  закладу освіти  з охорони праці, участь у складі комісії з перевірки знань.

3.1.5.      Проведення інструктажів з охорони праці  з педагогічними працівниками.

3.1.6.      Розробку і періодичний перегляд (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці для педагогічних працівників закладу дошкільної освіти.

3.1.7.      Контроль за дотриманням працівниками  посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці, безпеки життєдіяльності.

3.1.8.      Участь у розробці розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору.

3.1.9.      Здійснення громадського контролю за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3.1.10. Своєчасне розслідування нещасних випадків  під час освітнього процесу, згідно нормативних документів; проведення аналізу причин та обставин, за  яких вони виникли.

3.1.11. Організацію профілактичної роботи щодо запобігання та попередження травматизму.

3.1.12. Здійснення контролю за дотриманням правил безпеки життєдіяльності під час проведення  занять  фізичної культури та під час проведення фізкультурно-оздоровчих заходів.

3.2.    Покласти відповідальність на  завгоспа за:

3.2.1.      Забезпечення нагляду за експлуатацією будівлі, споруд і території відповідно до чинних законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці; здійснення контролю за будівельними та ремонтними роботами відповідно до будівельних норм і правил.

3.2.2.      Дотримання вимог правил охорони праці під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів,   що працюють під тиском.

3.2.3.      Дотримання норм переміщення вантажів, санітарно-гігієнічного стану побутових, допоміжних приміщень, територій відповідно до чинних нормативно-правових актів.

3.2.4.      Забезпечення  групових, господарських приміщень   обладнанням та інвентарем відповідно до вимог правил і норм з охорони праці.

3.2.5.      Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 № 170; організацію періодичного випробування діелектричних засобів захисту, а також облік, зберігання, видачу, прання, сушку, дезінфекцію та ремонт спецодягу.

3.2.6.      Контроль за дотриманням термінів  проведення відповідно до чинних нормативно-правових актів замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв, водогрійних пристроїв, посудин, що працюють під тиском.

3.2.7.      Забезпеченням  достатнього рівня освітленості приміщень.

3.2.8.      Організацію зі спеціалізованими організаціями навчання персоналу, що обслуговує електричні та газові установки, інші агрегати і механізми підвищеної  небезпеки.

3.2.9. Дотриманням правил зберігання у допоміжних приміщеннях   легкозаймистих і горючих рідин,  обладнання, сировини, матеріалів відповідно до правил і норм з охорони праці та Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974.

3.2.10. Розробку і періодичний перегляд інструкцій з охорони праці під час виконання конкретних господарських робіт.

3.2.11. Контроль за станом електрогосподарства у закладі освіти та ведення відповідної документації з електробезпеки.

3.2.12. Проведення інструктажів з охорони праці, забезпечення навчання з питань охорони праці  з обслуговуючим та технічним персоналом.

3.2.13. Здійснення  громадського контролю за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3.2.14. Участь у розробці окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору.

3.2.15. Термінове повідомлення керівника закладу освіти  про нещасні випадки, що сталися з технічними працівниками, організацію надання потерпілому першої долікарської допомоги.

3.3.    Покласти відповідальність на  вихователя   за:

3.3.1.      Збереження життя і здоров'я здобувачів освіти під час освітнього процесу.

3.3.2.      Дотримання  вимог пожежної безпеки  та санітарно-гігієнічних норм.

3.3.3.      Організацію вивчення здобувачами освіти правил і норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

3.3.4.      Здійснення контролю за виконанням здобувачами освіти правил безпеки.

3.3.5.      Організацію профілактичної роботи щодо запобігання та попередження травматизму, проведення  бесід з безпеки життєдіяльності з  дітьми під час  освітнього процесу.

3.3.6.      Проведення профілактичної роботи серед здобувачів освіти щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, громадському транспорті, метрополітені, об'єктах мережі торгівлі тощо).

3.3.7.      Недопущення здобувачів освіти до  занять  без відповідного спецодягу,  спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

3.3.8.      Створення здоров'язбережувального безпечного розвивального середовища.

3.3.9.      Безпечну експлуатацію обладнання, встановленого в групових приміщеннях, передбаченого чинними типовими переліками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

3.3.10. Безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, ігрового та спортивного інвентарю тощо.

3.3.11. Дотримання посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці, безпеки життєдіяльності.

3.3.12. Термінове повідомлення  адміністрації закладу дошкільної освіти  щодо  нещасного випадку, який  стався з учасником освітнього процесу, надання потерпілому першої долікарської допомоги,  участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

3.4.    Покласти відповідальність на   медичну сестру  за:

3.4.1.      Організацію та контроль за виконанням  вихователями заходів щодо створення здорових і безпечних умов освітнього процесу.

3.4.2.      Забезпечення виконання вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці під час освітнього процесу.

3.4.3.      Здійснення контролю за проходженням періодичних медичних оглядів працівниками закладу освіти.

3.4.4.      Дотримання працівниками посадових інструкцій у частині забезпечення  санітарно-гігієнічних  вимог.

3.4.5.      Термінове надання потерпілому першої долікарської допомоги, повідомлення  адміністрації закладу  про нещасний випадок, який стався з учасниками освітнього процесу,  участь у розслідуванні та здійсненні заходів  про усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

3.4.6.      Організацію профілактичної роботи щодо попередження травматизму та зниження рівня захворюваності учасників освітнього процесу.

3.4.7.      Здійснення медичного контролю за станом здоров’я дітей,  дотриманням  вимог безпеки під час проведення  занять з фізичної культури та фізкультурно-оздоровчих заходів.

3.4.8.      Здійснення контролю за виконанням режиму дня, питного та повітряного режимів.

3.4.9.      Дотриманням вимог з охорони праці, пожежної та електробезпеки.

3.5.    Покласти відповідальність на  помічника вихователя  за:

3.5.1.      Безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.

3.5.2.      Безпечне  використання обладнання, встановленого в групових приміщеннях, передбачене чинними типовими переліками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

3.5.3.      Забезпечення санітарно-гігієнічних вимог  утримання групових приміщень, здійснення контролю за використанням та збереженням дозволених, сертифікованих дезінфікуючих, миючих та чистячих засобів.

3.5.4.      Термінове повідомлення  адміністрації закладу освіти про нещасний випадок, що  стався з учасником освітнього процесу, надання  потерпілому першої долікарської допомоги,  участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

3.5.5.      Забезпечення санітарно-гігієнічного стану в групових, спальних приміщеннях, наявність питної води для дітей у маркованому посуді.

3.5.6.      Дотримання  вимог охорони праці,  пожежної безпеки  та санітарно-гігієнічних норм.

  1. Переглянути посадові інструкції працівників та, у разі відсутності, ввести блок з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.
    1. Доручити посадовим особам закладів освіти:

- ведення журналу реєстрації вступного інструктажу -  директорові закладу освіти;

- ведення журналів реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці - заступникам  директора, вихователям-методистам, завідуючим господарством;

- ведення журналів реєстрації інструкцій та реєстрації обліку видачі інструкцій з охорони праці - директору або заступникам директора, вихователям-методистам;

- ведення журналів реєстрації нещасних випадків з працюючими, здобувачами освіти - директорам, заступникам директора, вихователям-методистам;

- ведення журналу реєстрації проведення атестації педагогічних працівників з охорони праці та на І-ІІІ групи з електробезпеки - заступнику директора та вихователю-методисту; для обслуговуючого персоналу - заступнику директора з адміністративно-господарчої частини (завгоспу);

- ведення журналу оперативного контролю за станом охорони праці в підвідомчому закладі - заступнику директора з адміністративно-господарчої частини (завгоспу);

- ведення журналів реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності - учителям, класним керівникам, керівникам гуртків, тренерам.

  1. Директорам  закладів освіти видати  відповідні накази.
  2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

В. о. начальника                                                               Іванна КОВАЛЕНКО